Янкевич Р.В. Підвищення завадостійкості радіолокаційних систем у разі застосування узагальнених кодів Френка з різними рівнями квантування фази

УДК 621.396.96

Р.В. Янкевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ КОДІВ ФРЕНКА З РІЗНИМИ РІВНЯМИ КВАНТУВАННЯ ФАЗИ

© Янкевич Р.В., 2012

Змодельовано складні сигнали на базі узагальнених кодів Френка з різними рівнями квантування фази. Наведено характеристики таких сигналів за дії на них адитивних завад. Показано, що використання складних багатофазних сигналів підвищує завадостійкість радіолокаційних систем.
Ключові слова: коди Френка, шуми, радіолокаційні сигнали, моделювання.

Signals based on the Generalized Frank Code with different phase levels are modeled. Characteristics of signals with the influence of additive noises are shown. It is proved that using complex multiphase signals will increase radar systems noise imunity.
Key words: Frank codes, noises, radar signals, modeling.

Література – 12