№ 631 (2008)

УДК 519.173:004.92

Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ

© Басюк Т.М., 2008

Проаналізовано методології проектування інформаційних систем та наведено основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних.

In article methodology of designing of information systems are analysed and the basic approaches to construction of data visualization software are presented.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 004.652

О.Л. Березко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ ВІKI-ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ WORLD WIDE WEB

© Березко О.Л., 2008

Запропоновано використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення Вебу та розглянуто можливість застосування з цією метою вікі-шаблонів.

Using of wiki means for Web content personification is proposed and the possibility of the application of wiki templates for this purpose is considered.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 004.652

А.Ю. Берко, І.М. Матрофайло

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОДИЛЕРСЬКОЮ МЕРЕЖЕЮ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

© Берко А.Ю., Матрофайло І.М., 2008

Розглянуто способи і можливості створення інтегрованих структур даних для зберігання різнорідного бізнес-контенту в інформаційних системах керування дилерською мережею. Запропоновано формальні моделі та методи інтеграції різнорідних ресурсів в ERP системах.

Some ways and possibilities of integrated data model development for information storage of heterogeneous business–content of dealer network management system are considered in this paper. Formal models and methods of integration of heterogeneous resources of ERP systems were proposed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСОРІВ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Буров Є.В., 2008

Запропоновано підхід до моделювання та проектування інтелектуальних інформаційних систем. Модель системи будується на трьох ієрархічних рівнях –бізнес-процесів, сервісів та рівні процесорів та пристроїв. Детально розглянута задача моделю¬вання процесорів та пристроїв.

An approach for modeling intelectual information systems is proposed. The system is modeled on three hierarchical levels – business processes, system services and processors. The problem of modeling processors and devices within delineated approach is presented with more details.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.652:004.82

О.М. Верес, В.Л. Мельник, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ MS SQL SERVER 2005 ДЛЯ ПОБУДОВИ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б., 2008

Розглянуто принципи інтелектуального аналізу даних за допомогою методів Data Mining, а зокрема використання дерев рішень.

In the given article main principles of intellectual data analysis using Data Mining methods (Decision Trees) are discussed.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 004.825

Я.І. Виклюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
О.І. Артеменко

Буковинський університет,
кафедра комп’ютерних систем і технологій

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

© Виклюк Я.І., Артеменко О.І., 2008

Запропоновано метод розрахунку агрегованого потенціалу туристичної привабливості території на базі нечіткої логіки з врахуванням фактору сезонності. Визначено потенціали туристичної привабливості основних туристично-рекреаційних систем Чернівецької області.

In this paper the method of calculation of the territory tourist attractiveness aggregated potential is offered on the base of fuzzy logic taking into account the factor of seasonality. The potentials of tourist attractiveness of the basic tourist recreation systems of the Chernivtsi area are found.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 004.78:339:004.942:001.57:519.8

В.A. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В.А., 2008

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004:339.166.5

Р.О. Голощук, О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Голощук Р.О., Вовк О.Б., 2008

Розглянуто проблеми захисту інтелектуальної власності (ІВ) і комп’ютерного авторського права (КАП) у сфері дистанційної освіти (ДО) в Україні. Висвітлено проблеми захисту АП у системах дистанційного навчання. Запропоновано шляхи вирішення спірних питань у цій галузі.

The article is devoted to the problems of protection of intellectual property (IP) and computer copyright in the field of distance education (DE) in Ukraine. The problems of protection of IP are reflected in the systems of distance studies. The ways of solving difficult questions are offered in this area.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 004.652

А.Г. Григорович, В.Г. Григорович*

Дрогобицький педагогічний ліцей,
*Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій

ПОДАННЯ ДАНИХ МЕДИЧНОГО ПАСПОРТУ НЕНОРМАЛІЗОВАНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

© Григорович А.Г., Григорович В.Г., 2008

Аналізуються дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Розглянуто структуру медичного паспорта та обґрунтовано, що саме ненормалізовані відношення найадекватніше описують предметну галузь. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи «Дільничний терапевт».

