№1 (17) / 2009

A SPECIAL CASE OF THE TRIANGLE SOLUTION WITH THE LAW OF SINES IN GEODETIC APPLICATION

T. Gargula
Department of Geodesy Agricultural University of Cracow 253A Balicka St., 30-198 Cracow, Poland
e-mail: rmgargul@cyf-kr.edu.pl

Кількість бібліографічних посилань – 4

Особливий випадок розв’язання трикутника на підставі теореми синусів та його застосування в геодезії
Т. Гаргула

Подано теоретичний та емпіричний аналіз точності визначення кута у трикутнику на підставі теореми синусів для випадку, коли кут близький до прямого. Дослідження виконано для застосування в геодезії (наприклад, для визначення координат), де вимогою є певна точність визначень. Для різних варіантів трикутника досліджено низку моделей, на підставі яких визначено “ безпечну” величину кута.

Особый случай решения триугольника по теореме синусов и его использование в геодезии
Т. Гаргула

Представлены теоретические и эмпирические исследования точности углового определения в треугольнике с использованием теоремы синусов, в случае, если угол близкий к прямому углу. Исследования выполнены для использования в геодезии (например, при определениях координат), где требуется определенный уровень точности. Для разных вариантов треугольников исследовано ряд моделей, на основе чего определено “безопасную” величину угла.

A special case of the triangle solution with the law of sines in geodetic application
T. Gargula

The paper presents theoretical and empirical analyses of the accuracy of an angle determination in a triangle with the law of sines if the angle is close to the right angle. The issue was considered in terms of occurrence of such cases in geodetic applications (e.g. in transfer of coordinates), where a certain level of accuracy of determination is required. A number of numerical tests were conducted for different triangle variants, which were then used in determination of a “safe” range of the angle (for geodetic applications). The theoretic analyses were based on the sine function graph for an angle whose value is close to 90°.

Завантажити статтю

ABSOLUTNE POMIARY GRAWIMETRYCZNE W POLSCE

A. Pachuta, M. Barlik, T. Olszak, D. Próchniewicz, R. Szpunar, J. Walo
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Politechnika Warszawska

Кількість бібліографічних посилань – 10

Абсолютні гравіметричні вимірювання в Польщі
А. Пахута, М. Барлик, Т. Ольсжак, Д. Пручнейвіч, Р. Шпунар, Я. Вало

Наведений аналіз результатів абсолютних гравіметричних визначень в Польщі.

Абсолютные гравиметрические измерения в Польше
А. Пахута, М. Барлик, Т. Ольсжак, Д. Пручнейвич, Р. Шпунар, Я. Вало

Приведен анализ результатов абсолютных гравиметрических определений в Польше.

Absolute gravimetric measurements in Poland
A. Pachuta, M. Barlik, T. Olsghak, D. Pruchnejvich, R. Szpunar, Ja. Walo

The analysis of results of gravimetric measurements when researches of geodynamic of Poland territories is presented in the paper.

Завантажити статтю

PRACE GEODEZYJNE PODCZAS POLARNYCH WYPRAW NA SPITSBERGEN ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ WARSZAWSKĄ

A. Pachuta, J. Walo, A. Adamek, M. Rajner, M. Woźniak, K. Węzka
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Кількість бібліографічних посилань – 8

Геодезичні роботи під час Полярної експедиції на Шпіцберген, організованої Варшавською політехнікою
А. Пахута, Я. Вало, А. Адамек, М. Райнер, М. Возняк, К. Вежка

Проаналізовано результати визначень переміщень земної кори на Шпіцбергені членами експедиції Варшавської політехніки з використанням GPS-вимірювань у 2005–2006 рр.

Геодезические работы во время Полярной экспедиции на Шпицберген, организованной Варшавской политехникой
А. Пахута, Я. Вало, А. Адамек, М. Райнер, М. Возняк, К. Вежка

Проанализированы результаты определений смещений земной коры на Шпицбергене членами экспедиции Варшавской политехники с использованием GPS-измерений в 2005–2006 гг.

Geodetic works during polar measurements on Spitsbergen implemented by Warsaw Polytechnic University
A. Pachuta, J. Valo, A. Adamek, M. Rajner, M. Voznjak, K. Veghka

There was done the analysis of results of determinations of Earth crust displacements on the hoe Spitsbergen implemented by expedition from Warsaw Polytechnic University using GPS-measurements of 2005–2006.

Завантажити статтю

УДК 332.3

ВПЛИВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

О. Ємець
ПП “ГЦНТП”, м. Луцьк

О. Мельничук
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кількість бібліографічних посилань – 7

Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище
О. Ємець, О. Мельничук

Наведені результати досліджень факторів негативного впливу автомобільних доріг на навколишнє середовище. Розглянуто питання зменшення ціни земельних ділянок за негативного впливу на них автомобільних доріг.

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду
О. Емец, А. Мельничук

Приведены результаты исследований факторов отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду. Рассмотрен вопрос уменьшения цены земельных участков из-за отрицательного воздействия на них автомобильных дорог.

