№ 637 (2009)

УДК 621.316.11

І.В. Авдєєв, А.П. Заболотний, Д.В. Федоша

Запорізький національний технічний університет

С.А. Теліпайло, В.С. Мамбаєва

ДП “ДІПРОПРОМ”

РОЗВИТОК МЕТОДУ ЕКВІПОТЕНЦІЙНИХ КОНТУРІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ

© Авдєєв І.В., Заболотний А.П., Федоша Д.В., Теліпайло С.А., Мамбаєва В.С., 2009

Описано розвиток методу еквіпотенційних контурів для проектування оптимальної структури радіальних розподільчих мереж. І зокрема, вирішенню визначення кількості та місць розташування проміжних вузлів навантаження.

Article is devoted for development of method of potential surfaces for designing of optimum structure of radial branch circuits. Particularly to the decision of a problem of definition of quantity and a site of intermediate load buses.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК [621.396.6:658.018.2]:004.94

Ю.Я. Бобало, Л.А. Недоступ, М.Д. Кіселичник

Національний університет “Львівська політехніка”

КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАДАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

© Бобало Ю.Я., Недоступ Л.А., Кіселичник М.Д., 2009

Розглянуто питання математичного моделювання дефектності виробів та керування процесами формування заданих властивостей під час виробництва електронних пристроїв.

The questions of mathematical modeling of products imperfectuess and management of processes of forming of the required properties during the production of electronic devices are examined.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.3.011.7

А.Ф. Верлань1, О.О. Ситник2, К.М. Ключка2

1Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ
2Черкаський державний технологічний університет

ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ АНАЛІЗУ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ

© Верлань А.Ф., Ситник О.О., Ключка К.М., 2009

Розглянуто можливість дослідження параметричних систем із застосуванням інтегральних рівнянь Вольтерри другого роду. Особливістю є те, що пропонується така форма інтегрального рівняння, яке визначає не невідомий відгук, а деякий еквівалентний вхідний сигнал.

Possibility of research of the time-varying systems with the use Volterra integral equations of the second kind are considered. That is a feature, that such form of integral equation which determines a not unknown response is offered, and some equivalent entrance signal.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.313.3.045

Р.Б. Гаврилюк

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

КЛАСИ ГАРМОНІК СИМЕТРИЧНИХ СХЕМ ОБМОТОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЗМІННОГО СТРУМУ

© Гаврилюк Р.Б., 2009

Введено показник ваги класу шкідливих гармонік шару струму обмотки, що уможливлює оптимізацію їх значень під час проектування симетричної двошарової схеми обмотки.

It is entered the index of weight of class harmful harmonic current layer winding which does possible optimization of their values according to the process of planning two-layer symmetrical chart winding.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.311

О.Д. Демов, О.П. Паламарчук, Ю.А. Григораш

Вінницький національний технічний університет

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС РОЗРАХУВАННЯ КОМПЕНСУВАННЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В НИХ

© Демов О.Д., Паламарчук О.П., Григораш Ю.А., 2009

Запропоновано декомпозицію радіальної електричної мережі на підсистеми, що дає змогу розрахувати компенсування реактивної потужності окремо в цих підсистемах. Показано незалежність оптимальних реактивних потоків у живильних та розподільчих мережах, що дозволяє спростити розрахунок компенсування реактивної потужності в цих мережах.

The radial electric networks decomposition for the calculation of the reactive power compensation is proposed in this work. The purpose of this research is the electric network simplification. This work shows that the optimal reactive flows are independent in the feeding and distributive networks. This allows to calculate the reactive power compensation separately in these networks.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.791.75

А.М. Жерносєков, В.М. Сидорець

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ З ДРІБНОКРАПЕЛЬНИМ ПЕРЕНОСОМ МЕТАЛУ

© Жерносєков А.М., Сидорець В.М., 2009

На основі математичної моделі системи “джерело живлення – дуга з плавким електродом” та визначеної системи диференціальних рівнянь керованих величин процесу знайдено передавальні функції систем та побудовані структурні схеми, що відображають взаємні зв’язки між елементами.

