Литвин В.В., Демчук А.Б., Войчишен М.М. Метод побудови інтелектуального агента на основі онтології предметної області

УДК 004.89

В.В. Литвин, А.Б. Демчук, М.М. Войчишен

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

© Литвин В.В., Демчук А.Б., Войчишен М.М., 2011

Розглянуто функціонування інтелектуального агента як раціональну поведінку, яка полягає в намаганні отримати якомога максимальний виграш від своєї діяльності. Для цього інтелектуальний агент здійснює пошук нових альтернатив (методів, алгоритмів тощо), використання яких дає кращі результати порівняно з еталонним підходом. Для такого пошуку використовуються онтології проблемних областей, у межах яких функціонує агент.
Ключові слова: онтологія, концепт, інтелектуальний агент, структура онтології, зміст онтології, оптимізаційна задача.

An intellectual functioning of the agent as a rational behavior, which is an effort to get the maximum possible benefit from its activities, is considered. For this aim an intelligent agent is searching for new alternatives (methods, algorithms, etc.), use of which gives better results comparing with the reference approach. For such a search the agent uses domain ontology within which it operates.
Key words: ontology, concept, intelligent agent, ontology structure, ontology content, optimization task.

Кількість почилань 11