Новікова О.Б. Фрактальний сплайн – модель широкосмугового сигналу

УДК 621.39

О.Б. Новікова
Криворізький національний університет

ФРАКТАЛЬНИЙ СПЛАЙН – МОДЕЛЬ ШИРОКОСМУГОВОГО СИГНАЛУ

© Новікова О.Б., 2012

Розроблено методику побудови фрактального сплайна для генерування завадостійких сигналів та проведено комп’ютерне моделювання адекватності такого сигналу.
Ключові слова: фрактальний сплайн, фрактальний сигнал, завадостійкий сигнал.

There is represented a method of spline building to generate fractal noise-immune signals and executed computer simulations of the signal adequacy compared to ordinary cubic spline.
Key words: fractal spline, fractal signal, noise-immune signal.

Література – 6