Матієшин Ю.М., Баланюк Ю.В., Василюк В.Я. Особливості визначення прискорення руху різних динамічних мікрооб’єктів телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом

УДК 621.397+681.723

Ю.М. Матієшин, Ю.В. Баланюк, В.Я. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ РУХУ РІЗНИХ ДИНАМІЧНИХ МІКРООБ’ЄКТІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИМ СКАНУВАЛЬНИМ ОПТИЧНИМ МІКРОСКОПОМ

* Матієшин Ю.М., Баланюк Ю.В., Василюк В.Я., 2012

Розглянуто питання використання телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для визначення прискорення руху різних динамічних мікрооб’єктів із застосуванням режиму слідкування за мікрооб’єктом та забезпеченням утримання його зображення в полі зору мікроскопа протягом всього часу вимірювань. Побудовано блок-схему алгоритму роботи мікроскопа та його структурно-функціональні схеми, які забезпечують роботу мікроскопа при визначенні прискорення руху динамічних мікрооб’єктів.
Ключові слова: телевізійна сканувальна мікроскопія, прискорення руху мікрооб’єкта, режим слідкування.

Questions of use of a television scanning optical microscope for definition of acceleration of movement of various dynamic microobjects with use of a mode of tracking microobject and maintenance of its image holding in sight a microscope during all time of measurements are considered. Block diagram of algorithm of a microscope work and its structurally functional circuits which ensure the functioning into a microscope at definition of acceleration of movement of dynamic microobjects are constructed.
Key words: television scanning microscopy, acceleration of movement of microobject, mode of tracking.

Література – 5.