Мельник Р., Каличак Ю. Пошук образів за індексами кластерів фрагментів зображень

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Ю. Каличак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ПОШУК ОБРАЗІВ ЗА ІНДЕКСАМИ КЛАСТЕРІВ ФРАГМЕНТІВ ЗОБРАЖЕНЬ

© Мельник Р., Каличак Ю., 2011

Наведено методику отримання розподілених структурних властивостей образів на основі алгоритму кластеризації об’єму інтенсивності під час фрагментації зображення. Показано застосування отриманих результатів для пошуку зображень за вмістом.
Ключові слова: зображення, образ, простір інтенсивності, об’єм інтенсивності, фрагментація, кластеризація, розподілені ознаки.

Аn extraction method of distributed structural features of patterns based on the clustering algorithm of intensity volume in the fragmentation of an image is presented.
Keywords: image, pattern, intensity space, intensity volume, fragmentation, clustering, distributed features.

Література – 15