In the article there are analyzed the data which are studied by a district therapist. There is examined document structure which exists in the subject area and it is proved that nested relations characterize the subject area the most adequately. By means of nested relations there is built the data model in the system “A district therapist”.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 519.876.2+65.0

В.В. Драгомиров*, А.Я. Казарєзов**, Л.Б.Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
*Миколаївська філія Європейського університету, м. Миколаїв, Україна
**Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили,
кафедра економічної теорії

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

© Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б., 2008

Розглянуто питання управління якістю освіти під час перебудови вищих навчальних закладів України відповідно до стандартів якості освіти.

In the given article education quality management in project due to education quality is discussed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 004.415, 004.738.5

Н.О. Думанський, О.В. Марковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПОШУКУ ТА ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТЕМАТИЧНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ

© Думанський Н.О., Марковець О.В., 2009

Розглянуто та проаналізовано загальні принципи пошуку інформації. Розроблено та описано алгоритми функціонування системи пошуку та збирання інформації з тематичних веб-ресурсів.

In this article is conducted general principles of information retrieval and their analysis. Developed and described algorithms of functioning of the system of search and collection of information from thematic web-resources.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004.413

П.І. Жежнич, Ю.В. Ришковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТРУКТУРНА ТА ФОРМАЛЬНА МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ

© Ришковець Ю.В., Жежнич П.І., 2009

Розглянуто структурну та формальну моделі віртуального музею.

The structural and formal models of virtual museum are offered in this article and considered.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 004.8

Т.І. Завалій, Ю.В. Нікольський, Т.В. Шестакевич

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ

© Завалій Т. І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В., 2008

Результати психологічного тестування, які є предметом дослідження, використовують для прийняття рішень щодо допуску фахівців до роботи операторами енергетичних мереж. Дані такого тестування містять багато різних показників, які перебувають між собою у складній залежності. Наведено результати дослідження, здійсненого з метою встановлення загальних закономірностей, які потрібно враховувати у разі прийняття рішення про допуск.

The psychological testing results, which were analized by the authors, are used for a decision-making about admitting the power engineering specialists to work. Such testing data contains a lot of different attributes with dependencies beetween them. The authors present the results of research conducted for the purpose of mining general patterns, which should be taken into account in the case of decision-making about admittance.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 004.93.1

В. М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем;
Національний університет „Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ

© Заяць В.М., Заяць М.М., 2008

Розглянуто методи побудови систем захисту інформації від стороннього доступу. Запропоновано підхід до побудови системи захисту комп’ютера на основі використання автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера, що ґрунтується на вимірюванні часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза, автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів, забезпечити надійний захист інформації та гарантувати конфіденційний доступ до неї.

In the article the proposed methods to building of the defense system of information from strange access on base of system of computer users recognition with help of model discrete. It is made by measure of time delays at the entered information from a keyboard of computer in the discrete moments of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 times and to automate procedure of users authentication and defense of information from strange access created on the basis of discrete models are marked.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 004.942

А.В. Катренко, О.В. Грімнак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ БАГАТОКРОКОВИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА

© Грімнак О.В., Катренко А.В., 2008

Проаналізовано результати застосування ланцюгів Маркова з використанням рекурентного методу з погляду оцінки їх ефективності для визначення оптимальної стратегії. Розроблено систему підтримання прийняття рішень (СППР) на основі проведених досліджень.

The analysis the results of application the Markov chains with the use of recurent method for forecasting of their efficiency for determination of optimum strategy is carried out. The decision support system (DSS) was develop on the basis of conduct researches.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 004.021

А.В. Катренко, І.В. Савка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Механізми координації у складних ієрархічних системах

© Катренко А.В., Савка І.В., 2008

Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано алгоритми координації у багаторівневих ієрархічних системах.