The transfer functions and flowcharts that represent the interconnection among the parts have been developed on base of the mathematical model of “power source – consumable electrode arc” system and its differential equations.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.313

І.П. Заболотний, Д.О. Мішлаков, Л.М. Шаповалов

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”

АНАЛІЗ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ WEB-ТЕХНОЛОГІЇ

© Заболотний І.П., Мішлаков Д.О., Шаповалов Л.М., 2009

Подано дослідження використання web-технології для створення підсистеми аналізу аварійних ситуацій в електроенергетичних системах (ЕЕС) за даними цифрових реєстраторів та пристроїв телемеханіки. Підсистема аналізу є фрагментом системи підтримки процесу прийняття рішень персоналом ЕЕС.

There are research of the use web-technology is given for creation subsystem оf analysis emergencies situations in the electroenergy systems (ES) from data of digital recorders. A subsystem of analysis is the fragment of the system of support decision-making process by the personnel of ES.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.311.1.018.3

В.О. Комар, А.Л. Поліщук

Вінницький національний технічний університет
Вінницькі міські електричні мережі

КРИТЕРІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ

© Комар В.О., Поліщук А.Л., 2009

Наведено аналіз параметрів, які мають враховуватись у критерії якості функціонування розподільних мереж. Пропонується метод його визначення, який ґрунтується на поєднанні теорії марковських процесів та критеріального методу.

In the article the analysis of properties to be considered in criterion of function quality of distribution networks is carried out. The method of its determination which is based on integration of Markov processes theory and criterial method is offered.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.311.072

П.Д. Лежнюк, В.М. Лагутін, О.І. Казьмірук

Вінницький національний технічний університет

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРІВ З РПН В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЕС

© Лежнюк П.Д., Лагутін В.М., Казьмірук О.І., 2009

Розглянуто метод визначення використаного ресурсу трансформаторів і автотрансформаторів в умовах експлуатації і врахування його під час оптимального керування режимами електроенергетичних систем.

The method of transformers and autotransformer’s used resource determination under working conditions and its using during optimal maintenance of power system conditions is considered.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.316.1.072

П.Д. Лежнюк, В.В. Нетребський

Вінницький національний технічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

© Лежнюк П.Д., Нетребський В.В., 2009

Досліджується проблема створення умов самооптимізації електроенергетичних систем на основі принципу найменшої дії. Показано, що регулярне прийняття оптимальних рішень, враховуючи цей принцип формує системі умови максимально можливого зниження втрат електроенергії під час її транспортування.

In article the problem of creation of electric power systems (EPS) self-optimization conditions is investigated on the basis of a principle of the least action. As shown, regular acceptance of optimum decisions, according to this principle, forms in EPS the preconditions for the greatest possible decrease the losses of the electric power are pawned at its transportation.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 681.586.78

Р.О. Мазманян

Інститут електродинаміки НАН України

СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЧІВ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ З АВТОМАТИЧНОЮ КОРЕКЦІЄЮ І КОМПЕНСАЦІЄЮ ПОХИБОК

© Мазманян Р.О., 2009

Подано синтезовані ієрархічні структури для комп’ютерного моделювання вимірювачів магнітної індукції з автоматичною корекцією адитивних і мультиплікативних похибок. Запропоновано метод і синтезовану структуру вимірювача з компенсацією частотних похибок від завад. Наведено результати обчислювальних експериментів з моделями структур.

There are represented synthesized hierarchical structure for computer simulation of magnetic induction meters with automatic correction of offset voltage and sensitivity drift. There are described the method and a modeling structure for the frequency errors compensation from the noise. The results of numerical experiments with models of the structures also are represented.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.311.2

А.А. Мельник

Донецький національний технічний університет

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ІЗ НЕРІВНОМІРНИМ РУХОМ

© Мельник А.А., 2009

Показана побудова математичної моделі та виконано моделювання робочих процесів в електромеханічній системі із нерівномірним рухом, змінними моментами інерції та сил опору на прикладі кантувача маніпулятора.

