Медзебровський І., Дудар З., Ковалюк Т. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення

УДК 378:004 004.9

І. Медзебровський1, З. Дудар2, Т. Ковалюк3
1ІТ-Асоціація України, ITERA Consulting Group
2Харківський національний університет радіоелектроніки,
кафедра програмного забезпечення ЕОМ,
3Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління

СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Медзебровський І., Дудар З., Ковалюк Т., 2011

Проаналізовано сучасний стан розвитку ІТ-галузі України, проблеми якісної підготовки ІТ-фахівців, аспекти взаємодії вищої ІТ-освіти та ІТ-індустрії України. Для створення сприятливих для розвитку ІТ-індустрії умов необхідна державна підтримка в питаннях податкової політики, розвитку інноваційних освітніх кластерів та технопарків, регулювання інвестиційної діяльності, підтримки офшорного програмування.
Ключові слова – вища ІТ-освіта, ІТ-індустрія, дефіцит кадрів, ІТ-ресурси.

The article examines the current status of IT industry in Ukraine, problems of quality of training IT professionals, IT aspects of the interaction of higher education and IT industry of Ukraine. To create favorable environment for the development of IT industry State support is needed in matters of tax policy, the development of innovative educational clusters and technology parks, regulation of investment activity, support for offshore software.
Keywords: higher IT education, IT industry, lack of staff, IT resources.

Література – 8