№ 638 (2009)

УДК 656.073

C. Білоус

ПВНЗ “Європейський університет”,
м. Конотоп

ВИБІР УМОВНИХ ПУНКТІВ СПОЖИВАННЯ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ

© Білоус С., 2009

Удосконалено методи раціональної організації перевезень на транспортних мережах в територіальному розрізі споживання. Проаналізовано проблеми отримання інформації про постачальників і споживачів. Запропонована методика вибору умовного пункту споживання. Апробовано результати дослідження на транспортній мережі Конотопського району Сумської області, яка складається з чотирнадцяти пунктів споживання.

This article is devoted to the improvement of methods of rational organization of transportations on transport networks in the territorial cut of consumption. The analysis of problems connected with receiveng information about supliers and users has been analyzed in this research. The author offers the method how to choose a consumption terminal. Approbation of the research results has been conducted of the network of Konotop district, Sumy region, which consists of fourteen points of consumption.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 519.16

Р. Базилевич, Р. Кутельмах

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО СКАНУВАННЯ

© Базилевич Р., Кутельмах Р., 2009

Запропоновано новий метод оптимізації розв’язків задачі комівояжера. Метод може бути застосований для оптимізації початкового розв’язку задачі, отриманого за допомогою декомпозиції чи для покращення маршруту, отриманого будь-яким алгоритмом. Вхідними даними є маршрут, який необхідно покращити.

New approach for Traveling Salesman Problem(TSP) solutions optimization is proposed. Approach can be applied for initial solution optimization, calculated with the help of decomposition algorithm or for route optimization, calculated by any classic algorithm. Route to be improved is an input data for algorithm.

Кількість публікацій – 19

Завантажити статтю

УДК 338.24

О. Балтовський

Одеський державний університет внутрішніх справ

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПІДСИСТЕМИ ААСУ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ»

© Балтовський О., 2009

Розглянуто питання організації інформаційного забезпечення підсистеми ААСУ „Управління фінансами”, концепцією якої є ідея комплексного управління фінансовими потоками, собівартістю продукції і персоналом виробництва в розрізі етапів стратегічного і оперативного планування, контролінгу, управлінського і оперативного обліку з виходом на бухгалтерський облік.

A question of organization of the informative providing of the IASU subsystem is considered in article „Financial” management, conception of which is an idea of complex management by the financial streams, unit cost and personnel of production in the cut of stages of the strategic and efficient planning, controlling, administrative and efficient consideration with going out on record-keeping.

Кількість публікацій – 7

Завантажити статтю

УДК 621.397.3

О. Березький

Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОНТУРІВ ЗОБРАЖЕНЬ В АФІННОМУ ПРОСТОРІ

© Березький О., 2009

Проаналізовано метод перетворення контурів на основі знаходження трьох відповідних точок на контурах зображень. Розроблено метод і алгоритми, що ґрунтуються на визначенні множини характерних точок контуру і знаходженні коефіцієнтів афінних перетворень за допомогою методу найменших квадратів. Ці алгоритми програмно реалізовані і протестовані на біомедичних зображеннях.

In the article the method of transformation of contours is analyzed on the basis of finding of three proper points on the contours of images. A method and algorithms which are based on determination of plural of characteristic points a contour and finding of coefficients of affine transformations by the least square method is developed. Algorithms are given programmatic realized and tested on biomedical images.

Завантажити статтю

УДК 681.3

О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник

Тернопільський національний економічний університет

СИНТЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ ПРИ СТРУКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МІКРОСКОПІЇ

© Березький О., Березька К., Батько Ю., Мельник Г., 2009

Проаналізовані структури апаратної і програмної частин систем автоматизованої мікроскопії. Запропоновано використовувати І-АБО дерево для генерації множини альтернативних рішень для задач структурного синтезу на етапі системного проектування систем морфометричного аналізу гістологічних та цитологічних зображень клітин.

In the article the structures of hardware and software parts the systems of the automated microscopy are analysed. It is suggested to use AND-OR tree for the generation of plural alternative decisions for the tasks of structural synthesis on the stage of the system design of the systems of morphometric analysis of histological and cytological images of cells.

Кількість публікацій – 15

Завантажити статтю

УДК 004.652

А. Берко

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СЕМАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ

© Берко А., 2009

Розглянуто способи і можливості створення інтегрованих структур даних для зберігання інформаційного наповнення в гетерогенних системах електронного контент–бізнесу. Запропоновано формальні моделі та методи інтеграції семантики різнорідних даних у системах електронного бізнесу, які ґрунтуються на застосуванні метаданих, контекстного аналізу тезаурусів та онтологій даних.

