Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Інноваційні комп’ютерні технології у Хмельницькому національному університеті

УДК 378.14

М.М. Косіюк, А.Ю. Мазарчук, К.Е. Більовський

Хмельницький національний університет

ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

© Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е., 2011

Розглянуто стан і проблеми комп’ютеризації освітньо-виховної та управлінської діяльності вищих навчальних закладів. Запропонована модульна інформаційна система університету на базі відкритого програмного забезпечення, що вільно розповсюджується. Досвід розроблення і практичного використання інформаційної системи “Електронний університет” дає змогу зробити висновок, що інноваційне управління навчальним процесом сприяє оптимізації навчального процесу і забезпечує якісну підготовку фахівців.
Ключові слова: вільне програмне забезпечення, інформаційні технології, інформаційні ресурси, організація навчального процесу.

The state and problems of computerizing educational and managerial activities of higher schools are considered. The module information system on the basis of open software which is freely popularized and suggested. The experience of the development and practical usage of information system “Electronic University” results in the conclusion that the inno-vative managing of educational process promotes the optimization of educational process and provides the qualitative training of specialists.
Keywords: free software, information technologies, information resources, organiza-tion of educational process.

Кількість джерел: 5.