№ 636 (2009)

УДК 111; 165.0

Євгеній Бразуль-Брушковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНСТРУКТИВІСТСЬКИХ ОНТОЛОГІЙ. ПАМ’ЯТІ НЕЛСОНА ҐУДМЕНА (1906–1998 рр.)

© Бразуль-Брушковський Є., 2009

Досліджено формування принципів конструктивістських онтологій на засадах плюралізму як методології, аналізуючи у зв’язку із цим погляди Р. Карнапа, В. Куайна та Н. Ґудмена. Продемонстровано, що онтологічні твердження в конструктивізмі виникають не як метафізичні засновки, а як наслідки з прагматично орієнтованих епістемологій.
Ключові слова: онтологія, конструктивізм, епістемологія, мовні каркаси, організація.

Yevgeny Brazul-Bruszkowski. Formation of principles of constructivist ontologies. In memoriam Nelson Goodman (1906-1998).
Author explores formation of the principles of constructivist ontologies on the foundation of pluralism being taken as methodology. Views of R.Carnap, W.Quine and N.Goodman are analysed thereby. It’s being demonstrated that ontological statements in constructivism emerge not as metaphysical foregrounds, but rather as consequences of pragmatically oriented epistemologies.
Key words: ontology, constructivism, epistemology, language frameworks, organisation.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 140(477) «ХІХ»

Леся Войтків

Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка

СЕРЦЕ ЯК ОСЕРЕДДЯ ДУШІ І ДУХУ У ФІЛОСОФІЇ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА

© Войтків Л., 2009

Розглядається проблема серця як осереддя душі і духу у філософії Памфіла Юркевича. Показано, що: серце – це осереддя всієї пізнавальної діяльності людини; центр багатогранних духових станів; центр морального життя особистості.
Ключові слова: серце, розум, душа, дух, духовність, моральність.

Lesya Voytkiv. Heart as a concentration of soul and spirit in Pamphil Yurkevych’s pfilosophy
In the given article the problem of heart as a concentration of soul and spirit in Pamphil Yurkevych’s pfilosophy is considered. We show that heart is a location of all cognitive activity of a man, a centre of multisided spiritual conditions, a centre of moral life of a personality.
Key words: heart, mind, soul, spirit, spirituality, morality.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 140.8

Борис Домбровський

Національний університет “Львівська політехніка”

АПОФАТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

© Домбровський Б., 2009

Проаналізовано зв'язок катафатичного методу та апофатичного методів в рамках аналітичної філософії. Показано, що в аналітичній філософії катафатичний метод еволюціонує до апофатичного. Вказано основні характеристики апофатичного методу в теології і філософії.
Ключові слова: апофатика, аналітична філософія, катафатика.

Borys Dombrovski. Apophatic philosophy. Relationship of the kataphatic method and apophatic method is analysed in border of the analytical philosophy. It is shown that in analytical philosophy kataphatic method evolved to apophatic method. The main features of the apophatic method is specified in theologies and philosophy.
Key words: apophatic method, analytical philosophy, kataphatic method.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 133.2+159.9.072.7+530.145

Андрій Кадикало, Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОПОВНЮВАНОСТІ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ПІЗНАННЯ ДО СПОГЛЯДАННЯ

© Кадикало А., Карівець І., 2009

Розглядається нова парадигма осягнення дійсності в межах взаємозв’язку принципу доповнюваності та споглядального способу життя (vita contemplativa). Показано, що стара парадигма, яка ґрунтувалася на пізнанні як протистоянні суб’єкта і об’єкта і яка зводила світ та людину до механічних утворень, породила сучасну моральну та екологічну кризи. Лише повернення до споглядального способу життя і визнання принципу доповнюваності як основи буття можуть вивести людство із стану занепаду.
Ключові поняття: пізнання, принцип доповнюваності, споглядання

Andrij Kadykalo, Ihor Karivets. The Significance of Principle of Complementarity for Transition from Cognition to Contemplation.
In this article the authors examine the new paradigm of understanding of reality at the limits of interdependence between the principle of complementarity and contemplation. The old paradigm which is based on subject-object relations of cognition caused contemporary moral and ecological crisis. The authors are convinced that only return to contemplation and acknowledgement of principle of complementarity as the base of being can help humankind out of decay.
Key words: cognition, contemplation, principle of complementarity

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 130.2

Марія Кандзюба

Волинський національний університет імені Лесі Українки

ПРОБЛЕМА СИМУЛЯКРІВ В КУЛЬТУРІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