Motor high way environmental pollution
O. Yemets, А. Melnychuk

There was made a range of experiments based on negative factors of motor high way pollution. There was examined the problem about reducing the price for plots of land because of negative motor high way effect.

Завантажити статтю

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ІМЕНІ ПРОФЕСОРА А.Л. ОСТРОВСЬКОГО

О. Іванчук, В. Ткаліч, І. Тревого

Почесна відзнака імені професора А.Л. Островського
О. Іванчук, В. Ткаліч, І. Тревого

Подано опис відзнаки та умови її створення і затвердження.

Почётная награда имени профессора А.Л. Островского
О. Иванчук, В. Ткалич, И. Тревого

Приведено описание награды и условия её создания и утверждения.

The honourable award of a name of professor A.L. Ostrovskiy
O. Ivanchuk, V. Tkalich, I. Trevogo

The description of the award and condition of its creation and the statement is resulted.

Завантажити статтю

УДК 528.04

ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ ГІРОСКОПІЧНОЇ НАСАДКИ GYROMAX AK-2M ФІРМИ GMT ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОРІЄНТУВАННЯ В ПІДЗЕМНИХ УМОВАХ

М. Білоус., В. Ковтун., С. Марчук., О. Рощин, І. Тревого
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 2

Застосування сучасної гіроскопічної насадки GYROMAX AK-2M фірми GMT для виконання орієнтування в підземних умовах
М. Білоус, В. Ковтун, С. Марчук, О. Рощин, І. Тревого

Аналізуються результати застосування нової гіронасадки для гіроскопічного орієнтування на підземних об’єктах.

Использование современной гироскопической насадки GYROMAX AK-2M фирмы GMT для ориентирования в подземных условиях
М. Билоус, В. Ковтун, С. Марчук, О. Рощин, И. Тревого

Анализируются результаты применения новой гиронасадки для гироскопического ориентирования на подземных объектах.

Use of modern gyroscopic attachment of the GYROMAX AK-2M firm GMT for orientation in underground terms
M. Bilous, V. Kovtun, S. Marchuk, O. Roschin, I. Trevogo

The results of application of a new gyroscopic attachment for the gyroscopic orientation on underground objects are analysed.

Завантажити статтю

УДК 528.21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ ВЫСОТ СПУТНИКОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ МОРСКОМ ЛЕДОВОМ ПРОМЕРЕ

В. Баландин, И. Меньшиков
Филиал ЦНИИГАиК, г. Санкт-Петербург

М. Брынь
Петербургский государственный университет путей сообщения, г. Санкт-Петербург

Ю. Фирсов
Морская академия имени адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург

Кількість бібліографічних посилань – 7

Визначення аномалій висот супутниковим методом під час морського льодового проміру
В. Баландін, І. Меньшиков, М. Бринь, Ю. Фірсов

Наведено формули для визначення аномалії висоти за результатами супутникових геодезичних вимірювань та льодового проміру.

Определение аномалий высот спутниковым методом при морском ледовом промере
В. Баландин, И. Меньшиков, М. Брынь, Ю. Фирсов

Приведены формулы определения аномалии высоты по результатам спутниковых геодезических измерений и ледового промера.

Definition of altitude anomaly by a satellite method at a sea ice measurement
V. Balandin, I. Menshukov, M. Bryn, Ju. Firsov

Formulae for definition of altitude anomaly by a satellite method and an ice measurement are resulted.

Завантажити статтю

УДК 349.41:528.46:717.14;349.41:528.44

ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-КАРТОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О. Барладін, В. Остроух, О. Скляр
Інститут передових технологій, м. Київ

Кількість бібліографічних посилань – 8

Геоінформаційно-картографічний підхід щодо зонування земель (на прикладі адміністративних територій Київської області)
О. Барладін, В. Остроух, О. Скляр

Розглянуто основні геоінформаційно-картографічні підходи створення проектів землеустрою щодо зонування земель, проаналізовано картографічні особливості оформлення плану зонування земель за їх категоріями та типами землекористування, як кінцевого результату зонування. Доведено, що об’єднання картографічних матеріалів на основі єдиного геоінформаційного проекту забезпечує вирішення прикладних задач зонування земель.

Геоинформационно-картографический подход к зонированию земель
(на примере административных территорий Киевской области)
А. Барладин, В. Остроух, О. Скляр

Рассмотрены основные геоинформационно-картографические подходы создания проектов землеустройства по зонированию земель, проанализированы картографические особенности оформления плана зонирования земель за их категориями и типами землевладения, как конечного результата зонирования. Доказано, что объединение картографических материалов на основе общего геоинформационного проекта обеспечивает решение прикладных задач зонирования земель.

The GIS-cartographical approach to zoning of the earths
(on an example of administrative territories of the Kiev area)
A. Barladin, V. Ostrouh, O. Sklyar

Are considered the basic GIS-cartographical approaches of creation of projects of land management on zoning of the earths, are analysed cartographical features of registration of the plan of zoning of the earths behind their categories and landed property types, as zoning end result. It is proved that association of maps and sharts on the basis of the general GIS project provides the decision of applied problems of zoning of the earths.

