№ 634 (2008)

УДК 94 (477) «1950-1964»

І.М. Стасюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

З ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ КДБ УРСР ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО РУХУ СЕРЕДИНИ 1950-х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1960-х рр.

© Стасюк І.М., 2008

З’ясовується значення архівних джерел для вивчення історії боротьби Комітету державної безпеки УРСР проти українського національно-патріотичного руху середини 1950-х – першої половини 1960-х років.

The importance of archival documents to study history of fighting KGB USSR against Ukrainian national movement mid 1950’s – first half 1960’s are elucidated.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

M. Franz

Instytut wojskowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznan

OCENA ASPEKTÓW MILITARNYCH POWSTAŃ KOZACKICH Z LAT 1591–1596

© Franz M., 2008

Аналізуються військові аспекти козацьких повстань кінця XVI ст.

The article analyzed of the Cossacks military aspects.

Завантажити статтю

УДК: 355.48(73)”ХХ”:1599

М.В. Андрієнко

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

© Андрієнко М.В., 2008

Розкрито характерні ознаки та особливості міжнародного співробітництва України в галузі реагування на надзвичайні ситуації техногеного та природного характеру на прикінці ХХ – початку ХХІ ст.

Opening the main factors, what influences on complete of Ukrainian army by military men of professional service.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 355.232(477)

В.М. Артюх, І.В. Толок, Є.М. Ващенко

Головне управління особового складу Генерального Штабу Збройних сил України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

© Артюх В.М., Толок І.В., Ващенко Є.М., 2008

Висвітлено стан реалізації завдань Концепції кадрової політики з підготовки військових фахівців, проаналізовано причини неякісної підготовки випускників до служби у військах та надаються рекомендації щодо покращання практичної складової військового навчання.

Тhe article analyses the state of the realization of tasks of staff policy conception іп the military specialists training, the causes of the poor-quality training of graduates for military service are considered and the recommendations for the improvement of practical training are given.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 94:329.17](477.83/86)

В.С. Виздрик

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук.

РОЛЬ МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО У ФОРМУВАННІ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ОРГАНІЗОВАНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

© Виздрик В.С., 2008

Розглянуто вплив Миколи Міхновського на формування української націоналіс¬тичної ідеології, в основу якої було покладено ідею національного визволення та побудову самостійної України.

It was considered the influence of Mykola Mikhnovskiy on the forming of Ukrainian nationalistic ideology. The basis of this ideology was the idea of national revival and the building of independent Ukraine.

Кількість посилань – 24.

Завантажити статтю

УДК 355.48: 37(477)»1991/2008

Г.О. Гозуватенко

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В УМОВАХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

© Гозуватенко Г.О., 2008

Проаналізовано розкриття головних чинників, що впливають на морально-психологічне забезпечення військ (сил) в умовах реорганізації Збройних сил України.

Opening the main factors, what influences on moral and psychology consisting of military men in period of reorganization of Ukrainian army.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 94 (477)” 191/192”: 623.746

Л.Є. Дещинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ П. СКОРОПАДСЬКОГО В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ

© Дещинський Л.Є., 2008

Проаналізовано зовнішньополітичну діяльність і міжнародні відносини гетьманського уряду П. Скоропадського в період національної революції в Україні.

In this article the foreign activity of Ukraine during the Hetman's is analyzed. The period after subscription of the Brest’s peace pact and the austro-germane occupation is considered.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1917”

Р.Д. Зінкевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПОЛІТИЧНА КОНФРОНТАЦІЯ ТА ЗБРОЙНА БОРОТЬБА В АРМІЯХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ ПІСЛЯ ПРИХОДУ БІЛЬШОВИКІВ ДО ВЛАДИ (кінець 1917 – початок 1919 рр.)

© Зінкевич Р.Д., 2008

Розглянуто розвиток українського військового руху восени 1917 р. до приходу більшовиків до влади, його вплив на революційні процеси, що проходили у цей період в Україні.

Extension of the Ukrainian military movement before Bolsheviks came to power in the autumn of 1917 and its influence on the revolutionary processes taking place in Ukraine at that time have been considered.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”10/13”: 355.4 623.444.1: 903.22

В.І. Кійко

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ

© Кійко В.І., 2008

Розглянуто стан вивчення фортифікації, озброєння та військової тактики Галицько-Волинської держави у післямонгольський час, виконаного із залученням письмових та археологічних джерел X—XIV ст.

Article investigated the historiography of the medieval Ukrainian military history of the nineteen and twentieth century. On a background of chronological generalization the quality of works is estimated, their positive sides and separate lacks are also shown.

Кількість посилань – 54.

Завантажити статтю

УДК 374.7:811.161.2]:355.34

С.Я. Ліпкевич

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО

© Ліпкевич С.Я., 2008

З’ясовано правові механізми співпраці України з НАТО через призму формування нової системи безпеки на Європейському континенті, розглянуто форми участі нашої країни в міжнародних заходах із забезпечення європейської безпеки.

The article considers legal mechanisms of cooperation between Ukraine and the NATO through the prism of building a new security system on European continent. The article covers forms of our country’s participation in international events concerning provision of European security.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”195/198”:623.46.5

Б.С. Левик

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ПІД ЧАС ВХОДЖЕННЯ У МІЖНАРОДНУ СИСТЕМУ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ В НАТО

© Левик Б.С., 2008

Наводяться історичні приклади вступу до НАТО багатьох європейських країн (Норвегії, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки, Польщі, Румунії) та вирішення ними власного питання з національної безпеки і оборони.

