№ 635 (2008)

УДК 330.43+336.764.2

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ ЗА ВИПАДКОВОЇ СТРИБКОПОДІБНОЇ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ БЕЗ РИЗИКУ

© Іващук Н.Л., 2008

Розроблено метод визначення цін стандартних і нестандартних опціонів для випадку, коли зміни відсоткової ставки без ризику мають випадковий стрибкоподібний характер. На основі цього методу розроблено моделі оцінювання бінарних опціонів типу “готівка або нічого” з правом купівлі та продажу базового активу. У роботі розраховано ціни таких опціонів з використанням розроблених моделей, а також здійснено порівняння цін опціонів з фіксованою та стохастичною відсотковою ставкою без ризику. Окрім того, досліджується вплив суми виплати для власника опціону та терміну його дії на опціонну премію.

In article the method of definition of the prices standard and non-standard options for a case when changes risk-free interest rate have stochastic jump character is developed. On the basis of this method pricing models of binary options "cash-or-nothing" with the right of purchase and sale of a base active are developed. In work the prices such options, with use of the developed models are calculated, and also comparison of the prices options with fixed and stochastic risk-free rate is made. Except for it influence of the sum of payment and the period of its action on the option premium is investigated.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 339.138

У.О. Балик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

© Балик У.О., 2008

Запропоновано методи обґрунтування витрат на рекламу в системі стратегічного менеджменту для ринку монополістичної конкуренції.

The methods of ground of charges are offered on advertising in the system of strategic management for the market of monopolistic competition.

Кількість тпосилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 338(477)

В.Г. Баранова

Одеський державний економічний університет

РОЗВИТОК ЕЛЕМЕНТІВ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ

© Баранова В.Г., 2008

Розглянуто елементи страхової системи, наведено їхню характеристику, визначено тенденції розвитку, місце та роль в економіці країни. Аналіз статистичних даних щодо розвитку системи соціального страхування доводить, що вона у скрутному стані. Поширений підхід до функціонування системи соціального страхування стримує розвиток комерційного страхування, яке, своєю чергою, відчуває тиск з боку світового страхового капіталу. Пропонуються напрямки вдосконалення страхової системи.

The elements of the insurance system are examined, their description is pointed, progress trends, place and role, are determined in the economy of country. The analysis of statistical data proves in relation to development of the system of social security, that it is in the difficult state. The existent going near functioning of the system of social security restrains development of commercial insurance which in same queue is subject pressure from the side of world insurance capital. Directions of perfection of the insurance system are offered.

Кількість тпосилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 330. 322.01

Є.С. Барвінська, Л.І. Данчак

Національний універистет “Львівська політехніка”

ДЕЯКІ ПІДХОДИ В УДОСКОНАЛЕННІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ МІСТА

© Барвінська Є.С., Данчак Л.І., 2008

Досліджено та удосконалено використання в управлінні інвестиційним процесом підходів логістики з метою ефективного залучення і використання інвестиційних ресурсів для соціально-економічного розвитку міста. Запропоновано власний підхід до побудови логістичної системи як складової формування ефективної інвестиційної політики органами місцевого самоврядування. Проаналізовано значення моніторингу як інструменту управління логістичною системою. Виділено основні напрямки здійснення моніторингу за діяльністю інвестора.

The use in the managing investment process the approaches of logistic for effective enlist and use investment resources for social and economic development of the city is explored and improved. The author proposes an own approach for construction logistic system as component of organization effective investment police of self governments. The role of monitoring as instrument to manage logistic system is analyzed. The main lies for realizing monitoring for investor activity are fixed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 338.45:330.131.7

О.Р. Беднарська

Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут підприємництва та перспективних технологій

ПЛАНУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗУВАННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Беднарська О.Р., 2008

Розроблено методику планування методів оптимізування ризиків у діяльності машинобудівного підприємства, яка складається з послідовних етапів: встановлення цілей оптимізування ризиків, збирання та аналізування інформації, вибір методів оптимізування ризиків за середовищем їхнього виникнення, зважаючи на їхній рівень, враховуючи специфіку машинобудування та узгодження методів оптимізування ризиків. На кожному із етапів виділено основний чинник, який впливає на етап планування оптимізування ризиків та альтернативи кожного із етапів планування.