© Кандзюба М., 2009

Досліджується природа симулякра та еволюція цього поняття в контексті європейської філософської традиції. Аналізуються сфери та наслідки впливу симуляції на життя суспільства, зокрема феномена моди як сфери циркуляції симулякрів. З'ясовуються особливості симулятивного телепростору та відповідного йому типу суспільства – “суспільства спектаклю”. Стверджується залежність усіх сфер культури від симулякрів різних рівнів. Крім того, доводиться небезпека впливу симулятивних образів на свідомість індивіда, його самоідентичність та формування ціннісно-смислових пріоритетів Визначається статус новітніх змін у культурі, пов’язаних із активністю симулятивних процесів.
Ключові слова: образ, копія, симулякр, симуляція, мода, культура.

Maria Kandzyuba. The Issue of Simulacre in Culture: Culturological Aspects. This article deals with the analysis the character of simulacres and the evolution of the concept in the context of European philosophical tradition. The spheres of simulacres' effect on society are analyzed. Special attention is drawn to the phenomenon of fashion as a sphere of circulation of simulacres. We try to clear up the matter of communication between the simulative realm of TV and responsive type of society – “show society”. The dependence of the all spheres of culture from simulacres on different levels is asserted. The author also attempts the danger of the influence simulative appearances on the consciousness of human, his self-identify and on the forming of valuable priorities. The status of modern shifts in culture, which caused by spread of simulative process is determined.
Key words: image, copy, simulacre, simulation, fashion, culture.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 159.964.26

Ігор Колесник

Львівський національний університет імені Івана Франка

РОЗРОБКА ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЦІЇ ТА ЇЇ МЕТОДІВ В АНАЛІТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ К. ЮНҐА

© Колесник І., 2009

Розглянуто особливості індивідуаційного процесу, в якому бере участь людина впродовж свого життя, виявляючи та стверджуючи творчі потенції. Виокремлено основні стадії індивідуації та методи, які використовуються під час дослідження та вивчення кожного окремого випадку індивідуації. Проаналізовано наслідки реалізації людської особи та її інтеграцію в міжлюдські стосунки, формування нових етичних засад, які створюють умови для нового рівня адаптації свідомості людини до вирішення життєвих труднощів.
Ключові слова: індивідуація, сновидіння, несвідоме, Еґо, Персона, Самість, Аніма, Анімус.

Igor Kolesnyk. The developing of individuation and its method in analytical psychology of K.G.Jung.
The author examines features of individuation which is main process of whole human life. The individuation opens creative potential and shows its powerful influence on activity. There are showed main stages of individuation and methods which are used by analytical psychologists. Also the author analyses the results of realization of creative human nature and its integration in cooperation with people which is built on new type of ethical principles. These principles are called to help a person to defeat problems in its spiritual life.
Key-words: individuation, dream, unconscious, Ego, Person, Self, Anima, Animus.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 1(470+571): 821.161.1

Віра Лімонченко

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Ф.М. ДОСТОЄВСЬКИЙ ТА ФІЛОСОФІЯ РОСІЙСЬКОГО СРІБНОГО ВІКУ

© Лімонченко В., 2009

Здійснено розгортання та обґрунтування такої тези: для російського релігійно-філософського ренесансу Ф.М. Достоєвський може розглядатися його парадигмальною основою, задаючи ідеальний прообраз, що має параметри справжнього, первинного і непідробного існування та постає якоюсь мірою як зразкова модель як для постановки проблем, так і для їх певного вирішення.
Ключові слова: екзистенціальна метафізика, релігійна філософія, антропологія, людське буття.

Vira Limonchenko. F. M. Dostoyevsky and philosophy of Russian Silver age.
The main thesis the author provides confirms that F. M. Dostoyevsky can be considered the paradigmal basis for Russian religious–philosophycal renaissance for providing the ideal paradigm which has dimensions of real and original existence and in some sense becomes an ideal model for rising problems and for their solving.
Key words: existential metaphysics, religious philosophy, anthropology, human existention.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 1:572 (091)

Любов Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИРОДА ЛЮДСЬКОЇ САМОСТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

© Мазур Л., 2009

Досліджуються уявлення від міфологічних до сучасних філософських і психологічних, про природу людської самості і Я та їх співвідношення. Розкрито їхні функції в розвитку індивідуальності і становленні її ідентичності. Виявлено джерела гетерогенності та спонтанної активності особистості.
Ключові слова: ідентичність, самість, Я, розутілена точкова самість, трансцендентність

Lyubov Mazur. Nature of human self and I as a philosophical problem
The author of the article investigates presentations, from mythological to modern philosophical and psychological, about nature of human self and I and their correlations. Their functions are exposed in development of individuality and becoming of its identity. Found out the sources of heterogeneity and spontaneous activity of personality.
Key word: identity, self, I, disengaged punctual self, transcendence

Кількість посилань – 28.

