Рудаков В.І., Козлов В.Г., Войтенко С.Д. Метод визначення інформаційної надлишковості радіоканалу зв'язку

УДК 621.396.327.8

В.І. Рудаков, В.Г. Козлов, С.Д. Войтенко

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ РАДІОКАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ

© Рудаков В.І., Козлов В.Г., Войтенко С.Д., 2012

Запропоновано використовувати числові методи мінімакс для формалізації алгоритму стратегії мінімакс для розрахунку інформаційної надлишковості радіо¬каналів. Енергетичні характеристики радіоканалів визначаються за допомогою апріорних операторів прогнозу оцінкових функцій потужності на виході передавача радіоканалу, відношення сигнал/шум на вході приймача радіоканалу.

The paper conceptually proposed to use numerical methods to formalize the minimax strategy minimax algorithm for calculation information redundancy radio channels. Power characteristics of radio channels are defined using a priori operators forecast evaluation functions output power radio transmitter, signal / noise ratio at the receiver input channel.

Література – 2