It was elaborated the methodic of risk-optimization in machine-building activity, that consist of such step: forming of risk-optimization goals, collection and information analysis, chosen the method of risk-optimization considering the sphere of risk appearing, chosen the method of risk-optimization considering the risk-level, chosen the method of risk-optimization considering the specific of machine-building and consequence the method of risk. It was underlined the main factors that identified at the step of risk-planning.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 658.012.32:007

А.О. Босак

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА:КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

© Босак А.О., 2008

Розглянуто низку проблем управління інтелектуальним капіталом (ІК) підприємства. Уточнено поняття "інтелектуальний капітал", "інтелектуальний потенціал", "інтелектуальні активи", "знання". Досліджено структуру ІК та визначено місце комунікацій у системі управління ІК. Виділено чинники, що впливають на рівень інтелектуального потенціалу та ефективність управління ІК. Проаналізовано методи оцінювання ІК. Досліджено вплив комунікацій на ефективність управління ІК підприємства.

In the article the problems of intellectual capital management of enterprise are considered. The notions "intellectual capital", "intellectual potential", "intellectual assets", "knowledge" are elaborate. Structure of intellectual capital is explored and the place of communications in the managerial system by the intellectual capital is determined. Factors, influence upon the intellectual potential level and efficiency of intellectual capital management are chosen. Existing methods of intellectual capital valuing are analyzed. Influence of communications on efficiency of intellectual capital management of enterprise is explored.

Кількість тпосилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 339.727.22

Л. Я. Ванькович, С.І. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ

© Ванькович Л.Я., Ковальчук С.І., 2008

Уточнено поняття іноземних інвестицій, висвітлено думки різних авторів щодо питань іноземних інвестицій, відзначено суперечливі та проблемні моменти у них, подано власне тлумачення наведеного поняття, розкрито поняття іноземних інвестицій через їхню класифікацію за різними ознаками.

The concept of foreign investments was specified in the article, opinions of different authors are reflected in relation to the questions of foreign investments, it is indicated on contradictory and problems moments for them, own interpretation of the resulted concept is given, the concept of foreign investments is exposed through their classification on different signs.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 330.320.656.13

Г.Л. Вербицька, О.Г. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

© Вербицька Г.Л.., Мельник О.Г., 2008

Розроблено методику оцінювання ефективності інвестиційного проекту, яке ґрунтується на комплексному використанні різних видів аналізу проекту, застосування його дасть змогу прийняти правильне рішення щодо доцільності реалізації проекту, визначити його економічну ефективність на різних стадіях планування залежно від умов визначеності чи невизначеності зовнішніх чинників економічного середовища.

The method of estimation efficiency investment project, which, is developed in the article foundation on the complex use of different types analysis project, application of which will give possibility to make correct decision in relation to expedience of realization project, define his economic efficiency on different stages of planning depending on the terms definiteness or vagueness of external factors of economic environment.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 338.241.2

М.М. Галелюк, Н.І. Горбаль

Національний університет “Львівська політехніка”

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Галелюк М.М., Горбаль Н.І., 2008

Визначено поняття “фактори КСП підприємства” й подано класифікацію таких факторів. Виділено специфічні чинники забезпечення КСП вітчизняних машинобудівних підприємств, зокрема за допомогою “ромба Портера”.

Definition of the term “factors influencing firm’s competitiveness” and classification of them are proposed. Specific factors influencing competitiveness of the Ukrainian machine building companies are shown.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 65.014.1+658.3108

Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Георгіаді Н.Г., Князь С.В., 2008

Визначено заходи з удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства; встановлено послідовність і механізми їхньої реалізації; визначено критерії вибору управлінських рішень про черговість реалізації заходів щодо удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства.

Measures are selected on the improvement of computer-integrated control the system by economic development of machine-building enterprise; a sequence and mechanisms of their realization is set; certainly criteria of choice of administrative decisions are about the order of realization of measures on the improvement of computer-integrated control the system by economic development of machine-building enterprise.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 338.241.2

Г.П. Гоголь*, Ю.П. Гуменюк

Національний університет “Львівська політехніка”
*Тернопільський національний економічний університет

ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС І ЗАЙНЯТІСТЬ: ПРОБЛЕМИ КРАЇН ЄВРАЗІЇ

© Гоголь Г.П., Гуменюк Ю.П., 2008

Розглянуто проблему міри залежності стану платіжного балансу від рівня зайнятості в країні. Ця оцінка рівня зайнятості в країнах Євразії, технологічного стану реального сектора економіки та торговельного балансу. Проаналізовано значення і місце України в Євразійському інтеграційному утворенні, сформульовані перспективи внутріматерикової трудоміграції.