Завантажити статтю

УДК 101.1:215

Марія Мазурик

Національний університет “Львівська політехніка”

Ф. ДОСТОЄВСЬКИЙ ТА Ф. НІЦШЕ: ВИРІШЕННЯ ТЕМИ “НАДЛЮДИНИ”

© Мазурик М., 2009

Досліджено проблему «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше та Ф. Достоєвського. Вказано спільні та відмінні ознаки в концепціях цих мислителів. Стверджено, що Ф. Достоєвський, пройшовши довгий шлях з Ф. Ніцше, приходить до висновку, що людина власними силами не може піднятися до висоти Бога, що перетворення людини на боголюдину можливе лише в процесі спільної дії людської та божественної сили, яка її перевищує.
Ключові слова: надлюдина, нігілізм, релігійна філософія, боголюдство.

Mariyа Mazuryk. F.Dostoyevsky and F.Nietzsche: the solution of the topic of «overman».
The article is devoted to the research of a problem of «overman» in the philosophy of F.Nietzsche and F.Dostoyevsky. The common and different features in the conceptions of the given philosophers are indicated. It is established, that F.Dostoyevsky passed a long way from F.Nietzsche, come to the conclusion, that a man by his own can`t reach the elevation of the God. The impersonation of a man into a overman in possible in the process of common cooperation of the human and godlike power, which dominates over it.
Key words: overman, nigilism, religion philosophy, godmankind.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 001.891; 172.15

Рудольф Мирський

Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕТНОКАТАСТРОФ В УКРАЇНІ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ

© Мирський Р., 2009

У філософсько-політологічному ракурсі розглядаються зіставлення Голодомору і Голокосту в Україні, їх загальні і відмінні ознаки. Для посилення ефективності вивчення проблем етнокатастроф в курсі політології вищої школи України подано методичні і методологічні рекомендації, що випливають із практики впровадження в навчальний процес цієї проблематики Регіональним Центром проблем Голодомору і Голокосту при Національному університеті «Львівська політехніка».
Ключові слова: етнокатастрофа в Україні, Голодомор, Голокост, освіта у вищій школі України.

Rudolf Mirskiy. Philosophico-methodological substantiation of studies of ethnocatastrophy in Ukraine in contemporary political science
Contraposition of the Holodomor and the Holocaust in Ukraine as well as their common and differentiating features are scrutinized in this paper. In order to empower the efficiency of studying the problems of ethnocatastrophies within the course of political science in institutions of higher education in Ukraine the author proposes methodical and methodological recommendations derived from the practice of implementation of the said problematic by the Regional Centre of Holocaust Problems of Lviv Polytechnic National University.
Кеу words: ethnocatastropha in Ukraine, Holodomor, Holocaust, education in High school.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

Микола Одарченко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ У ДОКТОРСЬКІЙ ДИСЕРТАЦІЇ К. МАРКCА (Наукове повідомлення)

© Одарченко М., 2009

Завантажити статтю

Оксана Онищук

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ (Наукове повідомлення)

© Онищук О., 2009

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 130.1:001

Анатолій Осипов

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили

ДУХОВНІСТЬ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА ЗАСАДА ОСЯГНЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФІЛОСОФІЇ І НАУКИ

© Осипов А., 2009

Стверджується, що перспективним напрямком у переорієнтації світоглядних орієнтирів виступає феномен духовності. Головною властивістю духовності є гармонійне поєднання розуму, знань, логіки як пізнавальних здібностей із морально-етичними та естетичними настановами людини тощо. Традиція духовності прослідковується з часів філософії Стародавнього Світу, зокрема – у античній філософії.
Ключові слова: парадигма, раціональність, суб’єкт пізнання, об’єкт пізнання, Модерн, Постмодерн, розум, розсудок, знання, логіка, духовність, синтез.