Завантажити статтю

УДК 528.48

О МОНИТОРИНГЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАНТОВЫХ МОСТОВ

М. Брынь, Д. Крашеницин, А. Никитчин, О. Сергеев
Петербургский государственный университет путей сообщения, г. Санкт-Петербург

В. Колгунов
Национальный университет “Львивська политехника”

Кількість бібліографічних посилань – 3

Про моніторинг геодезичної мережі під час будівництва вантових мостів
М. Бринь, Д. Крашеніцин, А. Нікітчин, О. Сергеєв, В. Колгунов

Розглянуто способи моніторингу геодезичної мережі для будівництва вантових мостів. Способи ґрунтуються на виконанні лінійно-кутових, супутникових та висотних вимірювань. Наведено формули для обчислення допустимих розбіжностей між результатами безпосередніх вимірювань та даними каталогу.

О мониторинге геодезической сети в ходе строительства вантовых мостов
М. Брынь, Д. Крашеницин, А. Никитчин, О. Сергеев, В. Колгунов

Приведены способы мониторинга геодезической сети для строительства вантовых мостов. Способы основаны на проведении линейно-угловых, спутниковых и высотных измерений. Приведены формулы вычисления допустимых расхождений между результатами непосредственных измерений и данными каталога.

About monitoring of geodetic network during construction of the cable-stayed bridges
M. Bryn, D. Krachenicyn, A. Nikitich, O. Sergeev, V. Kolgunov

Ways of monitoring of geodetic network for construction of the cable-stayed bridges are resulted. Ways are based on carrying out of linearly-angular, satellite and high-altitude measurements. Formulae of calculation of admissible divergences between results of direct measurements and catalogue data are resulted.

Завантажити статтю

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НА КАРТАХ XVII–XVIII ВЕКОВ

П. Бурбан
ФГУП “НовгородАГП” Роскартография, Великий Новгород

Кількість бібліографічних посилань – 11

Великий Новгород на картах XVII–XVIII століття
П. Бурбан

Виконано аналіз одного з найбільш ранніх топографічних планів Новгорода, 1611 року, який зберігається в королівськом архіві Швеції. Досліджується його зміст, історія першої публікації. При створенні плану використовувалися картографічні прийоми, які дали змогу відобразити об’єкти і явища, їхні властивості, взаємозв’язок і динаміку, так, що навіть сьогодні можна розпізнавати та аналізувати графічні образи, встановлювати відповідності між ними, ідинтифікувати їх за формальними ознаками.

Великий Новгород на картах XVII–XVIII веков
П. Бурбан

Выполнен анализ одного из самых ранних топографических планов Новгорода, 1611 года, хранящегося в королевском архиве Швеции. Исследуется его содержание, история создания, первой публикации. При составлении плана использованы картографические приемы, позволившие отобразить объекты и явления, их свойства, взаимосвязи и динамику так, что и сегодня имеется возможность распознавать и анализировать графические образы, устанавливать соответствие между ними, идентифицировать их по формальным признакам.

Velikiy Novgorod on the maps XVII–XVIII centuries
P. Burban

Analysis the one of earliest Novgorod topographic plan had been implemented, that stored at Swedish Royal archive. It’s content and the first publication story had researched. The cartographical methods by drawing up the plan had applied, it make possible to image objects and facts, properties, relationships and dynamics so, that today we can to identify and analyze graphic images, locate relationships, identify them by formal matters.

Завантажити статтю

УДК 528.92

ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ МІСЦЕВОСТІ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ГІДРОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Х. Бурштинська, І. Василиха, С. Пікулик
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 9

Опрацювання даних лазерного сканування місцевості для відтворення гідрографічних об’єктів
Х. Бурштинська, І. Василиха, С. Пікулик

Розглянуто методику оброблення даних лазерного сканування місцевості з метою правильного відображення гідрографічних об’єктів на картах. Методика полягає у використанні, крім побудованих за ЦМР горизонталей, растрових геоповерхонь відносно освітленості схилів, рослинності, інтенсивності. Розглянуто різноманітні гідрографічні об’єкти: ріки з розгалуженими руслами, гірські ріки, заболочені озера.

Обработка данных лазерного сканирования местности с целью отображения гидрографических объектов
Х. Бурштынская, И. Василиха, С. Пикулык

Рассмотрена методика обработки данных лазерного сканирования местности с целью правильного отображения гидрографических объектов на картах. Методика состоит в использовании, кроме построенных по ЦМР горизонталей, растровых геоповерхностей: относительно освещённости склонов, растительности, интенсивности. Рассмотрены различные гидрографические объекты: реки с разветвлёнными руслами, извилистыми русла¬ми, горные реки, заболоченные озёра.

Laser Scanning Data of Terrain Processing for the Hydrographical Objects Mapping
Kh. Burshtynska, I. Vasylykha, S. Pikulyk

This article presents the method to process the data of laser scanning of terrain with the purpose of correctly depicting the hydrographical objects on maps. The method consists of using information in form of raster surfaces of reflectance, hill shading, vegetation and also contour lines created by DEM. There are considered the various objects of hydrography: the rivers with branchy tributaries of the river–beds, with the meandering configuration, mountainous rivers, boggy lakes.

