Вавіленкова А. І. Особливості методу резолюцій під час здійснення порівняльного аналізу текстової інформації

УДК 004.82 (045)

А.І. Вавіленкова

Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ РЕЗОЛЮЦІЙ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Вавіленкова А.І., 2011

Досліджено особливості застосування методу резолюцій під час пошуку логічних суперечностей у текстових документах на основі аналізу формальних моделей представлення знань.
Ключові слова: текстові документи, метод резолюцій, логіко-лінгвістичні моделі, логіка предикатів.

The features of application of method of resolutions are explored at the search of logic contradictions in text documents on the basis of analysis of formal models of knowledge representation.
Key words: text documents, method of resolutions, logic-linguistic models, quantificational logic.

Кількість посилань – 6.