Anatoliy Osypov. Spirituality as a paradigmatic source of comprehension of correlation between philosophy and science.
In the article proud, that Postmodern, having criticized all this statements could not provide another positive concept not only for philosophical principals, in general, but also for the correlation of philosophy and science in particular. A perspective school in the redirecting of the ideology objectives is the phenomenon of spirituality. The main characteristic feature of the spirituality is the harmonious combination of mind, logic, knowledge as a cognitive ability with moral and ethical instructions of a human-being etc. The tradition of the spirituality retraces from the times of Antiquity, in particular from the time of antique philosophy.
Key words: paradigm, rationality, subject of cognition, object of cognition, Modern, Postmodern, mind, intelligence, knowledge, logic, spirituality, synthesis.

“Я думаю, що усі нещастя науки почалися з того, що її відокремили від мистецтва, викорінюючи з неї усе особистісне і тому незбагненне”.
(Свас’ян К.А. [10, с. 11])

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

НАУКОВІ ЗАХОДИ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“ (2008 – початок 2009 рр.)

Завантажити статтю

УДК 159.9

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка“

ПРИРОДА СВІДОМОСТІ: ЗІТКНЕННЯ ПАРАДИГМ

© Петрушенко В., 2009

Досліджуються питання природи свідомості через зіставлення онтологічної та менталістської парадигм. Стверджується позитивне методологічне значення такого зіставлення для виявлення співвідношення свідомості та суб'єктних характеристик людини.
Ключові слова: свідомість, суб'єкт, постсуб'єктність, ситуація людського буття.

Victor Petrushenko. Nature of consciousness: collision of paradigms.
Nature of consciousness is examined through comparison of ontological and metallically paradigms. It is underlined positive methodological result of that comparison for understanding of correlation between of consciousness and man's subjective characteristics.
Key words: consciousness, subject, postsubjectivity, situation of man's being.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 8.09

Оксана Петрушенко

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УТОПІЯ І НАУКА: АСПЕКТИ ЄДНОСТІ ТА ПРОТИСТОЯННЯ

© Петрушенко О., 2009

Окреслено взаємозв’язки та протиставлення утопії та науки як утворень суспільної свідомості. Простежується також ставлення до науки у представників утопічної думки, починаючи від передісторії утопічного жанру (Платон), в подальшому – у
Т. Мора, Ф. Бекона (ХVІІ ст.), Л.-С. Мерсьє (ХVІІІ ст.), Ш. Фур’є (ХІХ ст.), а також в антиутопіях О. Хакслі та Дж. Оруела (ХХ ст.).
Ключові слова: утопія, наука, техніка, антиутопія, розвиток суспільства.

Oksana Petruchenko. Utopia and science: the main connections and oppositions.
The article is dedicated to description of the main connections and oppositions between utopia and science as formations of social consciousness. Attitude towards science of representatives of utopian thought (from Plato – later to Th.More, F.Bacon in 17 cent., L.-S.Mercier in 18 cent., Ch.Fourier in 19 cent., and also in negative utopias of A.Huxsley and G.Orwell in 20 cent. – is traced.
Key words: utopia, science, technics, negative utopia, development of society.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 165.75-81-116

Світлана Повторева

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ У СТРУКТУРАЛІЗМІ ТА ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМІ

© Повторева С., 2009

Проаналізовано спільні і відмінні аспекти розуміння поняття „структура” у структуралізмі і постструктуралізмі. Доведено, що це основоположне для обох напрямів поняття тлумачиться як засіб пізнання, модель (епістемологічно), а не як онтологічна основа об’єктивного світу.
Ключові слова: метод, модель, структура, структуралізм, постструктуралізм,

Svitlana Povtoreva. Epistemological status of the category „structure” in the structuralism and poststructuralisme, The author analyses the join and different aspects of interpretation of category structure in the structuralism and poststructuralism. It is affirmed that this general for the both directs category interprets as a epistemological method (but not as a ontological base of reality).
Key words: method, model, structure, structuralism, poststructuralism.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 165.745+ 82-312.1

Віктор Савельєв

Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського МАУП

Л. ШЕСТОВ ПРО ЗВ’ЯЗОК ІДЕЙНОЇ СПАДЩИНИ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО З ФІЛОСОФІЄЮ ЖИТТЯ Ф. НІЦШЕ

© Савельєв В., 2009

На основі творів Л. Шестова проведено докладний порівняльний аналіз спорідненості й водночас простежено відмінності ідей філософської спадщини Ф. Достоєвського і Ф. Ніцше. Доведено, що обом мислителям властиве негативне ставлення до культу раціоналізму як вихідної основи позитивізму.
Ключові слова: внутрішня людина, жах, життя, можливість, раціоналізм, розум.