Examined problem of measure of dependence of the state of balance of payments from the level of employment in a country. The estimation of level of employment is given in the countries of Euroasia, technological state of the real sector of economy and balance of trade. A role is analysed and place Ukraine in Euroasia integration education, the prospects of inter region are formulated labour migration.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 338.45:330.131

М.І. Диба

Національний університету “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

СУТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

© Диба М.І., 2008

Проаналізовано визначення поняття “фінансовий ризик” та удосконалено його тлумачення. Також розглянуто відомі класифікації фінансових ризиків за різними ознаками. Запропоновано власну комплексну класифікацію фінансових ризиків із поділом їх на внутрішні та зовнішні. За різноманітними авторськими класифікаційними ознаками виділено основні види фінансових ризиків у діяльності підприємства.

In the article it was analyzed the current meaning of financial risk and using of analysis result was proposed the enhancement meaning of financial risk. Author described the financial risk classification that was elaborated. It was proposed the complexity risk classification that consist a deviation it at inner and outer. Using different classification principle it was underlined the main types of financial risk in corporate activity.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 368(477)

А.О. Дрібноход

Одеський державний економічний університет

ПІДХІД ЩОДО ВИБОРУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА ЦІЛЯМИ СТРАХОВИКА

© Дрібноход А.О., 2008

Здійснена спроба сформулювати підходи до системи управління страховим портфелем. Вибір моделі портфеля автор поєднує з головною метою страховика. Так, якщо страховик хоче отримати максимальний прибуток, то вибирає агресивний страховий портфель, якщо збільшити свою частку на ринку, вибирає диверсифікований, якщо зберегти капітал, то консервативний.

This article is dedicated to the attempt to create the base of the insurance portfolio’s management system. Based on the kinds of insurance portfolio author tried to combine it with the mission of insurer. Author of this article concluded, if insurer wants to gain maximal profit it will choose aggressive portfolio, if -occupy larger part of insurance market – choose diversified, if to save its capital – conservative portfolio.

Кількість тпосилань – 6.

Завантажити статтю

658.51:658.589:621 (477)

В.Й. Жежуха

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВИ УСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОСТІ

© Жежуха В.Й., 2008

Класифіковано технологічні процеси машинобудівних підприємств, які виступатимуть основою для установлення їх рівня інноваційності. Виокремлено різноманітні класифікаційні ознаки технологічних процесів, уточнено сутність деяких, а також доповнено існуючі новими класифікаційними ознаками, які викликані вимогами часу.

In the article we classified the technological processes of machine-building enterprises, which will come forward basis for establishment of their level of innovationess. We selected the various classification signs of technological processes, specified essence some, and also existing complemented new classification signs which are caused the requirements of time.

Кількість тпосилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 658.8

А.С. Завербний, М.С. Завербна

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Завербний А.С., Завербна М.С., 2008

Проаналізовано тенденції інноваційної активності промислових підприємств України. Вивчаються особливості управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств. На підставі аналізування наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених виділено та розглянуто основні методи управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств.

The tendencies of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine are analyzed in the article. The features of management by innovative activity of machine-building enterprises are studied. On the basis of analysis of scientific researches of domestic and foreign scientists it is selected and considered the basic methods of management by innovative activity of machine-building enterprises.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 330.322.21

Т.В. Загорська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

© Загорська Т.В., 2008

Запропоновано систему показників, методів і моделей дослідження амортизаційного процесу складних економічних систем. Введено поняття “амортизаційна ліквідаційна вартість основних засобів” і “уречевлена форма амортизаційних відрахувань”. Запропоновано метод визначення цих показників з урахуванням вибуття існуючих основних засобів та ліквідаційної амортизаційної вартості.

The system of indexes, methods and models of research of depreciation process of the difficult economic systems is offered. Notion is entered “depreciation liquidating value of basic facilities” and “materialized form of depreciation deductions”. The method of determination of these indexes is offered taking into account leaving of existent basic facilities and liquidating depreciation value.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 338.246

І.Н. Карпунь

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола

ЗОВНІШНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Карпунь І.Н., 2008

Розглянуто проблему використання внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Якщо вона не досягла своїх цілей або якщо за наслідками діагностики був зроблений висновок про безперспективність спроби виходу з кризового стану за рахунок мобілізації тільки внутрішніх резервів, підприємство має нагоду вдатися до зовнішньої допомоги, яка може набирати форми його санації.

