Ленько В.С., Щербина Ю.М. Застосування методів штучного інтелекту до сегментації графічного образу

УДК 004.8

В.С. Ленько, Ю.М. Щербина,

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО СЕГМЕНТАЦІЇ ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ

© Ленько В.С., Щербина Ю.М., 2011

Розглянуто ефективний графовий алгоритм сегментації графічних образів (ЕГАСЗ). Досліджено аспекти ефективної реалізації алгоритму, зокрема використання структури даних “об’єднання множин, які не перетинаються” з евристиками “скорочення шляху” та “об’єднання за рангом”. Оцінено придатність алгоритму до використання в автоматизованих системах. Проаналізовано застосовність мір кластерної придатності для оцінювання якості сегментації, одержаної застосуванням ЕГАСЗ до графічного образу.
Ключові слова: сегментація графічного образу, ефективний графовий алгоритм сегментації зображення, об’єднання множин, які не перетинаються, скорочення шляху, об’єднання за рангом, оцінка придатності кластеризації.

An efficient graph-based image segmentation algorithm (EGBIS) is considered. The aspects of an efficient algorithm implementation, in particular the use of “Disjoint sets union” data structure with its heuristics “path compression” and “union be rank”, are investigated. A suitability of the algorithm for the use in automated systems is reviewed. An applicability of cluster validity measures for image segmentation quality assessment is analyzed.
Key words: image segmentation, efficient graph-based image segmentation, disjoint sets union, path compression, union by rank, clustering validity assessment.

Кількість посилань 8