Вербич О., Давидов М., Нікольський Ю., Пасічник В. Визначення положення тіла людини у комп’ютерному тренажері української жестової мови

УДК 004.93'1+004.021

О. Вербич, М. Давидов, Ю. Нікольський, В. Пасічник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ У КОМП’ЮТЕРНОМУ ТРЕНАЖЕРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

© Вербич О., Давидов М., Нікольський Ю., Пасічник В., 2012

Розглянуто задачу визначення положення тіла людини з відеопотоку для програмного забезпечення «Тренажера української жестової мови». Досліджено алгоритми побудови полігональної моделі для розв’язання цієї задачі.
Ключові слова: скелет бінарного растрового зображення, скелет “зірка”, хвильовий алгоритм побудови скелета, порівняння скелетів.

This paper is devoted to problem of human body position reconstruction from video sequence for Ukrainian Sign Language Trainer software. The polygonal model extraction algorithms were investigated to solve this problem.
Key words: a binary bitmap image skeleton, “star” skeleton, wave algorithm of skeletonization, skeleton comparison.

Література – 9.