Бущак Г.А. Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів

УДК 378.147

Г.А. Бущак

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

© Бущак Г.А., 2011

Впровадження тесту як інструменту вимірювання навчальних досягнень студентів і ефективності навчального процесу – процес складний і вимагає доволі серйозного підготовчого етапу. Розроблення якісного тесту – це ціла наука, яку потрібно адаптувати до потреб поточного і підсумкового контролю у навчальному закладі, при цьому не втративши його вимірювальних функцій.
Ключові слова: тест, тестові завдання, матриця тесту, якість тесту

Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions.
Key words: test, test items, the matrix test, quality test.

Кількість джерел: 4.