Anton Bonartsev, Arasha Boskhomdzhiev, Vera Voinova, Taniana Makhina, Vera Myshkina, Sergey Yakovlev, Irina Zharkova, Elena Filatova, Anton Zernov, Dmitry Bagrov, Natalia Andreeva, Alexander Rebrov, Garina Bonartseva and Alexey Iordanskii Degradation of

Anton Bonartsev, Arasha Boskhomdzhiev, Vera Voinova, Taniana Makhina, Vera Myshkina, Sergey Yakovlev, Irina Zharkova, Elena Filatova, Anton Zernov, Dmitry Bagrov, Natalia Andreeva, Alexander Rebrov, Garina Bonartseva and Alexey Iordanskii

Degradation of Poly(3-hydroxybutyrate) and its Derivatives: Characterization and Kinetic Behavior