The article discussed the problems of coordination in multilevel hierarchical systems. There assayed the analysis of application coordination and features mechanisms. Also there was conducted the general review of the coordination mechanisms and procedures. There was formulated supply problems of coordination and analysis and mathematical formalization of coordination algorithms in multi-hierarchical systems.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 004.832.2; 004.852; 004.942

П.О. Кравець, О.М. Проданюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МАРКІВСЬКІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У СИСТЕМАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Кравець П.О., Проданюк О.М., 2008

Досліджується проблема оптимального прийняття рішень за допомогою марківських методів навчання. Сформульовано задачу прийняття рішень, описано методи детермінованого та стохастичного навчання. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для моделювання прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведено та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання процесу прийняття рішень у клітинному просторі.

The problem of optimum decision-making by the Markovian learning methods is investigated. The definition of a decision making task is executed, the methods of the deterministic and stochastic learning are described. The algorithmic and software tools for the modelling of decision making in uncertainty conditions are developed. The results of computer simulation of decision-making process in cellular space are resulted and analysed.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 004.773.2

Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ПОБУДОВА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ВЕБ-ФОРУМУ

© Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., 2009

Розглянуто актуальну проблему проектування та побудови інформаційної системи аналізу поведінки та класифікації учасників Веб-спільноти.

Article consideres actual problem of Web-community members behaviour and classifying information system development.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 004.9: 025.5

Н.Е. Кунанець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ “ALEPH” У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

© Кунанець Н.Е., 2008

Розглянуто основні проблеми, які виникли при впровадженні автоматизованої системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника.

The article describes main problems which appeared during the installation of automated system “ALEPH” in Lviv V. Stefanik national scientific library.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 519.68

В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У ПОСЛІДОВНИХ ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ

© Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г., 2008

Будуються оптимальні стратегії пошуку записів у послідовних файлах, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для таких законів розподілу ймовірностей звертання до записів, як рівномірний, “бінарний”, Зіпфа та узагальнений, частковим випадком якого є розподіл, який наближено задовольняє правило “80 – 20”. За критерій ефективності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.

Optimal strategist of record searching in sequenced files stored in external memory is made for different probability distribution of record request frequency (discrete uniform, binomial, Zipf and generalized the partial occasion of witch is the probability distribution approximately satisfying the rule “80 – 20”). The mathematical expectation of total time needed for search of a record in file is taken as a criterion of effectiveness.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.43:681.3

В.А. Лахно, А.С. Петров*

Луганський національний аграрний університет,
кафедра економічної кібернетики,
*Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КЛІЄНТ-СЕРВЕРНІЙ СИСТЕМІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

© Лахно В.А., Петров О.С., 2008

Розглянуто досвід розроблення програмного забезпечення для клієнт-серверної системи бухгалтерського обліку господарських операцій. Розглядаються питання, пов’язані з розробленням системи захисту комерційної інформації з бухгалтерських операцій підприємств.

In the article the experience of software development is considered for client-server system of record-keeping of economic operations. Questions are examined the systems related to development and defense of commercial information from book-keeping operations of enterprises.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.89

В.В. Литвин, А.С. Мельник, Г.Б. Буньо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ІННОВАЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

© Литвин В.В., Мельник А.С., Буньо Г.Б., 2008

Розглянуто побудову інтелектуальної інформаційної системи дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі. Обґрунтовується доцільність розроблення такої систем з огляду на євроінтеграційний курс нашої держави. Наводяться переваги та недоліки розробленої системи.

This article considers intelligent information system of lexical innovations in English-speaking eurointegration discourse research. Importance of such system implementation is based on eurointegration coursen of our country. Advantages and disadvantages of the system are descibed.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004

Н.Б. Шаховська, О.А. Лозицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОСТОРИ ДАНИХ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

© Шаховська Н.Б., Лозицький О.А., 2008

Проаналізовано проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами з використанням сховищ даних та баз даних. Уведено модель простору даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел.

Problems which arise up during work with separate sources with the use of depositories information and databases are analysed. Described model of space of information as mean of integration and working of information from separate sources.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

Syndicate content