№ 633 (2008)

А. Іхньовська

Політехніка Жешувська (Жешув, Польща)

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПОЗАУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

© Іхньовська А., 2008

Проаналізовано процес створення маркетингової стратегії в організаціях третього сектора. Метою праці є висвітлення проблематики застосування маркетингу в позаурядових організаціях. Пропонується визначення позаурядових організацій та їхні сутності, а також зосереджується увага на специфіці маркетингового управління в NGO.

The paper is devoted to developing strategy in the non-governmental sector called also the third sector. The main point of interest in the article is the use of marketing in non – governmental organizations. The first part of the paper includes presentation of definition of non – governmental organizations. Secondly, the article presents the issue of marketing management for NGOs.

Кількість посилань – 36.

Завантажити статтю

УДК 339.138:663.2.013

І.М. Агеєва

Одеська національна академія харчових технологій

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

© Агеєва І.М., 2008

Розглянуто основні питання практичного застосування методів стратегічного маркетингу у діяльності провідних підприємств харчової промиловості на прикладі підприємств – виробників шампанського України.

The article contains general issues of practical use of strategic marketing methods in food industry by Ukrainian sect-making companies. The authors adduce results of their researches concerning adaptation of strategic approach in management

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 65.012.34.006.5

В.Г. Алькема

Університет економіки і права “КРОК”

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

© Алькема В.Г., 2008

Окреслено коло питань стосовно оптимізації логістичного ланцюга постачання молочної продукції. Визначено актуальність оптимізації витрат логістичного ланцюга постачання. Проаналізована логістична діяльність підприємства оптового продавця. Розроблено логістичні підходи щодо напрямів підвищення ефективності функціонування логістичного ланцюга. Розглянуто шляхи та напрями удосконалення структури та параметрів логістичних ланцюгів постачання, які забезпечують доступність якісного товару для кінцевого сполживача.

The issues of optimization of the logistic chain of supply of dairy products are considered in the paper. The importance of cost optimization of the logistic chain is determined. Logistic activity of the wholesaler is analyzed. Logistical approaches to the enhancement of the efficiency of the functioning of the logistic chain are developed. The ways and directions for improvement of the structure and parameters of the logistic chains of supply that ensure for the availability of the quality products for the final consumers are considered.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 338:658

І.І. Білик

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПАСІВ ТОВАРІВ ЩОДЕННОГО ПОПИТУ

© Білик І.І., 2008

Ідентифіковано загальну структуру чинників взаємовпливу запасів на стан внутрішнього і зовнішнього середовищ. Удосконалено класифікацію запасів товарів щоденного попиту за функціональним призначенням. Запропоновано положення щодо реалізації диференційованої політики запасів залежно від профілю попиту на товар.

The general structure of factors of influents of supplies is identified on the state of internal and external environment. Classification of stock-in-trades daily demand is improved after the functional setting. Position is offered in relation to realization of the differentiated policy of supplies depending on the type of demand on a commodity.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 339.138

М.С. Білик, Г.І. Кіндрацька

Національний університет “Львівська політехніка”

В.М. Білик

Управляюча компанія “СОКРАТ”

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВА

© Білик М.С., Кіндрацька Г.І., Білик В.М., 2008

Розглянуто проблему взаємозв’язку маркетингових програм із фінансовими результатами діяльності підприємства. Сформульовано особливості аналізу ефективності діяльності маркетингової служби з використанням індексу дохідності. Обгрунтовано методичний підхід до оцінки приросту чистого операційного прибутку від реалізації маркетингових заходів. Уточнено зміст і склад маркетингових витрат під час визначення теперішньої вартості інвестиційних витрат. Визначено основні напрями використання результатів аналізу рівня дохідності маркетингових інвестицій.

