Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. Моделювання етапів життєвого циклу комерційного web-контенту

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька, Л.Б. Чирун, Л.В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМЕРЦІЙНОГО WEB-КОНТЕНТУ

© Висоцька В.А.,Чирун Л.Б., Чирун Л.В., 2011

Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та реалізації контенту. В роботі проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, контекст, Web-контент, життєвий цикл Web-контенту, інтернет-маркетинг.

The article proposed to model the commercial Web-content lifecycle in electronic commerce systems. The model describes the processes of information processing resources in the electronic content commerce systems and automation technology simplifies the formation, management and implementation of content. The paper analyzes the main problems of e-commerce and content management services function. The methods of solving these problems.
Key words: content, context, Web-content, Web-content lifecycle, Internet-Marketing.

Література – 29.