Машевська М. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту проживання у малоповерхових будинках

УДК 004.832.3:004.942

М. Машевська
Національний університет ”Львівська політехніка”
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

НЕЙРОНЕЧІТКІ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БІОКОМФОРТУ ПРОЖИВАННЯ У МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДИНКАХ

© Машевська М., 2011

Досліджено основні параметри внутрішнього середовища житлового будинку, їх співвідношення та характер впливу цих показників на комфорт проживання людини. Описано процес побудови моделей для обчислення значень параметрів біокомфорту житлового середовища. Розглянуто етапи розроблення нейронечітких моделей для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових житлових будинках.
Ключові слова: рівень біокомфорту, житло, нечіткий контролер, нейронечітке моделювання.

The basic parameters of internal environment of dwelling-house, their correlation and character of influence of these indexes on the comfort of residence of a human are researched. The process of constructing the models for the calculating the values of parameters of biocomfort in housing environment is described. Stages of the design of neuro-fuzzy models for the evaluation of level of biocomfort in low-rise dwelling-houses are considered.
Key words: level of biocomfort, dwelling, fuzzy controller, neuro-fuzzy modelling.

Література – 7