The problem of intercommunication of the marketing programs is examined with the financial results of activity of enterprise. The features of analysis of efficiency of activity of marketing subsection are formulated with the use of index of profitability. The method of estimation of increase of clean operating-room of profit is developed from realization of marketings projects. Essence and composition of costs is specified on marketing for determination of the real cost of investment costs. The basic ways of realization of results of analysis of level of profitability of marketings investments are indicated in the article.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 656.224

І.В. Бакушевич

Інститут регіональних досліджень НАНУ

Р.О. Гуменюк

Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

ЗАЛІЗНИЧНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

© Бакушевич І.В., Гуменюк Р.О., 2009

Розглянуто основні напрямки розвитку транспортних зв’язків ЄС з країнами-сусідами, зокрема з Україною. Особливу увагу приділено визначенню готовності Укрзалізниці до участі в проектах подальшого розвитку транспортних осей панєвропейських транспортно-логістичних систем. Проаналізовано окремі показники діяльності залізниці України з перевезення пасажирів, визначено стан її готовності до єврологістичної інтеграції. Визначено основні проблеми, які не сприяють інтеграції української залізниці в європейську транспортну систему, та основні завдання і можливі переваги такої інтеграції.

In the article basic directions of the EU transport connections development are considered with countries-neighbours including Ukraine. Special attention it is paid to determination of readiness of Ukrzaliznyci to participating in the projects of subsequent development of transport axes of the Pan’european transport logistic systems. The analysis of separate performance of railway of Ukraine indicators is conducted on carrying passengers, certainly its ready condition to eurologistic integration. Certainly basic problems, which are not instrumental in integration of the Ukrainian railway in the European transport system, and basic strategic tasks, and advantages of such integration are possible.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 368: 339.138

В.С. Бастричев, Є.М. Забурмеха

Хмельницький національний університет

ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ

© Бастричев В.С., Забурмеха Є.М., 2008

Досліджуються суть, основи посередницької діяльності агентів та брокерів на страховому ринку України в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються в останні роки; розглядаються такі канали збуту страхових полісів, як банківські установи, правоохоронні органи, система мережевого маркетингу; крім того, аналізується ефективність їхнього застосування як способу продажу послуги страхування.

In article the essence, bases of intermediary activity of agents and brokers in the insurance market of Ukraine in the conditions of the integration processes occurring last years is investigated; such trade channels insurance policies as banking establishments are considered. Law enforcement bodies, systems of network marketing; efficiency of their application, as a way of sale of insurance services is besides analyzed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 330.1422:332.012

Л.Б. Боденчук

Одеський національний політехнічний університет

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦИЙ

© Боденчук Л.Б., 2008

Розглянуто особливості залучення прямих іноземних інвестицій у регіоні. Запропоновано методику розроблення системи маркетингу залучення прямих іноземних інвестицій та маркетингові технології впливу на бренд-імідж об’єктів інвестування.

Influence of bringing in of direct foreign investments are considered in a region. The method of development of the marketing system is offered bringing in of direct foreign investments and marketing technologies of influence on the brand-image of objects of investing.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 338.51

М.О. Бокулєва

Класичний приватний університет

МЕТОДИКА ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ СПОЖИВАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ В ОЧАХ СПОЖИВАЧІВ

© Бокулєва М.О., 2008

Запропонована методика зменшення ціни споживання машинобудівної продукції, яка дає змогу створити конкурентну перевагу в очах споживачів та одночасно отримати запланований прибуток і збільшити кількість власних обігових коштів у виробників. Запропонована методика апробована на вітчизняному виробнику обладнання для переробки гуми. Ця методика розрахована на зазначений ефект у довгостроковому періоді за умови передбачуваного рівня інфляції.

The methodology of consumption price’s diminishing machine-building production is offered in this article. It allows to create a competitive advantage for consumers, to get the the target level of manufacture’s profitability and to increase the working capital of producers in the same time. The methodology, mentioned above, is tested on the domestic producers of rubber processing machinery. This methodology is intended for achieving the mentioned effect in a long-term period on condition of predictable level of inflation.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 336.711

І.І. Борисенко

Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи НБУ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

© Борисенко І.І., 2008

На основі системного підходу визначено сутність банківської установи як логістичної системи та розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами вітчизняних банківських установ, який являє собою напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об’єктів як систем. Застосування цього підходу дасть змогу відслідковувати рух фінансових ресурсів на всіх етапах управління фінансовими ресурсами банківських установ та прийняти найефективніші рішення із формування, розподілу і використання фінансових ресурсів.

