Ковальчук А., Пелешко Д., Навитка М., Борзов Ю. Використання побітових операцій при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень у модифікаціях алгоритму RSA

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2М. Навитка, 3 Ю. Борзов
1Національний університет “Львівська політехніка” ,
кафедра інформаційних технологій видавничих систем,
2кафедра інформаційних систем і технологій,
3Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ВИКОРИСТАННЯ ПОБІТОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ШИФРУВАННІ-ДЕШИФРУВАННІ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ У МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA

© Ковальчук А., Пелешко Д., Навитка М., Борзов Ю., 2011

Запропоновано модифікації шифрування - дешифрування кольорових зображень, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA з використанням побітових операцій. Розроблено модифікації алгоритму RSA такі, що зберігається криптографічна стійкість і забезпечується повна зашумленість зображення для запобігання використанню методів візуальної обробки зображень.
Ключові слова: кольорове зображення, обробка зображень, зашумленість, стійкість.

A modification of the encryption - decryption color images based on the use of the basic ideas of RSA algorithm using bitwise operations. A modification of RSA algorithm are stored by cryptographic resistance and provides full noisy image in order to prevent the use of methods of visual imaging.
Keywords: color image, image processing, noise, stability.

Література – 5