Крошний І., Соколовський Я. Чисельне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

УДК 621.39+674.047

І. Крошний, Я. Соколовський
Національний лісотехнічний університет України

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНИЙ СТАН ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ

© Крошний І., Соколовський Я., 2011

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів у процесі сушіння з урахуванням пружних, в’язкопружних і пружно-пластичних деформацій. Здійснено чисельне моделювання та досліджено закономірності впливу основних факторів процесу сушіння на розвиток напружено-деформівного стану деревини в умовах неізотермічного вологоперенесення.
Ключові слова: математична модель, процес сушіння, тепломасоперенесення, в’язкопружний стан, деревина, метод скінченних елементів.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying, taking into account elastic, viscoelastic and elastic-plastic deformations. Done numerical simulation and studied patterns of the major factors influence the drying process on the development of stress-deformable of wood in a non-isothermal moisture transfer.
Key words: mathematical model, the process of drying, heat and mass transfer, viscoelastic state, wood, finite element method.

Література – 17