On the basis of systems approach the essence of bank establishment as logistic system is defined. The essence and meaning of logistic approach to the management of financial resources of native bank establishments are determined in the article. This approach is the direction of methodology of scientific cognition. On its bases is the consideration of objects as systems. The use of this approach permits to track the motion of financial resources on all stages of management of financial resources in bank establishments. It gives the opportunity to the more effective problem-solving of forming, division and use of financial resources.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 336.7 (078.8)

М.І. Ботушан

Одеський державний економічний університет

РИНОК МЕТАЛОВИРОБІВ В УКРАЇНІ

© Ботушан М.І., 2008

Досліджено ринок металовиробів в Україні, обґрунтовано актуальність та практичну значущість дослідження у сучасних умовах макроекономічного становища України. Виокремлено особливості вітчизняного ринку металовиробів, досліджено його учасників: виробників, постачальників, посередників, споживачів, конкурентів та контактні аудиторії. Аналіз ринку виконано з використанням маркетингового інструментарію ― матриці БКГ, SWOT-аналізу. Запропоновано фактори маркетингового середовища, що мають безпосередній вплив на формування стратегії просування метизів вітчизняного виробництва на внутрішньому та зовнішніх ринках металовиробів.

In the article the market of hardware in Ukraine is investigated, there are given urgency and reasons of practical importance of research in modern conditions of Ukraine macroeconomic position. The features of the domestic hardware market are allocated, its participants are investigated: manufacturers, suppliers, intermediaries, consumers, competitors and contact audiences. The market analysis is conducted with use of marketing toolkit ― BCG matrixes, the SWOT-analysis. Such factors of the marketing environment are offered, which are having direct influence on formation of a domestic hardware’s promotion strategy on internal and foreign markets of hardware.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.8

Л. Вітек

Політехніка жешувська, Жешув, Польща

НОВІ ТРЕНДИ У ПОВЕДІНЦІ ПОЛЬСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ

© Вітек Л., 2008

Охарактеризовано зміни у поведінці польських споживачів. Особлива увага сконцентрована на проблемі охорони природного середовища і їх вплив на ринкову поведінку споживачів. Описано явища етноцентризму споживачів, візуалізації і глобалізації споживання.

In this paper the new trends in behaviors of the polish consumers were considered. Particular attention on the green consumerism, consumer ethnocentrism and globalization were paid. The influence of the internet on the polish consumer were also analyzed.

Кількість посилань – 26.

Завантажити статтю

УДК 658.8

У.З. Ватаманюк-Зелінська

Львівська державна фінансова академія

Л.П. Прийма

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

©, Ватаманюк-Зелінська У.З., Прийма Л.П., 2008

Наведено основні засади визначення ефективності природоохоронних інноваційних проектів у галузі економіки. Розглянуто пріоритети інноваційного розвитку відповідно до наявності регіональних проблем економічного та природоохоронного значення.

In the article main aspects of the effectiveness of environmental innovative projects in an economy are developed. Priorities of innovative development according to regional problems of economical and environmental life are determined.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК

Х. Войнаровська

Університет економічний в Кракові, Краків, Польща

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У СТВОРЕННІ ВАРТОСТІ ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Войнаровська Х., 2008

Подано новітні результати дослідження ролі партнерського маркетингу в створенні вартості підприємства в польських кампаніях.

In the paper there are presented the newest results of the research on the role of partnership marketing in enterprise`s value creation in polish companies.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 336.7

Р.М. Вороніна

Національний університет “Львівська політехніка”

ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ЛОГІСТИКИ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

© Вороніна Р.М., 2008

Розглянуто систему фінансового моніторингу в Україні та світі. Досліджено основні логістичні функції і поняття, а також використано логістичний підхід у сфері фінансового моніторингу. Запропоновано ширше використання логістичних прийомів для протидії відмиванню “брудних” коштів та фінансування тероризму. Проаналізовано взаємозв’язок логістики та фінансового моніторингу та запропоновано його поглиблення.

Financial monitoring system in Ukraine and in the world is examined in the article. Main logistic function and concepts are researched. Logistic approach is used in the sphere of financial monitoring. Broader usage of logistic methods for anti-money laundering and terrorism financing is proposed. Interrelation between logistics and financial monitoring is analyzed and its deepening is proposed.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 330.332:338.45:69

О.Б. Гірна, А.В. Полишенкова

Національний університет “Львівська політехніка”

Л.А. Янковська

Львівський університет бізнесу і права

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

© Гірна О.Б., Полишенкова А.В., Янковська Л.А., 2008

Розкрито основні аспекти розвитку ринку житлового комплексу України в таких напрямах: структура житлового комплексу, бюджетне фінансування, насиченість ринку, попит та здатність утримання житла, оснащення та технічний стан житла, динаміка цін на продаж помешкань тощо. Запропоновано комплекс заходів стосовно позитивних тенденцій розвитку ринку, пріоритетну роль відведено державному регулюванню.

