Кут В. Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами

УДК 004.94

В. Кут

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

© Кут В., 2012

Розглянуто питання специфіки навчання слухачів з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для слухачів з особливими потребами залежить від їхніх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів.
Ключові слова: інформаційні технології, методи штучного інтелекту, експертна система CLIPS.

Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.
Key words: information technologies, methods of artificial intelligence, consulting model CLIPS.

Література – 12.