Шкіль О.С., Кучеренко Д.Ю. Оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю під час комп’ютерного тестування

УДК 681.518.5

О.С. Шкіль, Д.Ю. Кучеренко
Харківський національний університет радіоелектроніки

ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ ПІД ЧАС КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

© Шкіль О.С., Кучеренко Д.Ю., 2012

Розглянуто питання перевірки ІКТ-компетентності претендентів під час вступу до магістратури (аспірантури). Як тестові завдання під час комп’ютерного тестування запропоновано використовувати завдання з розгорнутою відповіддю. Оцінювання виконання таких завдань ґрунтується на експертному оцінюванні за обраними критеріями з використанням правил та процедур нечіткої логіки. Запропоновано методику складання продукційних правил нечіткого виводу. Розроблено інструментальні засоби експертного оцінювання та порівняно результати їх роботи з наявними системами нечіткого виведення.
Ключові слова: компетентність, тестові завдання, експертне оцінювання, нечітка логіка, продукційні правила.

The question of the ICT-competence test of the applicants for admission to the graduate or postgraduate study is considered. During computer testing the tasks with a detailed answer is proposed as test tasks. The assessment of such tasks performance is based on the expert review by selected criteria. The tools of the expert review are developed and the results of their work are compared with existing systems of the fuzzy inference.
Key words: competence, test tasks, expert review, fuzzy logic, condition-action rules.

Література – 3