Завантажити статтю

УДК 004.932.75

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТАХ

М. Васюхін, А. Касім
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

В. Гулевець, О. Бойко
Національний авіаційний університет

Кількість бібліографічних посилань – 6

Геоінформаційні комплекси реального часу для виявлення і попередження надзвичайних ситуацій на особливо важливих об’єктах
М. Васюхін, А. Касім, В. Гулевець, О. Бойко

Описано геоінформаційні комплекси реального часу для виявлення і попередження надзвичайних ситуацій на особливо важливих об’єктах: для безпечного розведення літаків в аеропортах, а також для оперативного управління гасінням крупних пожеж.

Геоинформационные комплексы реального времени для выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций на особо важных объектах
М. Васюхин, А. Касим, В. Гулевец, Е. Бойко

Описаны геоинформационные комплексы реального времени для выявления и предупреж¬дения чрезвычайных ситуаций на особо важных объектах: для безопасной разводки самолетов в аэропортах, а также для оперативного управления тушением крупных пожаров.

Geoinformation complexes of the real time for exposure and warning of extraordinary situations on especially important objects
M. Vasyuhin, A. Kasim , V. Gulevets, E. Boyko

Description of geoinformation complexes of the real time for exposure and warning of extraordinary situations on especially important objects is resulted: for the decision of task of safe divorce of airplanes in airports, and also for the operative control of extinguishing of large fires.

Завантажити статтю

УДК 528.3:551.5

СПОСІБ ГЕОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ ТА НЕГОРИЗОНТАЛЬНОСТІ ВІЗИРНОГО ПРОМЕНЯ

В. Ващенко, С. Перій
Львівський Національний аграрний університет

В. Літинський
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 11

Спосіб геометричного нівелювання з врахуванням вертикальної рефракції та негоризонтальності візирного променя
В. Ващенко, С. Перій, В. Літинський

Запропоновано прокладати високоточні нівелірні ходи за методикою “вперед, назад”. Ця методика дозволяє враховувати зміну кута і на станції та вплив вертикальної рефракції, яку визначають із двосторонніх вимірювань, прискорити процес вибору перехідних точок, а також, у деяких випадках, відмовитися від прокладання зворотного ходу.

Способ геометрического нивелирования с учетом вертикальной рефракции и негоризонтальности визирного луча
В. Ващенко, В. Литынский, С. Перий

Предложено прокладывать высокоточные нивелирные ходы по методике “вперед, назад”. Эта методика позволяет учитывать изменение угла i на станции и влияние вертикальной рефракции, которую определяют из двусторонних измерений, ускорить процесс выбора переходных точек, а также в некоторых случаях, отказаться от прокладки обратного хода.

Mehtod of geometric levelling with respect to vertical refraction and non-horizontal sighting ray
V. Vashchenko, S. Periy, V. Litynskyy

It was proposed to make leveling traverses of high accuracy by method “forward-backward”. This method allows to take into account change of angle i on station and influence of vertical refraction, defined with bidirectional measurements, accelerate the process of traverse points selection, as well as, in certain cases, decline reverse traversing.

Завантажити статтю

УДК 528.4

ВИЗНАЧЕННЯ КРЕНІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД МЕТОДОМ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ

С. Войтенко, Р. Шульц
Київський національний університет будівництва і архітектури

М. Білоус
“Укргеодезмарк”

Кількість бібліографічних посилань – 7

Визначення кренів інженерних споруд методом наземного лазерного сканування
С. Войтенко, Р. Шульц, М. Білоус

Запропоновано методику визначення крену інженерної споруди методом наземного лазерного сканування. Наведено вирази, за якими можна виконати оцінку точності визначення крену за запропонованою методикою.

Определение кренов инженерных сооружений методом наземного лазерного сканирования
С. Войтенко, Р. Шульц, Н. Белоус

В работе предложена методика определения крена инженерного сооружения методом наземного лазерного сканирования. Приведены выражения, с помощью которых можно выполнить оценку точности определения крена по предложенной методике.

Determination of engineering structures rolls by terrestrial laser scanning
S. Voytenko, R.Schultz, N. Bilous

The method of roll determination of engineering building by terrestrial laser scanning is offered in work. Expressions by which it is possible to execute the accuracy estimation of roll determination on the offered method are resulted.

Завантажити статтю

УДК 528.3:551.5

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ р. ТИСИ В МЕЖАХ м. РАХІВ З ПОГЛЯДУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТАЛО-ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ

Б. Волосецький
Національний університет “Львівська політехніка”

Т. Мельник
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кількість бібліографічних посилань – 14

Топографо-геодезичні обстеження для дослідження екзогенних процесів р. Тиси в межах м. Рахів з погляду вирішення проблеми тало-дощових паводків
Б. Волосецький, Т. Мельник

Обстежено ділянку від автодорожнього мосту через р.Тису в південній частині м. Рахів до злиття рік Біла Тиса та Чорна Тиса. Зроблено проміри глибин русла р. Тиси. На основі досліджень здійснено гідроморфологічний моніторинг: опрацьовано морфометричні та гідрологічні характеристики р. Тиси. Визначено ділянки затоплень та розмивання берегів ріки.