Construction of the combined mathematical model is shown and modelling of working processes in electromechanical system of the manipulator which is difficult system with non-uniform movement is executed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.313.32

А.П. Никифоров

г. Донецк, ГВУЗ “Донецкий национальный технический университет”

ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ, РЕШАЕМЫЕ ТЕРМИНАЛОМ КОНТУРА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СЕТИ

© Никифоров А.П., 2009

Запропоновано новий тип термінала релейного захисту й автоматики всієї гальванічно зв’язаної розподільної мережі напругою 6-35 кВ. Робота термінала дає змогу підвищити коефіцієнт самоліквідації однофазних замикань на землю, зменшити їх руйнівний вплив на високовольтне устаткування, надати повну, наочну, оперативну інформацію про суть подій, що відбуваються у мережі.

The new type of the terminal of relay protection and automatics is offered by a voltage 6-35 kV. Work of the terminal allows to increase factor of self-liquidation of single-phase short circuits on the ground to reduce their destroying influence by the high-voltage equipment of a network, to give the full, evident, operative information on essence of occurring events in a distributive network.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621.313.333

О.Г. Плахтина, А.C. Куцик, В.В. Тутка

Національний університет “Львівська політехніка”

СИНХРОНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЧАСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ З РЕАЛЬНИМ ЧАСОМ

© Плахтина О.Г., Куцик А.С., Тутка В.В., 2009

Запропоновано спосіб синхронізації розрахункового часу моделі з реальним часом з використанням показів внутрішнього таймера комп’ютера. Реалізація цього способу забезпечує роботу математичних моделей електромашиновентильних систем у реальному часі для розв’язання задач діагностування та аналізу систем керування, що перевірено експериментально.

The method of synchronization of calculated time of model with the real time is proposed by the internal computer’s timer measurement. Realization of this method provides work of mathematical models of electromechanical and electroenergetic system in the real time mode for the decision of tasks of diagnosing and analysis of control system. The efficiency of the proposed method is experimental confirmed.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621.314

М.А. Поляков, С.И. Климов

Запорожский национальный технический университет

МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

© Поляков М.А., Климов С.И., 2009

Розглянуто особливості отримання і методи інтелектуального оброблення даних моніторингу параметрів силового трансформатора, а також спектральний аналіз, фільтрацію і прогнозування. Запропоновано змінювати інтенсивність моніторингу залежно від технічного стану трансформатора.

The features of receipt and methods of the intellectual processing of data of monitoring of parameters of power transformer are considered, including a spectral analysis, filtration and prognostication. It is suggested to change monitoring intensity depending on the technical state of transformer.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.311.317

О.М. Равлик, Н.О. Равлик

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ У СХЕМАХ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

© Равлик О.М., Равлик Н.О., 2009

Розроблена цифрова модель власних потреб електричних станцій для дослідження процесів пуску і самозапуску двигунів з метою оптимізації їх режимів.

The digital model of own needs of power plants is developed for research of processes of start-up and self-start of electric motors for optimisation of their regimes.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621.418

В.М. Рябенький, А.О. Ушкаренко, В.И. Воскобоенко

Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

© Рябенький В.М., Ушкаренко А.О., Воскобоенко В.И., 2009

Наведено модель автономної електростанції дизель-генераторним агрегатом, модель автоматизованого робочого місця оператора і мікропроцесорної системи керування дизель-генератором.

The model of the autonomous electro-energetic system with diesel-generator, workplace of the operator and microprocessor control system of the diesel-generator are presented.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 519.876.5:621.8.037

А.А. Смердов, А.Н. Брикун

Полтавская государственная аграрная академия

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

© Смердов А.А., Брикун А.Н., 2009

Запропоновано математичні моделі процесів генерації електричної енергії в системах відновлюваної енергетики: сонячної у вигляді імпульсних випадкових процесів з детермінованим тактовим інтервалом і вітрової – аперіодичними імпульсними випадковими процесами.

