№ 590 (2007)

УДК 666.646

Л.Б. Єдноріг, М.Г. Пона, І.В. Солоха

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ВПЛИВ СКЛОПОДІБНОГО ТОПНИКА НА СПІКАННЯ ГЛИНОШАМОТНИХ МАС

Досліджено вплив бою легкотопкого скла на технологічні властивості пластичних глиношамотних мас та їх спікання при різних температурних режимах випалу.

The influence of low-melting glass breakage on technological properties of plastic claychamotte masses and their sintering on various temperature conditions of annealing was researched.

Кількість посилань – 3.

УДК 541.128.13

В.В. Івасів, В.М. Жизневський, С.В. Шибанов, Р.В. Небесний, С.В. Майкова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГАЗОФАЗНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ
АЦЕТОНУ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ

Розглянуто механізм та визначено кінетичні закономірності процесу конденсації ацетону з формальдегідом у газовій фазі. Розраховані константи швидкостей, енергії активації та передекспонентні множники для рівняння Арреніуса. Запропонована кінетична модель задовільно описує цей процес і її можна використовувати для технологічного розрахунку.

The mechanism of the process of condensation of acetone with formaldehyde in gas phase has been investigated, and kinetic rules of this process has been determined. Rate constants, activation energies and preexponential factors for Arrhenius equation have been calculated. Proposed kinetic model is well fitted and can be used for technological calculation.

Кількість посилань – 4.

УДК 615.322:582.657.24.

М.Й. Білозір, Р.Т. Конечна, Х.О. Чучман, А.В. Тарарака,
Н.І. Михняк, Н.Є. Стадницька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ПРИРОДНІ ХІНОНИ ТА ЇХ РОЛЬ В МЕДИЦИНІ

Розглянуто стан досліджень біологічної активності природних хінонів. Наведено дані про рослини, які містять хінони. Розглянута біологічна активність окремих груп хінонів та їх застосування в медицині, зокрема такі види активності, як послаблювальна, антибактеріальна, антифунгінальна, антивірусна, сечогінна, нефролітична, седативна, гіпотензивна, жовчогінна, спазмолітична, радіозахисна, антидерматична, протипухлинна, антидепресантна, ліпотропна.

In the review the state of researches on biological potency of natural quinones are considered. The data on the plants keeping quinones, the biological potency of separate bunches of quinones and their application in medicine , in particular such kinds of activity is considered: purging, antubacterial, fungicidal, antivirus, diuretic, nephrolytic, sedative, hypotensive, hepatoprotective, spasmolytic, radioprotective, antidermatitis, antitumoral, antidepressant, lipotropic.

Кількість посилань – 26.

УДК 678.675.278:54-126.61

Н.М. Баран, Ю.Я. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ВПЛИВ УМОВ ТЕРМООБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН
НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ ПА-6/ПВП

Встановлено ефективність додаткової термічної обробки мембран на основі сумішей поліаміду-6 і полівінілпіролідону на стабілізацію їх механічних властивостей і виявлена можливість спрямованого регулювання дифузійної проникності.

It is established efficiency of additional thermal processing of membranes on the basis of mixtures of polyamide-6 and polyvinylpirrolidone on stabilization of their mechanical properties and it is revealed opportunity of the directed regulation of their diffusion penetration.

Кількість посилань – 3.

УДК 541.128.13

О.Е. Барановська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

АЛКОГОЛІЗ ДИХЛОРАНГІДРИДУ ІЗОФТАЛЕВОЇ КИСЛОТИ АЛІЛОВИМ СПИРТОМ

Досліджено алкоголіз дихлорангідриду ізофталевої кислоти аліловим спиртом у середовищі розчинника петролейного етеру. Встановлено оптимальні умови здійснення процесу з отриманням якнайбільших виходів діалілового естеру ізофталевої кислоти .

Alcoholysis of dichloranhydride of isophalic acid by allyl alcohol in the medium of petroleum ether has been investigate. Optimum conditions of carring out the process to obtain maximum yields of diallyl esther of isophalic acid have heen determined.

Кількість посилань – 3.

УДК 538.56:663.15

Р.О. Бліщ, К.В. Колеснікова

Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ
ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ СПИРТОВОГО БРОДІННЯ

Досліджено вплив комплексу ферментних препаратів (“Genencor International INC”) на показники дозрілої бражки з ячменю. Рекомендовано здійснювати тепло-ферментативну обробку ячмінного сусла підібраною мультиензимною композицією ферментних препаратів.

The influence of enzyme preparation complex (“Genencor International INC”) on alcohol brew with barley has been studied. The gidroenzyme processing of the starch row materials by complex of enzyme preparation is recommended.