The main aspects of the housing complex market development in Ukraine in such directions as the inhabited complex structure, budget financing, the market saturation, demand and ability of the habitation deduction, dynamics of the prices on the habitation sale and so on are opened. The complex measures of the positive tendencies development in the market are offered, thus a priority role to the state regulation is removed .

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 658.8

А. Газда

Жешувська політехніка, Жешув, Польща

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛОГІСТИКИ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА

© Газда А., 2008

Основною метою логістики є забезпечення відповідного рівня обслуговування клієнта. Логістичний процес на етапі виробництва повинен бути реалізований з використанням методів, які гарантують його високу якість. У статті використано метод Lean Management, завдяки якому можна досягти поліпшення якості логістики процесів виробництва.

The primary purpose of logistic is giving the hope of the proper level of customer service. A logistic process, also on the stage of production, must be consequently realized with the use of methods, guaranteing him high quality. The method of Lean Management is presented in working, due to which it is possible to attain the improvement of quality of logistic of processes of production, is presented in working.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.26

М.Я. Гвоздь

Національний університет “Львівська політехніка”

КАТЕГОРІЯ “РЕІНЖИНІРИНГ” ТА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ У ФАХОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

© Гвоздь М.Я., 2008

Розглянуто та проаналізовано трактування терміна “реінжиніринг” як зарубіжними так і вітчизняними науковцями у сучасній фаховій літературі, акцентується увага на його важливості як методологічної передумови для розуміння цього інноваційного підходу в системі управління діяльністю підприємств на сучасному етапі господарювання. Зроблена спроба формулювання власного визначення.

In the article interpretation of term of “reengineering” is considered as by foreign so domestic workers of researches, in fact will enable the substation term to specify situations in which it is expedient to apply this tool. Own claim of reengineering is given. The attempt of formulation of own determination is done.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК

М. Генбаровскі

Політехніка Жешувська, Жешув, Польща

ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕКСПОНЕНТІВ – ДІАПАЗОН І КООРДИНАЦІЯ ДІЙ У КОНТЕКСТІ УЧАСТІ В ЗАКОРДОННИХ ТОРГАХ

© Генбаровскі М., 2008

Розглядаються проблеми логістичного обслуговування підприємств-експонентів, що беруть участь у міжнародних ярмарках. Автор звертає особливу увагу на обсяг заходів (щодо транспортування експонатів і стендів до місця проведення ярмарку, митне обслуговування, розвантаження, монтаж, переховування упакування, демонтаж, транспортування при поверненні), необхідних для успішної участі в ярмарку. Підкреслюється важливе значення відповідної координації всього процесу надання логістичних послуг в умовах обмеження часу на інсталяцію стенда та часто виняткового характеру обладнання.

The article presents issues connected with logistic service of exhibitors participating in foreign fairs. Special attention has been paid to the scope of activities needed to be done (such as: transport of the exhibits and the stall to the fair venue, customs service, unloading, installing, packaging storing, uninstalling or return transport) in order to make a fair performance free of interruptions. A proper co-ordination of the logistic services process has been emphasized, which is not an easy task taking into consideration time limitations connected with installing the stall and an often unique character of the exhibits.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 65.014.1+658.3108

Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Георгіаді Н.Г., Князь С.В., 2008

Розглядаються складові елементи витрат на формування і використання інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств, які створюються на засадах упровадження високоавтоматизованих інформаційних систем управління. За результатами виконаних досліджень запропоновано класифікацію цих витрат й уточнено технологію їх моніторингу для вироблення раціональних рішень щодо оптимізування їхнього обсягу.