Mathematic models of processes of electric energy generation in the systems of restarative energy power is proposed – solar energy as casual impulse with preset clock intervals and wind energy with aperiodic casual impulse processes.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.3.011.72

П.Г. Стахів, Ю.Я. Козак, Ю.П. Франко

Національний університет “Львівська політехніка”,

СТРУКТУРА МАКРОМОДЕЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПАРАМЕТРИЧНУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ ПАРАМЕТРІВ ДИСКРЕТНОЇ МОДЕЛІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

© Стахів П.Г., Козак Ю.Я., Франко Ю.П., 2009

Описано порівняльний аналіз затрат машинного часу і якість отриманої макромоделі залежно від вибраної форми макромоделей у вигляді нелінійного дискретного рівняння стану. Зазначене питання є важливим при автоматизації побудови макромоделей з використанням оптимізації, оскільки невдалий вибір математичного представлення, зокрема апроксимація нелінійних характеристик, часто приводить до значних чисельних затрат аж до зациклювання оптимізаційного процесу.

This paper is devoted to comparative analysis of computer time consumption and obtained model quality as dependence on selected form of developed macromodel using nonlinear discrete state equation. Mentioned question is an important one during automation of macromodel creation procedure using optimization algorithms because wrong choice of mathematical representation form (especially approximation of nonlinear characteristics) often leads to considerable numerical efforts up to optimization process failure.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.5.017

П.Й. Тарасевич

Інститут електродинаміки НАН України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ НАПРУГОЮ 110–750 КВ, ЩО ВІДМОВИЛИ

© Тарасевич П.Й., 2009

Наведені статистичні дані про ймовірність виникнення відмови високовольтних вимикачів напругою 110–750 кВ на розподільчих пристроях підстанцій. Запропоновано новий спосіб виявлення вимикачів, що відмовили, та результати порівняння його із способом, який широко застосовують нині на розподільчих пристроях підстанцій.

The statistical information of probability of the high-voltage switch failures of 110-750 kV on the substations are submitted. The new way of detecting of the failures switches and results of comparison with way widely used on substations at present is offered.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.3.01:519.875.5

С.М. Тиховод

Запорожский национальный технический университет

КОМПЛЕКС КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

© Тиховод С.М., 2009

Розроблено програмний комплекс Colo для комп’ютерного моделювання динамічних процесів у нелінійних магнітоелектричних схемах заміщення електротехнічних пристроїв, що містять котушки індуктивності і трансформатори.

Program complex Colo for computer modeling dynamic processes in nonlinear magnetoelectric equivalent circuits of the electrotechnical devices containing the coils of inductance and transformers is developed.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.316

І.П. Чайка

Вінницький національний технічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

© Чайка І.П., 2009

Подано аналіз причин низької енергоефективності компенсації реактивної потужності (КРП) в електричних мережах за сучасних умов, результати дослідження впливу різних факторів на рівень компенсації і шляхи його підвищення.

The analysis of reasons reactive power compensation (CRP) low power efficiency in electric networks at modern time, results of research of different factors influencing on the compensation level and ways of its increase is given in article.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.31

М.В. Чашко

ГВУЗ “Донецкий национальный технический университет”

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

© Чашко М.В., 2009

Наведено технологію передачі електричної енергії, яка відрізняється тим, що носії електрики переміщуются в потоці рідини.

The technology of transfer of electric energy is submitted, which differs that carriers of an electricity move in a stream the jew of a bone.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.317.3

І.В. Яковлєва

Інститут електродинаміки НАН України

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Яковлєва І.В., 2009

Розроблена математична модель похибки високовольтного вимірювального каналу реактивної потужності, яка враховує вплив на величину похибки конфігурації каналу, індивідуальних метрологічних характеристик засобів вимірювань, робочих умов вимірювань і режиму роботи електричної мережі.

The mathematical model of error of high-voltage measuring channel of reactive power, which takes into account influence of channel’s configuration, individual metrological performances of measuring devices, measuring operating conditions and the electric network mode on value of error, is developed.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.317.3

І.В. Яковлєва, С.Є. Танкевич

Інститут електродинаміки НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАНЬ СТРУМІВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Яковлєва І.В., Танкевич С.Є., 2009

Розглянуто основні особливості і похибки цифрового вимірювального перетворення струму високої напруги.

The principal features and errors of digit measuring transformation of high-tension current are considered.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

Syndicate content