If the use of internal mechanism for financial stаbility has not achieved their objectives or if by the effects of diagnosis was concluded as not promising attempt to exit the crisis anly through the mobilization of intеrnal reserves, the company has an opportunity to resort to foreign aid, wich could take the form of its renovation.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 338.512:621

У.І. Когут

Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУВАННЯ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Когут У.І., 2008

Досліджено види аналізування витрат у контексті сфер їхнього застосування в управлінні підприємством. Запропоновано аналізувати собівартість продукції машинобудівного підприємства за етапами операційного циклу витрат з урахуванням дегресивних і прогресивних їхніх видів.

In the article the types of analysis of charges are explored in the context of spheres of their application in the management by an enterprise. The analysis of unit cost of machine-building enterprise is offered after the stages of operating cycle of charges taking into account degressive and progressive their prospects.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 339

Ю.В. Корнєєва

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

© Корнєєва Ю.В., 2008

Досліджується аналіз ефективності роботи монетарної та валютної політики в Україні, а саме: доцільність використання фактично режиму фіксованого валютного курсу у поєднанні з політикою монетарної експансії. Досліджується ефективність роботи банківського сектору, а також розглядається проблема виникнення значного рівня інфляції в Україні протягом 2008 року.

In this article we analyze the efficiency of monetary and exchange rate policy in Ukraine, the relevance of combining the fixed peg (that is working de-facto in Ukraine) with monetary policy of expansion. Also the problem of effective work of banking sector and growing level of the inflation is under consideration in this article.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.8

Н.С. Косар, Ю.В. Огерчук, Ю.Т. Савченко

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

© Косар Н.С., Огерчук Ю.В., Савченко Ю.Т., 2008

На підставі аналізу вторинної маркетингової інформації досліджено систему просування продуктів комерційних банків України та її вплив на клієнтів. Проаналізовано споживчі переваги стосовно різних видів реклами, визначено перспективність Інтернету як засобу поширення реклами на ринках банківських продуктів у сфері реалізації персоналізованого маркетингу та маркетингу у режимі реального часу. Подано пропозиції щодо вдосконалення окремих складових комунікаційної політики банків в умовах економічної кризи.

Promotion system of Ukrainian commercial banks’ products, its influence on clients is investigated on basis of secondary marketing information. Consumers advantages are analysed in relation to the different types of advertisement, certainly perspective of the Internet as mean of advertisement’ distribution at the markets of bank products in the field of personalysed marketing and marketing real-time. Recommendation for improvement of some constituents of banks communication policy in economic crisis are given.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 378

О.А. Кратт, Л.Г. Дєєва

Донецький національний технічний університет

ВИЩА ОСВІТА: ПРИНЦИПОВА СХЕМА РАЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Кратт О.А., Дєєва Л.Г. 2008

Обґрунтовано необхідність використання поняття “раціональність” як характеристики економічної діяльності. Описано іманентні поняттю “раціональність” ознаки відповідно характеристик діяльності вищої школи. Розроблено принципову схему раціональної діяльності і визначено її рівні. Запропоновано використання схеми для оцінки раціональності функціонування сфери вищої освіти.

Necessity of use rationality as economic activities characteristics was proved. Rationality immanent features accordingly to the higher school activity characteristics were described. The basic scheme of rational activity was developed and rationality levels were determined. It was offered to use it for an estimation of higher education sphere functioning rationality.

Кількість посилань – 29.

Завантажити статтю

УДК 330.322.01

М.М. Леус

Львівський інститут банківської справи

СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

© Леус М.М., 2008

Розглянуто особливості та значення іноземного інвестування в розвитку національної економіки. Основну увагу приділено проблемі класифікації іноземних інвестицій. Уточнено поняття іноземних інвестицій і доповнено перелік класифікаційних ознак.

In the article you can find special features and role of the foreign intvestment in the development of national economy. Besides the article characteries kinds and forms of the foreign investments, clarifies the idea foreign investments.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 339.137.2:330.342.146

О.В. Макара

Тернопільський національний економічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ

© Макара О.В., 2008

Розглянуто сутність конкурентоспроможності національної економіки України та обгрунтовано необхідність забезпечити високий рівень життя нації на основі ефективної системи виробництва товарів та послуг.

Essence of competitiveness of national economy of Ukraine is investigated and necessity to provide the high living standard of nation on the basis of the effective system of producing goods and services is grounded in the article .