In the article the component elements of charges are examined on forming and use of computer-integrated control the system by economic development of machine-building enterprises which are created on principles of introduction of the high-automated management informations. As a result of the conducted researches classification of these charges is offered and technology of their analysis is specified for making of rational decisions in relation to optimization of their volume.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 339.544

В.Г. Герасимчук

Національний технічний університет України
”Київський політехнічний інститут”

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВИХ РИНКАХ ТОВАРІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

© Герасимчук В.Г., 2008

Акцентовано увагу на економічних аспектах цивілізаційної структури сучасного світу та проблемах глобалізації як парадигмі трансформаційних та інтеграційних процесів у світовій економіці. Аналізуються прогнози світового економічного розвитку за ознакою циклічності. Наголошується на ключовій ролі науково-технічної політики в концепції сталого розвитку. Оцінюється конкурентоспроможність підприємств-експортерів промислової продукції. Охарактеризовано стратегічні орієнтири використання експортного потенціалу промислового комплексу України при виборі сегментів міжнародних ринків за товарною та географічною ознаками. Розглянуто особливості застосування комплексу маркетингу під час здійснення експортно-імпортних операцій виробниками промислової продукції.

Attention is accented on the economic aspects of civilization structure of modern world and problems of globalization as to the paradigm transformations and integrations processes in a world economy. The prognoses of world economic development are analyzed on the sign of recurrence. It is marked on the key role of scientific and technical policy in conception of steady development. The competitiveness of enterprises-exporters of industrial products is estimated. Strategic goals of the use of export potential of industrial complex of Ukraine are described at the choice of segments of international markets after a commodity and geographical sign. The features of application of marketing complex are considered during realization of export-import operations by the producers of industrial products.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 338.4

Т.Т. Гринів

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ БАГАТЬОХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

© Гринів Т.Т., 2008

Визначено фактори ризику, які впливають на ефективність діяльності машинобудівних підприємств і формують інвестиційну привабливість галузі. Здійснено оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівної галузі під впливом визначених факторів на основі багатофакторної математичної моделі.

We determined the risk factors of influence on the efficacy of activities of the machine-building plants and which formed the investing attractive branch. We valued the investing attractiveness of the machine-building branch with influence of fix factors which is based many factors mathematic model.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 658:001.895

В.А. Гришко, О.Ю. Ємельянов, І.З. Крет

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ІННОВАЦІЙНУ ПРОДУКЦІЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гришко В.А., Ємельянов О.Ю., Крет І.З., 2008

З’ясовано особливості механізму встановлення цін на машинобудівну продукцію. Визначено основні чинники, які впливають на розмір цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Побудовано математичні моделі формування цін на інноваційну продукцію машинобудування, за яких досягається узгодження інтересів виробників та споживачів цієї продукції за рахунок науково обґрунтованого розподілу між ними економічного ефекту від створення та використання нової продукції.

In the article the features of mechanism of establishment of prices are found out on machine-building products. Certainly basic factors which influence on the size of prices on the innovative products of machine-building enterprises. The mathematical models of forming of prices are built on the innovative products of machine-building, for which the concordance of interests of producers and users of this products is achieved for the account scientifically distributing grounding between them economic effect from creation and use of new products.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 339.138

О.В. Гродовський

Хмельницький національний університет

МАРКЕТИНГОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Гродовський О.В., 2008

Мета досліджень, відображених у цій статті, – визначити маркетингові підходи до реалізації економічної стратегії промисловими підприємствами. Сучасне підприємництво орієнтується на поєднання управління ресурсами із постійною орієнтацією на розширення масштабів власного бізнесу за рахунок вивчення споживчого попиту і випуску на цій підставі нових видів продукції або (та) виходу на нові ринки збуту. Тому, у світовій практиці нині спостерігається тенденція переходу від стратегічного планування до стратегічного менеджменту, який ґрунтується на маркетингових засадах.

By a purpose researches which found a reflection in this article, it was to define the marketings going near realization of economic strategy industrial enterprises. A modern enterprise is oriented on connection of management resources with a permanent orientation on expansion of scales of own business due to the study of consumer demand and issue on that ground of new types of products or (but) going into the new markets of sale. Therefore, in world practice presently there is a transition tendency from the strategic planning to the strategic management which is based on marketings principles.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 339.138

Л.М. Гурч, Н.С.Курчєва*

Киівський національний транспортний університет
*Міжрегіональна академія управління персоналом

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ

© Гурч Л.М., Курчєва Н.С., 2008

Проаналізовано застосування маркетингових комунікацій підприємством ЗАТ “Телесистеми України” (торгова марка PEOPLEnet), яке працює на українському ринку телекомунікацій. На основі виконаного аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення маркетингових комунікацій на підприємстві, викладено основні принципи, на базі яких повинна здійснюватись інтеграція маркетингових комунікацій у ринкову діяльність підприємства.