Топографо-геодезические обследования для исследования экзогенных процессов р. Тисы в пределах г. Рахов с точки зрения решения проблемы тало-дождевых паводков
Б. Волосецкий, Т. Мельник

Обследован участок от автодорожного моста через р. Тиса в южной части г. Рахов к слиянию рек Белая Тиса и Черная Тиса. Произведены промеры глубины русла р. Тиса. На основе исследований осуществлен гидроморфологический мониторинг: изучены морфометрические и гидрологические характеристики р. Тиса. Определены участки затопления и размывания берегов реки.

Tographogeodesic inspections for research of exogenous processes Tisa within the limits of Rakhov from point of decision problems of melted-rain floods
B. Voloseckiy, T. Mel’nik

An area is inspected from a road-transport bridge through Tisa in Sonth part Rakhov to confluence of the rivers White Tisa and Black Tisa. Promery of depth of river-bed Tisa is made. On the basis of researches the gidromorfologicheskiy monitoring is carried out: morphometric and hydrological descriptions are Tisa are studied. The areas of submergence and washing away of ripas are certain.

Завантажити статтю

УДК 528.72/73

ВИЗНАЧЕННЯ АПРІОРНОЇ ТОЧНОСТІ ПЛАНОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ОРІЄНТУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КАМЕРИ Canon EOS 350D

В. Глотов, О. Пащетник
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 8

Визначення апріорної точності планових елементів внутрішнього орієнтування цифрової камери Canon EOS 350D
В. Глотов, О. Пащетник

Наведено робочі формули апріорної оцінки точності планових елементів внутрішнього орієнтування для цифрової неметричної камери Canon EOS 350D. Зроблені відповідні висновки із метою підвищення точності координат точок об’єктів, що досліджуються.

Определение априорной точности плановых элементов внутреннего ориентирования цифровой камеры Canon EOS 350D
В. Глотов, О. Пащетнык

Приведены робочие формулы априорной оценки точности плановых элементов внутреннего ориентирования для цифровой неметрической камеры Canon EOS 350D. Сделаны соответствующие выводы с целью повышения точности координат точек исследуемых объектов.

Determination of a priori accurasy of the planned elements of internal orientation of digital camera Canon EOS 350D
V. Glotov, O. Pashchetnyk

Analysis of a priori accurasy of the planned elements of internal orientation for digital non metric camera Canon EOS 350D is conducted in the article. The proper conclusions that are made are aimed at increasing of objects points accurasy, which are under research.

Завантажити статтю

УДК 528.2:629.78

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ НАВИГАЦИОННЫМ ПРИЕМНИКОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

А. Горб
НПП “Навигационно-геодезический центр”, г. Харьков

А. Нестерович
ОАО “Научно-исследовательский институт радиоизмерений” (НИИРИ), г. Харьков

Р. Федоренко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”

Кількість бібліографічних посилань – 7

Експериментальна оцінка точності визначення координат навігаційним приймачем у диференційному режимі
О. Горб, А. Нестерович, Р. Федоренко

Наведено результати експериментальної оцінки точності визначення координат навігаційним приймачем у диференційному режимі. Описано склад програмно-апаратних засобів реалізації локальної та широкозонної корекції. Наведено результати оцінювання точності вимірювань залежно від відстані до базової станції.

Экспериментальная оценка точности определения координат навигационным приемником в дифференциальном режиме
А. Горб, А. Нестерович, Р. Федоренко

Приведены результаты экспериментальной оценки точности определения координат навигационным приемником в дифференциальном режиме. Описан состав программно-аппаратных средств реализации локальной и широкозонной коррекции. Приведены результаты оценки точности измерений в зависимости от расстояния до базовой станции.

Experimental estimation for coordinate determination’s accuracy using navigational receiver in differential mode
A. Gorb, A. Nesterovich, R. Fedorenko

Results of experimental estimation for coordinate determination’s accuracy using navigational receiver in differential mode are described in this article. Some parts of hardware and software mediums for local and wide-band correction’s realization are described. Results of measurement accuracy’s estimation aginst distance to base station are given.

Завантажити статтю

УДК 322.33:528.44

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НАБЛИЖЕНИМ МЕТОДОМ

Ю. Губар, А. Вовк
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 11

Визначення вартості земельних ділянок населених пунктів
наближеним методом
Ю. Губар, А. Вовк

Досліджено вплив локальних факторів на встановлення цін на земельні ділянки. Метою нашого дослідження є виведення формул для визначення цін на земельні ділянки залежно від їх розміру, а також від кількості жителів населеного пункту. За кожним локальним фактором було проведено два дослідження – поліноміальними і експонентними функціями. Отримані формули можна використовувати для визначення приблизної вартості земельних ділянок.

Определение стоимости земельных участков населенных пунктов
приближенным методом
Ю. Губар, А. Вовк

Исследованы влияния локальных факторов на определение цен на земельные участки. Целью нашего исследования было выведение формул для определения цен на земельные участки в зависимости от их размеров, а также от количества жителей населенного пункта. По каждому локальному фактору было проведено два исследования – полиномиальными и экспонентными функциями. Полученные формулы можно использовать для определения приблизительной стоимости земельных участков.