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 368.002

І.М. Нєнно

Одеський державний економічний університет

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

© Нєнно І.М., 2008

Розглянуто питання оцінки розвитку страховика, методології та методик оцінювання. Отримані результати щодо оцінки аналізуються на прикладі страхової компанії «ОРАНТА». Пропонується новий підхід до оцінювання розвитку страховика з урахуванням ризиків його діяльності.

The article is deducted to the issues of the development evaluation of the insurer, to the analysis of the methods and methodologies of this evaluation. The received results of the evaluation are compared on the example of the insurer “ORANTA”. The new approach to the development evaluation with the risk monitoring is suggested.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК: 338.24

І.Б. Олексів

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ВПЛИВУ

© Олексів І.Б., 2008

Розглянуто теоретичні аспекти впровадження концепції груп впливу в систему стратегічного менеджменту підприємства. Основну увагу приділено формуванню механізму врахування інтересів груп впливу в стратегічному менеджменті підприємства та прийняттю стратегічних управлінських рішень з урахуванням інтересів груп впливу.

In the article the theoretical aspects of stakeholder concept implementation into company strategic management system are reviewed. The main attention is attached to forming mechanism of stakeholder interests implementation in company strategic management and to strategic decision-making considering interests of stakeholders.

Кількість тпосилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 332.2

Д.М. Перович

Університет права ім. Короля Данила Галицького

ПОЗИТИВИ ТА РИЗИКИ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПРИ ЧЛЕНСТВІ В СОТ

© Перович Д.М., 2008

Розглянуто питання ризиків, які виникають при вступі України до СОТ. На основі статистичних даних визначені головні як позитивні, так і негативні наслідки по окремих галузях економіки.

This article are consecry of probles of riskis afber entrance Ukraine to the WOC. On base statistike information to set posisiwe and negative risks for the differents brauches of economy.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 339.187.6

Н.І. Подольчак

Національний університет “Львівська політехніка”

ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО РИНКІВ ЛІЗИНГУ

© Подольчак Н.І., 2008

Розглянуто історичний аспект розвитку лізингової діяльності у світі, визначено основні передумови та економічні причини виникнення лізингових операцій у США та європейських країнах. Виконано порівняльний аналіз сучасних ринків лізингових послуг США, Німеччини, Японії, України за такими ознаками: основні умови договору фінансового лізингу та характерні особливості лізингової діяльності. Визначено пріоритети подальшого розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг.

It was considered the historical aspect of world leasing activity. It was identified the main prestep and economic reason of leasing operation in the USA and European Union countries. It was compared the analysis of current market of leasing services in the USA, Germany, Japan, Ukraine by such factor: main principle of financial leasing and peculiarities of leasing activity. It was researched the priorities of national market of leasing activity development.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 338.45

Н.Ю. Подольчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАСАДАХ УРАХУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ НЕВИКОНАННЯ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ ОБМЕЖЕНЬ КЕРІВНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

© Подольчак Н.Ю., 2008

Запропоновано модель оцінювання ймовірності порушення нормативно-правових обмежень системою менеджменту машинобудівного підприємства. Її побудовано у вигляді симультативної моделі, що складається із змінних: прозорість та досконалість вітчизняного законодавства, кількість перевірок, морально-психологічний клімат та корпоративна культура підприємства, стратегія підприємства та система цілей, сума сплачених штрафів, пені, компенсацій тощо, форма власності підприємства, рівень задоволення потреб менеджменту підприємства, витрати на заробітну плату.

The model of probability estimation of juridical constraints of machine-building enterprise is proposed. Model is presented in the capacity of simultaneous-equation model which consists of the following variables: transparency and effectiveness of national juridical system, quantity of audits, enterprise strategy and management goals, sum of penny, level of demands satisfaction of enterprise management, sum of salary.

Кількість тпосилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 502.33:620.92

А.В. Прокіп

Національний лісотехнічний університет України

УМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ НЕВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ВІДНОВЛЮВАНИМИ

© Прокіп А.В. 2008

Розглядається проблема оптимального заміщення невідновлюваних енергоресурсів відновлюваними. Визначаються умови ефективного використання невідновлюваних та відновлюваних ресурсів та фактори, які визначають обсяги використання цих ресурсів при їх ефективному поєднанні.

The problem of efficient substitution nonrenewable resources by renewable is considered. Conditions of optimal resource substitution are defined. Factors, that influence upon efficient substitution of nonrenewable resources by renewable are studied.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

Syndicate content