Бущак Г.А. Розроблення тестових завдань та їх застосування для підсумкового контролю знань студентів з гуманітарних дисциплін: аналіз досвіду

УДК 37.013: 303.448

Г.А. Бущак
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН: АНАЛІЗ ДОСВІДУ

© Бущак Г.А., 2012

Тестування має низку важливих переваг. Ці переваги існують лише у разі дотримання технології розроблення тестів. Підсумкове тестування сприяє повнішій і гармонійній реалізації дидактичних принципів. Тестове оцінювання навчальних досягнень студентів виконує функцію відслідковування структури знань студентів, що дає змогу удосконалювати зміст окремих тем та методи їх викладання.
Ключові слова: тест, дидактичні принципи, репрезентативність тесту, структура знань студента.

Testing has several important advantages. These benefits exist only if the technology development test. Final testing contributes to a more complete and harmonious implementation of didactic principles. Test evaluation of educational achievements of students serves as tracking students' knowledge structure that allows to improve the content of individual topics and methods of teaching.
Key words: test, didactic principle, representative test, student knowledge structure.

Література – 5