Determination of the cost lands of settlements by a close method
Yu. Gubar, A. Vovk

In article are seen out dominance researches of local factors on formation of prices of lots land. By Aim of our research eats an inference for determination of prices on lots land in dependence on their dimensions, and also from amount of habitants of populated locality. On each local factor was bowed two out research polynomial and by exponent functions. The Given formulas can be used for determination of approximate cost of lots land.

Завантажити статтю

УДК 528.21/22

ПРО ВРАХУВАННЯ НЕПРИПЛИВНИХ ЗМІН ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ВАГИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВИСОКОТОЧНИХ АБСОЛЮТНИХ ВИМІРЮВАНЬ

П. Двуліт
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 10

Про врахування неприпливних змін прискорення сили ваги під час виконання високоточних абсолютних вимірювань
П. Двуліт

Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень, зумовлених впливом неприпливних змін прискорення сили ваги глобального, регіонального і локального характеру на абсолютні вимірювання. Отримані числові значення можливого впливу різних факторів неприпливних змін. Вказані поправки необхідно вводити у високоточні абсолютні вимірювання прискорення сили ваги мікрогальної точності.

Об учете неприливных изменений ускорения силы тяжести при выполнении высокоточных абсолютных измерений
П. Двулит

Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований, связанных с учетом неприливных изменений ускорения силы тяжести глобального, регионального и локального характера на абсолютные измерения. Получены числовые значения возможного влияния различных факторов неприливных изменений. Указанные поправки рекомендуется вводить в высокоточные абсолютные измерения силы тяжести микрогальной точности.

About the account of unwave changes of acceleration of gravity at implementation of the high-fidelity absolute measurings
P. Dvulit

Results over of theoretical experimental researches, unreveal changes of acceleration of force of weight of global, regional and local character conditioned influence, are brought on the absolute measurings. The numerical values of possible influence of different factors of unreveal changes are got. The indicated amendments must be entered in the high-fidelity absolute measurings of acceleration of force of weight of mikrogal’noy exactness.

Завантажити статтю

УДК 528.48

ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЗМІЩЕНЬ КОНСТУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ ВОДОЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ ДОБРОТВІРСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Ю. Дейнека, С. Петров, І. Радь
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 9

Визначення горизонтальних зміщень конструкцій перекриття водозливної греблі Добротвірського водосховища
Ю. Дейнека, С. Петров, И. Радь

На основі результатів трьох циклів геодезичних вимірювань визначено та проаналізовано горизонтальні зміщення верхньої частини водозливної греблі Добротвірського водосховища.

Определение горизонтальних смещений верхней части водосливной плотины Добротворского водохранилища
Ю. Дейнека, С. Петров, И. Радь

На основе результатов трёх циклов геодезических измерений определены и проанализированы горизонтальные смещения верхней части водосливной плотины Добротворского водохранилища.

Determination of horizontal removal upper part of the spillway dam Dobrotvir reservoir
J. Dayneka, S. Petrov, I. Radj

On the grounds of the result of three cycles of the geodesic measuring there are determined and analyzed horizontal removals of upper part of the spillway dam Dobrotvir reservoir.

Завантажити статтю

УДК. 528.001

ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕООНТОЛОГІЙ

О. Дишлик
КДП “Київгеоінформатика”

Кількість бібліографічних посилань – 9

Інтеграція даних з використанням геоонтологій
О. Дишлик

Сьогодні під час розроблення систем управління територіями найбільшою проблемою залишається задача структуризації і представлення інформації. Запропоновано підхід до інтеграції даних з використанням геотехнологій як моделі описання знань в подібних системах. Крім цього, запропоновано метод для побудови онтології та проаналізовано його переваги і обмеження.

Интеграция данных с использованием геоонтологий
А. Дышлык

Сегодня при разработке систем управления территориями наибольшей проблемой остается задача структуризации и представления информации. Предложен подход к интеграции данных с использованием геоонтологий как модели описания знания в подобных системах. Кроме того, предложен метод для построения онтологии и проанализированно его преимущества и ограничения.

Data integration with the use of geoontologyy
А. Dyshlyk

Nowadays the problem of structurization and information presentation remains the most problem area in territory control systems developing. In the article was offered an approach to the integration of data with the use of geoontology as a model of knowledge description in similar systems. A method was offered for ontology creation with analyzing its advantages and limitations.

Завантажити статтю

УДК 528.92

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ АГРОХІМІЧНИХ ПАСПОРТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В. Долженчук, О. Яценко
Центр “Облдержродючість”, м. Рівне

П. Черняга, С. Булакевич
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кількість бібліографічних посилань – 3

Інноваційні методи створення цифрових агрохімічних паспортів
сільськогосподарських земель
В. Долженчук, О. Яценко, П. Черняга, С. Булакевич

Розглянуто технологічні рішення сумісного використання інноваційних інформаційних та навігаційних систем при проведенні агрохімічної паспортизації земель.