Кількість посилань – 4.

УДК 541.49:546.267'72:547.233

О.Я. Борова, Д.І. Семенишин, З.Р. Возняк, В.І. Лубенець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

ДОСЛІДЖЕННЯ НАТРІЙ 4-АЦЕТИЛАМІНОБЕНЗЕНТІОСУЛЬФОНАТ
ГЕКСАЦІАНОФЕРАТУ (ІІ)

Здійснено синтез і фізико-хімічне дослідження натрій 4-ацетил-амінобензентіосульфонат гексаціаноферату (ІІ) ІЧ спектроскопічним і термогравіметричним методами. Встановлено, що утворення комплексу відбувається за рахунок протонізації атома Нітрогену. Запропонована схема термічного розкладу сполуки.

Both synthesis and physic-chemical investigation for sodium 4-acethylaminobenzenthiosul¬phonate hexacyanoferrate (II) have been carried out by means of IR-spectroscopy and TGA methods. It has been discovered that complex formation occurred via protonation of Nitrogen atom. The scheme for thermal decomposition of this complex has been offered.

Кількість посилань – 2.

УДК 666.646

З.І. Боровець, М.Г. Пона

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ОСОБЛИВОСТІ СПІКАННЯ ПЛИТОК ДЛЯ ПІДЛОГИ У РАЗІ ШВИДКІСНОГО ВИПАЛУ В ГАЗОВІЙ РОЛИКОВІЙ ПЕЧІ

Досліджено вплив технологічних параметрів виробництва плиток для підлоги на характер перебігу процесів спікання керамічних виробів у разі швидкісного випалу.

Technological parameters influence of ceramic floor plate producing on character of high rate burning process was investigated.

УДК 541.128:542.943

Л.В. Булгакова, Ю.Б.Трач

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра загальної хімії

РІДИННОФАЗНЕ ОКИСНЕННЯ ОКТЕНУ-1 І ЦИКЛООКТЕНУ
МОЛЕКУЛЯРНИМ КИСНЕМ У ПРИСУТНОСТІ VB2

Досліджено вплив бориду ванадію на закономірності рідиннофазного окиснення октену-1 і циклооктену молекулярним киснем. Показано, що характер залежності початкової швидкості окиснення октену-1 і циклооктену від концентрації олефіну відрізняється. Відмінності в закономірностях окиснення пов’язані з процесами комплексоутворення в реакційній суміші.

The influence of vanadium diboride on regularities of the liquid-phase oxidation of 1-octene and cyclooctene by molecular oxygen was investigated. It was shown that dependences of initial oxidation rate of 1-octene and cyclooctene on olefin concentration are differ. It is connected with complex formation process in reaction mixture.

Кількість посилань – 13.

УДК 663.12/14

О.І. Вічко, Н.С. Щеглова, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, О.В. Швед, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЇ МІКРОБНОЇ АСОЦІАЦІЇ “ТИБЕТСЬКОГО ГРИБКА”

Визначено загальний склад нетрадиційної мікробної асоціації “тибетський грибок”, що об’єднує дріжджі та молочнокислі бактерії, які належать до роду Lactobacillus.

The general composition of nontraditional microbe association of “Tibet’s fungi” was studied. It contains one yeаst species and some bacteria from family Lactobacillus.

Кількість посилань – 8.

УДК 66.021.3: 615.015.14

В.В. Ващук, О.А. Нагурський, О.Р. Попович, Я.М. Захарко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БІОДЕСТРУКЦІЇ ПОЛІСТИРОЛУ

Одним із екологічно безпечних методів утилізації відходів з полістиролу є їхнє використання, як функціональної оболонки повільно діючих мінеральних добрив. Ця оболонка в ґрунті під дією факторів навколишнього середовища піддається біологічній деструкції. У цій роботі наведено методику дослідження цього процесу дослідженням зміни молекулярної маси полістиролу під дією крохмалю та мікроорганізмів ґрунту.

One of the safety methods of polystyrol wastes utilization is using them as a functional cell of the slow-release mineral fertilizers. This cell can expose the process of biological destruction in the soil due to action of the factors of environment. In this activity the technique of research the biodestruction process is induced, specifically the research of alteration of the molecular mass of polystyrol due to action of starch and microorganisms of the soil.

Кількість посилань – 3.