Viktor Savelyev. L.Shestov about the Connection of the High-minded Heritage by F.Dostoevsky with the Philosophy of Life by F. Nietzsche.
The author of the article is developing the circumstantial comparative analysis of the affinity ideas of the philosophical heritage by F.Dostoevsky and F. Nietzsche on the base of L.Shestov’s works. There is demonstrating that negative attitude to the cult of rationalism, as the start-point of the positivism, inherent for both thinkers in the article.
Key words: horror, inside man, life, mind, possibility, rationalism.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 1:159.954](09) (100) “19”

Наталя Саноцька

Національний університет “Львівська політехніка”

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ТВОРЧІСТЬ У ФІЛОСОФІЇ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО РЕНЕСАНСУ

© Саноцька Н., 2009

Робиться спроба реконструкції сутнісних основ феномена творчості в процесі історико-культурного здійснення та стверджується, що творчість як значуща одиниця буття не споконвічна і можна зафіксувати вихідний момент в окресленні сутності творчості. З’ясовано, що творчість є принцип скріплення буття та сущого і виявляє себе як людський екзистенціал.
Ключові слова: творчість, буття, суще, сутність.

Sanotska Natalia. The transformation of idea of creation in philosophy from antiquity to Renaissance.
The phenomenon of creativity in the context of historical-cultural realization is analyzed in this article. As it turns out creative work is not from immemorial time. It becomes clear that creation is principle of consolidate being and sheer. It proves oneself as existencial human being.
Key words: creativity, being, sheer, essence.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 101.1 : 001.2 : 001.8

Едуард Семенюк

Національний лісотехнічний університет України

РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ІНТЕГРАЦІЇ СУЧАСНОЇ НАУКИ

© Семенюк Е., 2009

В добу науково-технічної революції інтеграція науки відіграє особливо важливу роль у її розвитку. Це можна бачити, зокрема, в галузях знання, пов’язаних з концепцією сталого розвитку. Світоглядним фундаментом та методологічною основою інтегративних процесів у науці залишається філософія.
Ключові слова: диференціація, інтеграція, науковий синтез, філософія сталого розвитку, екологічна філософія, соціальна екологія, загальнонаукові підходи до пізнання.

Semenyuk Eduard. The role of philosophy in the modern science integration.
The integration of science plays especially important role in its development during the scientific and technological revolution epoch. One can see it specifically in the branches of knowledge which are connected with sustainable development. Philosophy retains the meaning of the world outlook foundation and the methodological basis of the integrative processes in science.
Key words: differentiation, integration, scientific synthesis, sustainable development philosophy, environmental philosophy, social ecology, general scientific approaches to cognition.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 140.8:215:291.1:165.173

Зиновій Тіменик

Національний університет “Львівська політехніка”

СВІТ ІДЕЙ ВАСИЛЯ ЗІНЬКІВСЬКОГО: МЕТОДОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ

© Тіменик З., 2009

Розглянуто деякі аспекти функціонування ідей у спадщині Василя Зіньківського як філософа. З’ясовано гармонійність і суперечливість історіософських контактів і взаємозв’язків на межі філософії релігії та християнської філософії.
Ключові поняття: філософія релігії, християнська філософія, ідея, синтез знань.

Zinovij Timenyk. The universe of Vasyl’ Zin’kivs’kyj’s ideas: methodological reflections.
Some aspects of function of ideas in Zin’kivs’kyj’s heritage as philosopher is considered іn article. The harmonise and contradiction of contacts, correlacion between philosophy of religion and Christian philosophy is ascertained.
Key words: philosophy of religion, Christian philosophy, idea, synthesis of knowledges.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 001.8

Людмила Терентьєва

Одеський національний університет ім. І. Мечнікова

ПЕРЕДУМОВНЕ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ФІЛОСОФІЄЮ І НАУКОЮ: ЛОГІКО-СИСТЕМНИЙ АСПЕКТ

© Терентьєва Л., 2009

Проводиться порівняльний аналіз концепцій “передумовного відношення” між філософією і наукою, вироблених Р.Дж. Коллінгвудом та А.І. Уйомовим. А. Уйомов вважає, що це відношення може бути представлене у категоріях атрибутивної і релятивної структур, які взаємно корелюються у подвійній системі моделювання.
Ключові слова: передумовне відношення, подвійне системне моделювання, атрибутивна структура, реляційна структура.