Инновационные методы создания цифровых агрохимических паспортов
сельськохозяйственных земель
В. Долженчук, О. Яценко, П. Черняга, С. Булакевич

Рассмотрены технологические решения совместного использования современных информационных и навигационных систем при проведении агрохимической паспортизации земель.

Innovation technologies at carrying out agrochimical certification soils
V. Doljenchuk, O. Yacenko, P. Chernyaga, S. Bulakevich

In article technological decisions of sharing of modern information and navigating systems are considered at carrying out agrochimical certification of the grounds.

Завантажити статтю

УДК 332.6

ПРО ДЕЯКІ ВИМОГИ КАДАСТРОВИХ РОБІТ ДО АЕРОКОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ

О. Дорожинський, С. Почкін
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 11

Про деякі вимоги кадастрових робіт до аерокосмічного знімання
О. Дорожинський, С. Почкін

Сформульовані вимоги до матеріалів аеро- та космічного знімання, що висуваються кадастровими роботами в Україні та в Республіці Білорусь. Детально розглянуто критерій оцінки точності, що ґрунтується на просторовій роздільній здатності зображень. Зроблено висновок, що сучасні аерозображення та фотограмметричні технології забезпечують вимоги кадастру, тоді як сучасні космічні зображення навіть надвисокої роздільної здатності не можуть в повному обсязі забезпечити вимоги земельного кадастру.

О некоторых требованиях кадастровых работ к материалам аэрокосмических сьемок
А. Дорожинский, С. Почкин

Сформулированы требования к материалам аэро- и космических сьемок, выдвигаемых кадастровыми работами в Украине и в Республике Беларусь. Детально рассмотрен критерий оценки точности, основанный на пространственной разрешающей способности изображений. Сделан вывод о том, что современные аэроизображения и фотограмметрические технологии обеспечивают требования кадастра, а современные космические снимки даже сверхвысокого разрешения не могут в полном обьеме удовлетворить требования земельного кадастра.

About some requirements of cadastral works for aerospace survey materials
O. Dorozhynskyy, S. Pochkin

There were formulated the requirements to materials of aerial and space surveys advanced by the cadastral works in Ukraine and republic of Belarus. The criterion of accuracy evaluation, based on the spatial image resolution, is considered in detail. There was made conclusion that modern aerial images and photogrammetric technologies provide the cadastre requirements, and modern space images, even high resolution, can not completely satisfy the requirements of land cadastre.

Завантажити статтю

УДК 528.481

ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ЦИФРОВИХ КАРТ

А. Доскоч
Університет Вармінсько-Мазурський, Ольштин, Польща

В. Тарнавський, В. Літинський
Національний університет “Львівська політехніка”, Україна

Кількість бібліографічних посилань – 27

Оцінювання точності великомасштабних цифрових карт
А. Доскоч, В. Тарнавський, В. Літинський

Розглянуто питання точності цифрових топографічних карт, створених різними методами. Результати досліджень показали, що топографічні дані, створені різними методами, не завжди гарантують необхідний рівень точності геодезичної документації. Співавтори пропонують дослідити точність баз даних великомасштабних карт для підтвердження того, що державні геодезичні та картографічні матеріали відповідають стандартам якості і сприяють прозорим відносинам між виробником цифрових карт і їхніми споживачами.

Оценка точности крупномасштабных цифровых карт
А. Доскоч, В. Тарнавский, В. Литинский

Рассмотрен вопрос о точности цифровых топографических карт, созданных разными методами. Результаты исследования показали, что топографические данные, созднные разными методами, не всегда гарантируют необходимый уровень точности геодезической документации. Соавторы предлагают исследовать точность баз данных крупномасштабных карт для подтверждения того, что государственные геодезические и картографические материалы отвечают стандартам качества и способствуют прозрачным отношениям между производителем цифровых карт и их потребителями.

Accuracy examination of digital topographic map
A. Doskocz, V. Tarnavskyj, V. Litynskyj

The paper presents estimation of accuracy of digital maps using statistical analysis. Investigations have been performed for two large-scale digital maps produced basing on various methods of digital data: re-calculation of previous direct measurements (orthogonal and polar surveys) (object B) and graphical-and-digital processing of analogue maps (object D). Analysis has been performed for large statistical samples of sets of vectors of shift of control points ΔL and their components, i.e. true errors of increments of co-ordinates ΔX, ΔY. The true errors were represented by differences of co-ordinates acquired from an investigated maps and co-ordinates calculated from new direct surveys.

Завантажити статтю

УДК 528.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК З ВРАХУВАННЯМ КІЛЬКОСТІ КОНТУРНИХ ТОЧОК ТА ЇХ РОЗТАШУВАННЯ

М. Дутчин, І. Біда, Г. Мельниченко
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кількість бібліографічних посилань – 15

Дослідження точності визначення площ земельних ділянок
з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування
М. Дутчин, І. Біда, Г. Мельниченко

Наведено результати досліджень оцінки точності визначення площ земельних ділянок залежно від кількості контурних точок та їх розташування.

Исследование точности определения площадей земельных участков
с учетом количества контурных точек и их расположения
М. Дутчин, И. Бида, Г. Мельниченко

Приведены результаты исследований оценки точности определения площади земельных участков в зависимости от количества контурных точек и их расположения.

