Матіко Г.Ф. Особливості створення глосарія – термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

УДК 709. 4; 710.5

Г.Ф. Матіко

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ГЛОСАРІЯ – ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Матіко Г.Ф., 2011

Розглянуто можливості термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарія, порядок його створення та особливості користування.
Ключові слова: віртуальне навчальне середовище, глосарій, термін, формат відображення терміну, інтерфейс, автоматичне зв’язування термінів , категорії словника.

This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning system of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.
Keywords: virtual learning system, glossary, term, term representing format, interface, automatic linking of terms, glossary categories.

Кількість джерел: 2