Terentieva Liudmila. Presuppositional relation between philosophy and science: the logico-systemic approach. One type of two interpretations of the presuppositional relation between philosophy and science developed by R.G.Collingwood and A.I. Uyomov are analyzed in the paper. A.Uyomov believes that the mentioned relation can be expressed in categories of attributive and relational structure correlated with each other in a dual system modeling.
Key words: presuppositional relation, dual system modeling, attributive structure, relational structure.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК1.168.4+167.7

Фарида Тихомірова

Одеський національний университет ім. І.І. Мечникова

ДВОЇСТЕ СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

© Тихомирова Ф., 2009

Розглянуто інтеграцію та диференціацію як єдиний процес розвитку науки. Проаналізовано найпростіші системні моделі наукового знання – компонування і декомпонування. Зв’язки між інтеграцією та диференціацією представлено через подвійне системне моделювання (запропоноване А. Уйомовим).
Ключові слова: інтеграція та диференціація наукового знання, компонування та декомпонування, системне моделювання.

Tichomirova Farida. The double system model of the processes of the science knowledge integration and differentiation. The author devotes the integration and differentiation as a united process of development of the science. In the article analysis the most simple of system models of the science knowledge – the composition and decomposition. The relations between integration and differentiation are examined as a double system model (invented by A.Ujomov).
Key words: integration and differentiation of science knowledge, composition and decomposition, system model.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

Оксана Чурсінова

Національний університет “Львівська політехніка”

ФЕНОМЕН ТЕХНІКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ ХХ ст.

© Чурсінова О., 2009

Завантажити статтю

УДК 101.3

Юрій Шадських

Національний університет “Львівська політехніка”

CХІДНА МУДРІСТЬ І ДАВНЬОГРЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

© Шадських Ю., 2009

На основі з'ясування радикальних відмінностей східної культури від західної подано спробу визначити специфіку мудрості в її протистоянні післясократівській філософії.
Ключові слова: мудрість, філософія, духовність.

Yuriy Shadskikh. East wisdom and greek philosophy.
In the article on the basis of finding out of radical differences of east culture from western an attempt to define the specific of wisdom and its opposition to aftersocrat’s philosophy is given.
Key words: wisdom, philosophy, spirituality.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 1(091)

Сергій Шевченко

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕКЗИСТЕНЦІЇ В ФІЛОСОФІЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРА: “DAS SELBST” VERSUS “DAS MAN”

© Шевченко С., 2009

Визначено основні характеристики еволюції поняття “екзистенція” у фундаментальній онтології М. Гайдеґґера та особливості інтерпретації мислителем автентичності людського існування. На основі історико-філософського аналізу ключових положень про справжнє існування людини, висунутих у філософії М. Гайдеґґера, відтворено цілісну картину формування поглядів філософа щодо проблеми визначення автентичності екзистенції. Було встановлено, що М. Гайдеґґер один з перших відкинув метафізично-сутнісне розуміння людини, піддавши гострій критиці усю сучасну йому гуманістично-філософську традицію розуміння істинності людського буття. Натомість мислитель звертається до проблеми існування людини в онтологічно-історичному вимірі, протиставляючи безликій людині – людину як самість, в якій і проявляється автентична екзистенція.
Ключові слова: буття, суще, екзистенція, самість, турбота, смерть, неогуманізм.

S.L. Shevchenko. Ontological dimension of existence in M. Haidegger’s Philosophy: “Das Selbst” versus “Das Man”.
The article is devoted to definition of main characteristics of the evolution of “existence” concept in fundamental ontology of M. Haidegger philosophy and to peculiarities of authenticity of human being. It was reconstructed holistic picture of formation philosopher’s views on the problematic of existence autenticity detection on the ground of historical and philosophical analysis of key principles in real existence of human, that is formulated in M. Haidegger’s philosophy. It was determined, that M. Haidegger was one of the first who disclaim of metaphysically-essential understanding of human by criticize all modern to him humanistically-phylosophical tradition of human being truth comprehension. Instead of this, thinker refer to the problem of human existence in ontological and historical dimension by opposing of faceless human to a human as an identity in which authentic existence become apparent.
Key words: Being, matter, existence, self, care, death, newhumanism

Кількість посилань – 29.

Завантажити статтю

Syndicate content