Кондратюк А., Коротєєва Т. Архітектура системи трасування зв’язків в тривимірному просторі

УДК 004.422.81

А. Кондратюк, Т. Коротєєва
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ТРАСУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

© Кондратюк А., Коротєєва Т., 2011

Запропоновано трикомпонентну архітектуру реалізації системи трасування зв’язків у тривимірному просторі моделі багатоповерхової будівлі.
Ключові слова: трасування зв’язків, тривимірний простір, модель будівлі.

This article proposes three-component architecture of the system for tracing connections in three-dimensional model space of the building.
Keywords: trace connections, three-dimensional space, the model of building.

Література – 6