Камінський Р.М., Нич Л.Я. Ідентифікація інтелектуальної діяльності операторського персоналу за експериментальними даними

УДК 681.5+621.311+004.78

Р.М. Камінський, Л.Я. Нич

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ

© Камінський Р.М., Нич Л.Я., 2011

Наведено моделі діяльності операторського персоналу за експериментальними результатами. Модель діяльності подана двома складовими – рівнянням тренду та розподілом відхилень даних від тренду. Рівнянням тренду є аналітична функція – поліном зі змішаними степенями. Відхилення рівнів апроксимоване законом розподілу Релея. Обидві моделі дають систему оцінок для об’єктивної ідентифікації персоналу.
Ключові слова: операторський персонал, ідентифікація персоналу, часові ряди, змішані степені поліномів, закон Релея.

Presented a model of carrier personnel from experimental results. Model of the filed two components – a trend equation and the distribution of deviations from trend data. Trend equation is analytic function – with mixed polynomial degree. Rejection levels approximated by Rayleigh distribution law. Both models provide a system for objective assessments identifying personnel.
Key words: camera personnel, personnel identification, time series, mixed degree polynomials, the law of Rayleigh.

Література – 15.