Пасічник В. В., Іванущак Н. М. Ймовірнісне моделювання процесів кластеризації комп’ютерних мереж

УДК 004.942

В.В. Пасічник, Н.М. Іванущак

Національний університет “Львівська політехніка”,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

© Пасічник В. В., Іванущак Н. М., 2011

Здійснено наочне ймовірнісне моделювання процесу зародження та кластеризації локальної комп’ютерної мережі. Розроблено модель, яка дає змогу отримати зображення мережі для різних початкових умов, динамічно візуалізувати процес її структуризації.
Ключові слова: комп’ютерні мережі, дендритний ріст, модель ДОА.

In this work there is given the probabilistic visualization of modeling of nucleation and clustering of local computer network. The developed model allows the network to obtain images of different initial conditions and dynamically visualize the process of structuring.
Key words: computer networks, dendritic growth, DLA model.

Кількість посилань – 9.