Костюк О.О. Управління за аналогіями документообігом віртуального підприємства на базі класифікації станів

УДК 681.3

О.О. Костюк

Національний університет “Києво-Могилянська Академія”,
Інформаційно-обчислювальний центр

УПРАВЛІННЯ ЗА АНАЛОГІЯМИ ДОКУМЕНТООБІГОМ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КЛАСИФІКАЦІЇ СТАНІВ

© Костюк О.О., 2011

Розглянуто підхід до побудови системи управління електронним документообігом віртуального підприємства, що дозволяє автоматизувати процес керування потоками документів. Основою побудови пропонується використовувати апробований апарат, що добре зарекомендував себе, CBR-метод. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для вирішення теоретичних проблем електронного документообігу й створення на їхній основі відповідного прикладного програмного забезпечення.
Ключові слова: віртуальне підприємство, CBR-метод, управління електронним документообігом

The paper considers the approach to construction management of virtual enterprise electronic document management to automate the process flow control documents. As the foundation of building is proposed to use the unit tested, well proven, CBR-method. Conceptual provisions of this article can be used to solve theoretical problems of electronic document and create on their basis of relevant application software.
Key words: virtual enterprise, CBR-method, electronic document management

Кількість посилань 16