УДК 547.917/918.-39

Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, С.А. Воронов, Л.В. Долинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ ІНІЦІАТОРІВ З САХАРИДНИМИ ФРАГМЕНТАМИ

Під час взаємодії 1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден-6-О-тозил--D-галактопіранози з алкоголятами пероксиспиртів синтезовано нові сахаридовмісні ініціатори з дитретинними пероксидними групами для одержання полімерних біосумісних матеріалів.

During interaction of 1,2;3,4-di-O-isopropylidene-6-О-tosyl--D-galactopyranose with peroxide containing alcoholates novel saccharide containing initiators with ditertiary peroxide groups for obtaining polymer biocompatible materials have been synthesized.

Кількість посилань – 9.

УДК 547.917/918.-39

Л.Б. Вуйцик, Л.В. Долинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ГАЛАКТОЗИ

Визначено ІЧ спектральні характеристики пероксидовмісних похідних галактози.

The IR spectral characteristics of peroxide containing galactose derivatives have been determined.

Кількість посилань – 11.

УДК 547.525-39

І.О. Гевусь, З.Г. Піх, В.В. Кочубей

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ПЕРОКСИДІВ РЯДУ КУМІЛСУКЦИНАТІВ

Під час послідовної обробки кумілбурштинового ангідриду 3-трет-бутилперокси-3-метил-1-бутанолом та 1,3-пропансультоном і триетиламіном синтезовано новий поверхнево-активний ініціатор – (3-трет-бутилперокси-3-метилбутил)(триетиламоній-3-сульфопропіл)кумілсукцинат. Досліджено поверхнево-активні властивості синтезованого сукцинатного ініпару, отримано ізотерму поверхневого натягу на межі повітря – водний розчин, визначено критичну концентрацію міцелоутворення та поверхневий натяг у точці, що відповідає ККМ. Проведено комплексний термічний аналіз ініпару, запропоновано імовірний механізм розкладу його пероксидної групи.

During successive treatment of cumylsuccinic anhydride with 3-tert-butylperoxy-3-methyl-1-butanol and 1,3-propane sulton with triethylamine a novel surface-active initiator – 3-tert-butylperoxy-3-methylbutyl triethylammonium-3-sulphopropyl cumyl¬succinate has been synthesized. Surfactant properties of the synthesized inisurf have been studied, surface tension isotherm on the air – water solution interface has been obtained, critical micelle concentration as well as surface tension at the cmc have been determined. Complex thermal analysis of the inisurf has been carried out, the possible mechanism of decomposition of its peroxy group has been proposed.

Кількість посилань – 12.

УДК 666.3.187

М.М. Гивлюд, Н.І. Топилко, Ю.В. Гуцуляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів
ЛДУ БЖД

ВПЛИВ МІНЕРАЛІЗАТОРІВ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД СПЕЧЕНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНОГО ОКСИДАМИ AL2O3 І ZRO2 СИЛІЦІЙОРГАНІЧНОГО ЛАКУ

Запропоновано використання мінералізаторів як речовин, що позитивно впливають на спікання і фазовий склад спеченої композиційної кераміки.

The using of mineralizations is proposed. Mineralizations are the substances which positively influence on melting and compound of ceramics materials.

Кількість посилань – 3.

УДК 541.183

Н.Ю. Голець, Ю.О. Малик, З.С. Одноріг

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНА НА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

Показано результати дослідження природних мінералів на сорбційні властивості, що дасть можливість їхнього застосування як протифільтраційні екрани полігонів.

The results of research of natural minerals are shown on sorbtion property, that will give possibility of their application in a role of screens of landfill leachate.

Кількість посилань – 4.

УДК 678. 746: 744

Т.В. Гуменецький, І.М. Зінь, М.Б. Ратушна, Л.М. Білий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНОЇ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО МОДИФІКОВАНОГО
ДИОКСИДУ ТИТАНУ В ЕПОКСИДНОМУ ПОКРИТТІ НА ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ

Досліджено вплив поверхнево модифікованого диоксиду титану на електрохімічні характеристики епоксидних композицій. Встановлено підвищення захисних властивостей епоксидної ґрунтовки за присутності у її складі поверхнево модифікованих наповнювачів. Показано, що механізм захисної дії модифікованого наповнювача у епоксидному покритті на сталі подібний до впливу суцільного фосфату цинку, а його ефективність знаходиться на рівні відомого інгібувального пігменту.

Influence of surface modified titanium dioxide on electrochemical characteristics of epoxy compositions is investigated. It was established an increase of protective properties of epoxy primer containing the pigment. It was shown, that surface modified titanium dioxide has similar protective mechanism in epoxy coating and the same efficiency as conventional inhibiting pigment (zinc phosphate).

Кількість посилань – 9.