Researches of exact of land area determination using a quantity of outline points and their arrangements
M. Dutchyn, I. Bida, G. Melnychenko

The results of research in valuing an exact of, which depends on a quantity of outline points and their arrangements, are represented.

Завантажити статтю

ПРО ПІДГОТОВЛЕНИЙ РУКОПИС АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО СЛОВНИКА

Ф. Заблоцький, О. Заблоцька
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 12

Про підготовлений рукопис англо-українського геодезичного словника
Ф. Заблоцький, О. Заблоцька

Підготовано до друку англо-український геодезичний словник, який містить більш ніж 20000 термінів і словосполучень. У статті описана структура словника. Відзначено проблеми, які виникли під час складання словника, і пропозиції щодо їхнього усунення. Передбачається, що розроблений словник буде корисним спеціалістам, науковим працівникам і викладачам геодезичного профілю, а також студентам й аспірантам геодезичних спеціальностей.

О подготовленной рукописи англо-украинского геодезического словаря
Ф. Заблоцкий, А. Заблоцкая

Подготовлен к изданию англо-украинский геодезический словарь, содержащий более 20000 терминов и словосочетаний. Приводится структура словаря. Отмечаются сложности, которые возникли при составлении словаря и предложения по их устранению.
Предполагается, что разработанный словарь будет полезен специалистам, научным работникам и преподавателям геодезического профиля, а также студентам и аспирантам геодезических специальностей.

On the prepared manuscript of English-Ukrainian geodetic dictionary
F. Zablotskyj and A. Zablotska

An English – Ukrainian geodetic dictionary containing about of 20000 terms and phrases is being prepared to the edition. The structure of the dictionary has been derscribed. The nascent complexities faced in the process of the dictionary compiling and proposals for their removal have been stated.
The compiled dictionary is supposed to be useful for specialists, scientists and teachers as well as for students and post-graduates of geodetic specialities.

Завантажити статтю

УДК 528.2

ДО ПИТАННЯ ТОЧНОСТІ ДОВЖИН ВЕКТОРІВ, ОТРИМАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДНОСНИХ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДВОЧАСТОТНИМИ ПРИЙМАЧАМИ

Я. Костецька, Ю. Пішко
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 12

До питання точності довжин векторів, отриманих за результатами відносних GPS-спостережень двочастотними приймачами
Я. Костецька, Ю. Пішко

Досліджено залежність точності довжин векторів від їхньої довжини та тривалості сеансів за результатами спостережень 34 векторів завдовжки від 5 до 20 км. Результатом спостережень є функціональна залежність між середньоквадратичною похибкою довжини вектора та його довжиною та тривалістю сеансу спостережень. Формулу рекомендується застосовувати для апріорної оцінки точності геодезичних супутникових спостережень.

К вопросу точности длин векторов, полученных за результатами относительных GPS-наблюдений двухчастотными приемниками
Я. Костецкая, Ю. Пишко

Исследована зависимость точности длин векторов от их длины и длительности сеансов за результатами наблюдений 34 векторов длиной от 5 до 20 км. Результатом наблюдений является функциональная зависимость между средней квадратической ошибкой длины вектора от его длины и длительностью сеанса наблюдений. Формулу рекомендуется применять при априорной оценке точности геодезических спутниковых измерений.

To the question of exactness of lengths of vectors, gotten as a result of relative supervisions two-channel sequential receivers
Ya. Kostetska, Y. Pishko

Dependence of exactness of lengths of vectors is investigational on their length and duration of sessions as a result of supervisions of 34 vectors long from 5 to 20 km. The result of supervisions is functional dependence between the middle quadratic error of length of vector from it’s length and duration of session of supervisions. It is recommended to apply a formula at a priori estimation of exactness of the geodesic satellite measuring.

Завантажити статтю

УДК 528.498

ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ СПОСОБІВ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ

О. Кубрак
Національний університет “Львівська політехніка”

Кількість бібліографічних посилань – 8

Оцінювання точності способів інженерно-геодезичного контролю
встановлення вузлів обертових печей
О. Кубрак

Виконано оцінювання точності способів інженерно-геодезичного контролю встановлення вузлів обертових печей. Їх порівняльний аналіз довів, що запропонований спосіб контролю прямолінійності осі обертання печі із застосуванням електронних тахеометрів є найточнішим.

Оценивание точности способов инженерно-геодезического контроля
установки узлов вращающейся печи
О. Кубрак

Просчитано оценку точности способов инженерно-геодезического контроля установки узлов вращающихся печей. Сравнительный анализ показал, что предлагаемый способ контроля прямолинейности оси вращения печи с использованием электронных тахеометров является самым точным.

Estimation of accuracy of ways of the engineering-geodetic control of installation of knots of the rotating furnace
O. Kubrak

Estimation of accuracy of ways of the engineering-geodetic control of installation of knots of the rotating furnace. It is counted an estimation of accuracy of ways engineering-geodetic the control of installation of knots of rotating furnaces. The comparative analysis has shown that the offered way of the control of straight for wardness of an axis of rotation with use total station is the most exact.

Завантажити статтю

Syndicate content