Жежнич П.І., Осика В.О. Функціональні та структурні вимоги до побудови сучасних географічних інформаційних систем

УДК 004.9

П.І. Жежнич, В.О. Осика

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Жежнич П.І., Осика В.О. , 2012

Описано способи організації геоінформаційних систем та сучасні вимоги до проектування їх структури.
Ключові слова: структура ГІС, мережі геоданих, геоінформаційна система, інформаційна система, прикладне програмне забезпечення.

This article describes the methods of structure creation of geographic information systems and modern requirements for the design of their structure.
Key words: the structure of GIS, geographics data network, geographic information system, information system, application software.

Література – 8.