УДК 66.021.3: 615.015.14

Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, О.В. Люта, О.В. Гебій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ҐРУНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Експериментально досліджено міграцію компонентів гранульованих і капсульованих мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі. Узагальнено отримані результати дослідження.

The migration of components of granulated and encapsulated mineral fertilizers in the soil environment was experimentally investigated. The generalization of received results of investigation was carried out.

Кількість посилань – 5.

УДК 666.646

В.В. Дубина, і.В. Солоха, М.М. Гивлюд, З.І. Боровець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ТЕРМОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАС ГЛИНА-ВІДХОДИ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ КРИВОЇ ВИПАЛУ СТІНОВИХ БЛОКІВ

Здійснено термографічні дослідження процесу випалу мас глина-відходи збагачення вугілля та на основі одержаних результатів спроектована крива випалу стінових блоків.

Thermal-graphic experiments of annealing process the mass “clay-waste products of purity coal” are conducted. Curve of annealing wall brick is projected on the basis of received results.

Кількість посилань – 2.

УДК 615.012.014

В.В. Дячок

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ
ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Наведено результати експериментального дослідження впливу температури на внутрішньодифузійний процес екстрагування рослинної сировини. Розраховано температурний коефіцієнт кінетики екстрагування різних морфологічних органів.

A study is presented of the result influence temperature on the diffusivity process extraction from raw material. The temperature coefficient of the kinetics of extraction different morphology origin has been determinated.

Кількість посилань – 4.

УДК 615.012.014

В.В. Дячок, О.Р. Попович

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДТИСКАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ

Наведені результати теоретичного дослідження ефективності та оцінено доцільність проведення технологічної операції – відтискання відпрацьованої рослинної сировини на технологічний процес екстрагування.

The results of theoretical research of efficiency are presented and expedience of leadthrough of technological operation – pushing back of exhaust raw material is appraised on the technological process of extracting.

Кількість посилань – 3.

УДК 621.78(075.8)

Т. Б. Жеплинський, С.І. Дяківський, М. Я. Головчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РЕЛАКСАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ
У ЗАГАРТОВАНОМУ ЛИСТОВОМУ СКЛІ

Створено математичну модель, що описує процес відносної релаксації напружень у загартованому склі. Модель перевіряли на зразках листового скла завтовшки 12,7 мм при температурах 350 – 450°С. Встановлено, що релаксація напружень визначається модулем зсуву скла з врахуванням його температурної залежності.

The mathematical model that describes the process of relative relaxation of tension in hardened glass had been created. The model was checked with the help samples of sheet glass with 12.7 mm thickness at the temperature 350 – 450°С. It is found that relaxation of tension is determined by the module of displacement of glass with its temperature dependence taken into accoment.

Кількість посилань – 6.

УДК 541.128.13

В.М. Жизневський, О.О. Мацьків, В.В. Івасів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІЗОБУТИЛОВОГО СПИРТУ НА ПРОЦЕС ЙОГО ОКИСНЕННЯ НА Fe-Te-Mo-Ox КАТАЛІЗАТОРІ

Досліджено вплив концентрації ізобутилового спирту (ІБС) на процес його окиснення на Fe:Te:Mo (1:0,85:1) оксидному каталізаторі. Встановлено, що основні продукти окиснення: метакролеїн (МА), СО, СО2 та брутто швидкість перетворення ІБС мають перший порядок за спиртом. Розраховані ефективні константи швидкості та ефективні енергії активації реакцій утворення продуктів.

The effect of concentration of isobutyl alcohol on the process of it΄s oxidation on the Fe:Te:Mo (1:0,85:1) oxide catalyst. It has been established that rate of formation of basic oxidation products: metacroleine, CO, CO2 and brutto-rate of isobutyl alcohol conversion has first or der by alcohol. Effective rate constants and effective activation energies of products formation have been calculalated.

Кількість посилань – 4.

УДК 541.64:541.183

О.В. Зелікова, О.С. Заіченко, Н.Є. Мітіна, А.С. Волошиновський, С.В. Хом’як*

Національний університет "Львівська політехніка",
кафедра органічної хімії
*кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ ОЛІГОПЕРОКСИДНІ МЕТАЛОКОМПЛЕКСИ

Синтезовано нові полімерні металокомплекси рідкоземельних елементів (Nd3+, Ce3+, Eu3+) на основі поверхнево-активних олігопероксидних лігандів. Методами елементного аналізу, ІЧ та УФ спектроскопії підтверджена структура отриманих металокомплексів. Показана здатність отриманих олігомерних поверхнево-активних металокомплексів до люмінесценції в різних діапазонах хвиль.