In the article is analyzed the application of marketing communications at CJSC “Telesystems of Ukraine” (trademark PEOPLEnet), that works on the Ukrainian telecommunications market. Based on this analysis is substantiated the necessity of improvement marketing communications on the enterprise, explicated key principles of integration marketing communications to the commercial operating of enterprise.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК

Л.М. Гурч
А.М.Ченчик

Національний транспортний університет

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

© Гурч Л.М., Ченчик А.М., 2008

Виконано теоретичний аналіз послуг на транспорті для ознайомлення із загальними поняттями, класифікацією та критеріями якості послуг. Проаналізовано український ринок транспортних послуг. Обґрунтовано способи вирішення проблем та недоліків, що виникають під час формування ринку в Україні.

The theoretical analysis of transport services is conducted for an acquaintance with the concepts of commons, classification and criteria of quality of services. The Ukrainian market of transport services is analysed. Ground ways of removal of problems and failings which arise up in the process of forming of market in Ukraine.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 338.242.2

Т.Г. Діброва

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЧАСТОТИ В МЕДІАСТРАТЕГІЇ

© Діброва Т.Г., 2008

Поняття ефективної частоти контактів з рекламою є ключовим у медіастратегії. Визначення достатнього рівня частоти таких контактів у медіаплані здатне забезпечити досягнення таких комунікативних завдань, як підтримка поінформованості про марку, або формування бажаного ставлення до неї, або стимулювання наміру зробити покупку. Аналізуються підходи до визначення мінімальної ефективної частоти.

The definition of effective quantity of contacts with the advertising is the most important in media strategy. The recognition of this sufficient number of contacts in the media-plan could provide the fulfillment of such communicative tasks as brand promotion, brand image sustaining or consumer stimulation etc. In the article it was analyzed the way if the minimal effective quantity definition.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 658.628

О.Є. Дейнека

Тернопільська філія Європейського університету

ЗМІНА ОРІЄНТИРІВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

© Дейнека О.Є., 2008

Розглянуто основні ознаки кризової ситуації в роздрібній торгівлі. Показано негативні та позитивні аспекти кризової ситуації для розвитку торговельних мереж. Подано наслідки кризової ситуації у сфері роздрібного бізнесу та відображено шляхи зміни маркетингових стратегій роздрібних мереж. Запропоновано антикризові заходи для роздрібних мереж у сфері маркетингу та необхідні атрибути зміни маркетингової стратегії роздрібних підприємств.

In the article the basic signs of crisis situation are considered in the retail business. The negative and positive aspects of crisis situation are shown for development of retail chains in Ukraine. The consequences of crisis situation are given in the field of retail business and the ways of change of marketing strategies of retail chains are represented. It is proposed the bundle anti-crisis measures for retail chains in the marketing sphere as well as the necessary attributes of change of marketing stragety of retail enterprises.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

УДК 65.016.4

Ю.П. Дейнека

Тернопільська філія Європейського університету

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У ЗЛИТТЯХ ТА ПОГЛИНАННЯХ

© Дейнека Ю.П., 2008

Висвітлено особливості управління людськими ресурсами під час процесів злиття і поглинання. Визначено основні схеми розподілу відповідальності протягом інтеграційних процесів. Проаналізовано основні шляхи відбору працівників під час злиттів і поглинань. Запропоновано основні мотиваційні механізми працівників під час об’єднання компаній. Визначено основні ризики і проблеми, які можуть виникати у разі злиття та поглинань. Запропоновано рекомендації з удосконалення управління людськими ресурсами під час злиття та поглинань.

The features of human resource management are reflected during the processes of mergers and aquisitions. The basic chart sof responsibility distribution during integration processes are considered. The basic ways of selection of workers during the processes of mergers and acquisitions are analysed. The basic motivational mechanisms of workers in the process of association of companies are offered. The main risks and problems which can arise up in the process of mergers and acquisition are considered. Recommendations from the improvement of human resource management in the process of mergers and acquisitions are offered.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

Syndicate content