Литвин В.В. Задачі оптимізації структури та змісту онтології та методи їх розв’язування

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ОНТОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

© Литвин В.В., 2011

Розглянуто оптимізаційні задачі, які виникають під час автоматичної розбудови онтології щодо її стурутури та змісту. Сформовано низку таких задач. Розглянуто методи та алгоритми їх розв’язування.
Ключові слова: онтологія, концепт, інтелектуальний агент, структура онтології, зміст онтології, оптимізаційна задача.

In the paper the evaluation of the optimization problems that arise during the automatic ontology building on its sturutury and content. Formed a series of such problems. The methods and algorithms for their solution.
Key words: ontology, concept, intelligent agent, ontology structure, ontology content, optimization task.

Кількість посилань 8