Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak Effect of Coal Quality on its Desulphurization. 1. Influence of the Organic Matter

Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak

Effect of Coal Quality on its Desulphurization. 1. Influence of the Organic Matter