Назаркевич М. Ідентифікація документів на основі аперіодичних ATEB-функцій

УДК 531.36+534

М. Назаркевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ АПЕРІОДИЧНИХ ATEB-ФУНКЦІЙ

 Назаркевич М., 2011

Побудовано метод ідентифікації на основі аперіодичних Ateb-функцій, яка є обов'язковою та невід'ємною умовою ефективного захисту. Ідентифікацію здійснено на основі кореляційних методів порівняння з еталоном на основі максимуму кореляції та метрики Мінковського. Як додатковий параметр у просторі ознак введено похідні Ateb-функцій.
Ключові слова: метод ідентифікації, кореляційні методи, метрика простору.

The identification method based on aperiodic Ateb-functions was developed, which is a mandatory and an essential condition of effective protection. Identification is based on a correlation comparison with the ethalon by methods based on the maximum correlations and Minkowski metric. Derivatives of Ateb-functions were introduced as an additional option in the feature space.
Keywords: identification method, correlation methods, spase metric.

Література – 5