Дубан Р.М., Шелевицький І.В. Інформаційна система “LOGIT” – інструмент підтримки тестового контролю знань / INFORMATION SYSTEM “LOGIT” – TOOL SUPPORT KNOWLEDGE TESTING

УДК 004.9

Р. Дубан, І. Шелевицький
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “Криворізький національний університет”

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА “LOGIT” – ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
© Дубан Р., Шелевицький І., 2012

Наведено інформаційну систему “Logit”, яка розроблена для забезпечення підтримки тестового контролю знань на всіх стадіях його життєвого циклу. У представленій інформаційній системі використовуються авторські сплайн-моделі для побудови профілів складності питань та рівня знань.
Ключові слова: інформаційна система, тестовий контроль знань, сплайн-модель.

This paper describes an information system “Logit”, which is designed to support test control of knowledge in all stages of its life cycle. This information system use authors spline-model to build profiles of the issues and the level of knowledge.
Key words: information system, test control knowledge, spline-model.

Література – 10