Гожий О.П. Побудова СППР на основі методів багатоцільового прийняття рішень

УДК 519.6

О. Гожий

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

ПОБУДОВА СППР НА ОСНОВІ МЕТОДІВ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Гожий О., 2011

Проаналізовано головні типи методів багатоцільового прийняття рішень. Розглянуто головні проблеми, які виникають під час виконання багатоцільових завдань. Запропоновано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Розглянуто головні етапи та особливості реалізаціії СППР на базі багатоцільових методів. Наведено приклади використання СППР для оцінювання та вибору варіантів у інноваційних проектах.
Ключові слова: багатоцільове прийняття рішень, система підтримки прийняття рішень.

Analyzed the main types of methods, multi-objective decision making. We consider the main types of problems that arise in dealing with multi-tasks. The proposed architecture of decision support systems. We consider the main stages and characteristics of process the DSS based on multi-objective methods. The examples of the use of DSS for evaluating and selecting options in innovative projects.
Key words: multi-objective making decision, system of support of making decision.

Література – 14.