Литвин В. В., Мельник А. С., Крайовський В. Я. Оцінка новизни знань під час автоматичної розбудови онтологій

УДК 004.89

В.В. Литвин, А.С. Мельник, В.Я. Крайовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Оцінка новизни знань під час Автоматичної розбудови онтологій

© Литвин В.В., Мельник А.С., Крайовський В.Я., 2011

Розглядається оцінка новизни знань під час автоматизації побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм оцінки новизни знань.
Ключові слова: онтологія, концепт, новизна знань.

In the paper the evaluation of the novelty of knowledge during the automation of ontology-based text analysis resources. Development of ontology begins with some basic ontology, which specifies the subject area studied. The algorithm estimates the novelty of knowledge.
Key words: ontology, concept, novelty of knowledge, quality assessment.

Кількість посилань – 8.