Теплюк В.М. Комп’ютерна підтримка інформаційного забезпечення системи управління дослідницьким університетом

УДК 004.414.3

В.М. Теплюк

Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

© Теплюк В.М., 2011

Викладено досвід побудови автоматизованої системи управління адміністративними процесами у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Описано окремі модулі інформаційного середовища та зазначено шляхи його створення та розвитку.
Ключові слова: інформаційна система, інформаційне середовище, управління вищим навчальним закладом, телекомунікаційна інфраструктура університету, інформаційно-комунікаційні технології.

The article presents the experience of construction of computer information system for management of administrative processes at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the basic modules of the information environment and a tasks for the future development of the system.
Keywords: information system, management of high school, telecommunication infrastructure of university, computers information technology.

Кількість джерел: 5.