Чорноус В.М., Боднарчук А.П, Храпач І.М. Методологія створення інноваційних технологій навчання

УДК 378.14.004,004.9

В.М. Чорноус, А.П. Боднарчук, І.М. Храпач
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

© Чорноус В. М., Боднарчук А. П., Храпач І. М., 2012

Викладено та проаналізовано методи створення і концепції впровадження інноваційних комп'ютерних технологій навчання, зокрема відео- та аудіозасобів навчання та навчально-наочних посібників з електротехнічних дисциплін, які інтегрують різноманітні форми представлення та опрацювання навчального матеріалу. На основі сучасних комп'ютерних технологій і ліцензованого програмного забезпечення показано методи динамічної візуалізації процесів в електричних колах у дво- та тривимірних просторах. Розроблено організаційну структуру електронних засобів навчання, які максимально забезпечують сприйняття студентами навчальної інформації.
Ключові слова: інноваційні технології навчання, відео- та аудіозасіб навчання, вікно середовища.

Creating methods and innovational studying computer technologies implementation conception such as video- and audio tool and electrical studying visual manual which integrates different studying material representation and treating forms are introduced. Dynamic process visualization methods in electrical devices and circuits in double and triple space are shown based on modern computer technologies and licensed software. Оrganization structure of electronic tutorials which maximally provide student’s studying information perception channels and give an opportunity to control it’s assimilation operatively.
Keywords: innovative technologies of studies, video- and audiomeans of studies, window of environment.

Література – 10