Воловець Я.В. Постановка і розв’язування задач з економіки у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

УДК 709;4;710.5

Я.В. Воловець

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОСТАНОВКА І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІКИ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Воловець Я.В., 2011

Описано можливості середовища Moodl щодо створення у ньому тестів підвищеної складності, оцінювання якості та контролю знань студентів економічних напрямів. Проаналізовано доцільність формування тестових завдань типу “підрахунок” для формування пакета контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки.
Ключові слова: тест, тестове завдання, сторінка середовища, вікно середовища, етап формування підрахунку, формула підрахунку.

Description over of possibilities of environment of moodl is brought in relation to creation in him of tests of the increased complication, evaluation of quality and control of knowledge of students of economic directions. Expediency of forming of test tasks to the type is analysed “count” for a packet of control measures and examination control assembly in accordance with recommendations of normative documents of Lvivska politehnika.
Keywords: test, test task, page of environment, window of environment, stage of forming of count formula of count.

Кількість джерел: 4.