The new polymeric metalocomplexes of rare earth elements(Nd3+, Ce3+, Eu3+) are synthesized on the basis of superficially-active oligoperoxide ligands. The structure of obtained metalocomplexes confirmed by the methods of element analysis, IR and UV spectroscopies. Luminescence in the different ranges of waves of obtained oligomerous superficially-active metalocomplexes was shown.

Кількість посилань – 10.

УДК 661.21

З.О. Знак, А.Б. Гелеш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ОДЕРЖАННЯ ЗМОЧУВАНОГО ПОРОШКУ СІРКИ З ВІДХІДНИХ РОЗЧИНІВ НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТУ

Досліджено вплив співвідношення натрію тіосульфату та сульфатної кислоти на розмір частинок сірки. Встановлено вплив ПАР на перебіг процесу.

Influencing a ratio of sodium thiosulfat and sulphuric acid on the size of fragments of sulfur is studied. The SAS influencing on transit of process is established.

Кількість посилань – 8.

УДК 547.525-39

Н.І. Кінаш, В.В. Кочубей, З.Я. Надашкевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДИТРЕТИННИХ АРАЛКІЛЬНИХ ПЕРОКСИДІВ

Методом комплексного термогравіметричного аналізу визначено термічну стійкість 8 функціональних аралкільних пероксидів з різною віддаленістю пероксидної групи від бензольного ядра та розраховані кінетичні параметри розкладу.

Thermal stability of 8 functional peroxides with different of peroxide group to benzene ring were determined by the method of complex thermal analysis. Kinetics parameters of decomposition was calculated.

Кількість посилань – 6.

УДК 547.812.7+543.257.1

Н.М. Карп’як, Г.О. Маршалок, І.П. Полюжин, І.Ю. Пиріг

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії,
кафедра загальної хімії

АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ОДЕРЖАННЯ НАТРІЄВОЇ СОЛІ 2,5 ДИМЕТИЛ-3,4-ДИГІДРО-2Н-ПІРАН-2-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

Експериментально знайдено значення рК 2,5-диметил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти. За номограмами прогнозовано можливості кількісного визначення натрієвої солі цієї кислоти потенціометричним титруванням. Здійснено математичне моделювання кривих титрування. Розроблений метод застосовано для аналізу реакційної суміші синтезу натрієвої солі 2,5-диметил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кисло¬ти. Bідноснa похибкa визначень не перевищувала 3 %.

The pK value was determinated for 2,5-dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid. The quantitative determination of Na salt of this acid by potentiometric titration was predicted using nomograms. Mathematical modeling of the potentiometric titration curves was made. Investigated method was used for analysis of reaction mixture from synthesis of Na salts 2,5-dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid. The relative error of determinations was not more then 3 %.

Кількість посилань – 10.

УДК 66.095:678.744

Т.П. Коваленко, В.А. Волошинець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії

СИНТЕЗ ЕМУЛЬСІЙНИХ ГРЕБЕНЕПОДІБНИХ КОПОЛІМЕРІВ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХНІХ КОЛОЇДНО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Синтезовано емульсійні кополімери з різним вмістом децил(мет)акрилатів щодо вихідного мономера – метилакрилату (МА). Наведено результати дослідження колоїдно-хімічних властивостей, розраховано теплоту активації в’язкої течії. Показано, які чинники впливають на зміну міжмолекулярних взаємодій (ММВ) у структурі дисперсних систем.

Emulsion copolymers with various ratios of decyl(methyl)acrylates to methylacrylate (MA, a source monomer) have been synthesized. Results of research of colloid properties have been shown, and the heat of activation of viscous flow. The factors that affect the change of intermolecular interactions (IMI) in the structure of dispersions have been determined.

Кількість посилань – 8.

УДК 666.1.055.3.

О.І. Козій*, Я.І. Вахула**, М.В. Гончар**

Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра техногенно-екологічної безпеки,
**кафедра хімічної технології силікатів

ОДЕРЖАНЯ ЗАХИСНИХ СКЛОПОДІБНИХ ПЛІВОК НА ФОСФАТНОМУ СКЛІ

Обгрунтовано вибір склотвірної системи і склади склоподібних олов’янофосфатних захисних плівок для фосфатного скла. Вибрано метод одержання тонких плівок за розчиновою технологією та компоненти склотвірних колоїдних олов’янофосфатних розчинів.

Glassforming system and vitreous protective film’s compositions are ground on phosphate glass surface by solution technology. Stanneous phosphate glassforming solution’s components are investigated.

Кількість посилань – 8.

Syndicate content