The article covers historical cases describing a number of countries (Slovakia, Hungary, Czech Republic, Poland, Romania) acquiring NATO membership at the backqround of national security and defense problem solution.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 94: 356

І.Г. Лозинська

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

© Лозинська І.Г., 2008

Проаналізовано українську історіографію Першої світової війни від 20-х рр. ХХ ст. до наших днів, визначено етапи історичних досліджень та їхні особливості, висвітлено стан сучасних історичних пошуків та вказано на їхні перспективи.

The article analyses Ukrainian historiography of World War І from 1920’s to our days, defines the stages of historical researches and their features, reflects the state of modern historical searches and indicates on their prospects.

Кількість посилань – 60.

Завантажити статтю

УДК 94[323+327(100)”1991/1992”

П.І. Лозинський

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СНД НА ШЛЯХУ ПОШУКІВ ГАРАНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (1991 – 1992 рр.)

© Лозинський П.І., 2008

Проаналізовано процес становлення системи колективної безпеки країн Співдружності Незалежних Держав протягом 1991 – 1992 рр. Розкрито діяльність військово-політичного керівництва країн щодо збереження єдиного оборонного простору та створення об’єднаних Збройних сил СНД.

The process of marking becoming system of collective security of countries of Commonwealth of Independent States over a period 1991 -1992 years is analyzed in the article. It is exposed activity of military-political guidance of countries is in relation to a maintenance unique defensive space and creation of the incorporated military powers of the CIS.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК355.48(477.09)1918-1920

Ж.В. Мина

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

ЗБРОЙНІ СИЛИ ДИРЕКТОРІЇ УНР: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

© Мина Ж.В., 2008

Проаналізовано історіографію цієї проблеми: праці радянських істориків, діаспорну літературу, сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження.

The article analyzes the historiography of question: the works of the Soviet historians, the literature of diaspora, contemporary home and foreign researches.

Кількість посилань – 32.

Завантажити статтю

УДК 94 ( 477. 83 ): 796 : 061. 231 “ 18 / 19”

А.Я. Нагірняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА “СОКІЛ” У ЛЬВОВІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

© Нагірняк А.Я., 2008

Розкрито діяльність спортивного товариства "Сокіл" у Львові, визначено цілі та завдання сокільського руху, показано роль організації у згуртуванні молоді для відстоювання власних національних інтересів.

The article reveals the activity of sports society “Sokil” in L'viv, determines aims and tasks of “Sokil” movement and illustrates the role of this organization in organizing of young people for defending their own national interests.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

О.І. Попович

Львівський державний університет внутрішніх справ

ДОСВІД СТВОРЕННЯ СПОЛУЧЕНИМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ СИСТЕМИ ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ КРАЇНИ ПРОТЯГОМ 90-х рр. XX ст.

© Попович О.І., 2008

Проаналізовано процес створення і розвитку системи протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки у 90-х роках минулого століття. Досліджено чинники, які впливали на нього, та реагування військово-політичного керівництва новітньої Росії на дії США.

The process of the creation and development of the USA anti-missile defense’s system in the 90s of the last century is analyzed. The factors, which influence it and the reaction of the military and political leaders of the recent Russia on the actions of the USA, are researched.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК: 324:355:342.841(477)

В.Г. Радецький

Національна академія оборони України

МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ТА ГУАМ

© Радецький В.Г., 2008

Розглянуто питання щодо можливої участі України в міжнародній миротворчій діяльності із забезпечення політичної та економічної безпеки в центральноазійському регіоні.

Opening the main factors, what influences on complete of Ukrainian army by military men of professional service political and economical sequrity in Region of Central Asia.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 355.48 (477)

Я.Я. Романовський

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

© Романовський Я.Я., 2008

Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал.

The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the nation, as a result of awareness of national root, history, culture, its originality, features of mentality of the family, nation, their virtues and costs which determine a national ideal.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 356.169

А.І. Сташко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНІ ВІЙСЬКА НАПЕРЕДОДНІ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ

© Сташко А.І., 2008

Висвітлено питання вдосконалення організаційно-штатної структури Повітряно-Десантних військ Червоної армії, забезпечення їх літальними засобами напередодні радянсько-німецької війни.

The questions of organizationally structure perfection of the Red army’s airborne troops and providing of them flying facilities on the eve of Soviet – Germane war are described.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”10/14”: 438.41

C.В. Терський

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ОБОРОННИЙ КОМПЛЕКС КНЯЖОГО МІСТА ПЕРЕСОПНИЦІ

© Терський C.В., 2008

Досліджуються особливості середньовічного військово-стратегічного комплексу одного із стольних міст Волині – Пересопниці. На тлі військово-політичної історії та стратегічного розташування міста у світлі археологічних досліджень аналізуються його середньовічні фортифікації. Подано характеристику найважливіших пам’яток його військової історії, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати.

The process to accumulate of knowledge about medieval military complex and fortifications also thanks to archaeologist investigations of the Peresopnytcia in this article has been investigated. All this generalizations of the main monuments of the Peresopnytcia’s military history has been investigations.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”195/198”:623.46.5

А.І. Харук

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних і соціальних наук

РОЗРОБКА КОНСТРУКТОРСЬКИМ БЮРО О.К. АНТОНОВА ВІЙСЬКОВИХ ЛІТАКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

© Харук А.І., 2008

Досліджено діяльність конструкторського бюро О.К. Антонова із створення спеціалізованих модифікацій військово-транспортних літаків у 50–80-х рр. ХХ ст., зокрема, літаків радіоелектронної боротьби і навчальних.

The activity of O.K. Antonov’s Design Bureau in construction of specialized modifications of military transport airplanes in 50-80 years of XX century is investigated. Among them, the electronic warfare, training and other variants is investigated.

Кількість посилань – 17

Завантажити статтю

Syndicate content