Some ways and possibilities of integrated data model development for information storage of heterogeneous electronic content–business systems are considered in this paper. Formal models and methods of semantic integration of data based on metadata, context analysis of thesauruses and data ontologies application were proposed.

Кількість публікацій – 10

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

А. Берко, В. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЕКТУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО ГРАФУ WEB-СТОРІНОК БАЗИ ДАНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А., Висоцька В., 2009

Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції у сфері видавництва та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically content-commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість публікацій – 4

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

В. Бондирєв, Є. Походило

Національний університет “Львівська політехніка”,

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДРАЙВЕРІВ У СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ LABWINDOWS CVI

© Бондирєв В., Походило Є., 2009

Розглянуто принципи побудови інструментальних драйверів у середовищі програмування LabWindows CVI. Проаналізовано внутрішню структуру та зовнішній інтерфейс ІVІ–сумісного драйвера. Наведено практичні результати розроблення прикладної програми для керування вимірювачем CLR параметрів BR2827 фірми MCP Lab Electronics.

In the paper principles of developing IVI – compliant instrumentation driver in LabWindows CVI environment are considered. Internal design and external interface of IVI driver are discussed. Application program for automated control of the CLR measuring instrument BR2827 (MCP Lab Electronics) was developed. Practical measurement results are presented.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 004.89

Є. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ВИКОНУВАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Буров Є., 2009

Запропоновано підхід до побудови виконувальних моделей сервісів інформаційних систем. Цей підхід спирається на існуючу методологію виконувального UML (xUML), але на відміну від нього використовує інтерпретовані, а не компільовані моделі, подані мовою XML.

An approach for building executable models of intellectual services in information systems is proposed. This approach is based on well known xUML methodology, but uses interpretable, not compiled models written in XML.

Кількість публікацій – 8

Завантажити статтю

УДК 621.311.13

В. Ванько

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ

© Ванько В., 2009

Розроблено методику оцінки якості електроенергії, що ґрунтується на матричному методі моніторингу негативних процесів в електричних мережах загального призначення шляхом аналізу отриманої вимірювальної інформації щодо вибраних груп показників якості, котрі характеризують якість напруги на енергооб’єкті.

The practices of electric energy quality evaluation that are based on the matrix method of negative processes monitoring within electric chains of general designation by the analysis of received measuring information as to chosen, quality-index groups characterizing voltage quality an energy-object are developed.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 339.371.246

А. Васюра, І. Васильєв

Вінницький національний технічний університет

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

© Васюра А., Васильєв І., 2009

Запропоновано модель часових рядів, що використовує визначення приросту фінансового ринку для прийняття рішень. Приріст визначається швидкістю зміни значень самого ряду, а також розраховується величина зміни швидкості. Запропонована модель реалізована у вигляді цифрового індикатора. За величиною значень індикатора та за допомогою індикатора «стохастика» приймається рішення про входження у ринок та вихід із нього. Від’ємні значення побудованого індикатора вказують на локальний мінімум, додатні – на локальний максимум.

Presented model of time series uses definition of increase of financial series for making decision. Increase determinates by speed of changing of time series and also accounts amount of speed changing. Purposed model realized as digital indicator. The decision about entry or exit from market is taken by measuring amount of indicator and using indicator “stochastic”. Negative value of the indicator point out at local minimum, positive value - point out at local maximum.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 339.137.22: 330.43

С. Весперіс

ПВНЗ “Європейський університет”

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ

© Весперіс С., 2009

Розглянуто основні фактори, що впливають на якість продукції; наведена класифікація витрат на якість та витрати на забезпечення якості у розрізі машинобудівних підприємств. На основі використання кореляційно-регресивного аналізу виявлено причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними показниками, побудовано економіко-математичну модель їхнього взаємозв’язку та зроблено висновок, що збільшення витрат на якість у загальних витратах підприємств несуттєво впливає на результат діяльності підприємства – обсяг реалізації продукції. Вирішальний вплив справляє перерозподіл складових витрат на якість.

Basic factors which influence quality of products are considered in this article; classification of quality charges as well as charges for providing quality within machine-building enterprises are given here. On the basis of the use of cross-correlation regressive analysis, cause and effect connections between the probed indexes have been found out and economics and mathematics model of their intercommunication has been built. On the basis of econometric equation the author has come to the conclusion that increase of charges for quality within general expenditure of an enterprise does not result the activity of the enterprise – volume of realization of products – negatively. It is redistribution of component charges on quality that is of resultant influence, and outstripping growth of expenditure on quality of innovative character plays the leading role in optimization of structure of expenditure on quality.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

В. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних системи та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ПЕТРІ

© Висоцька В., 2009

Проаналізовано основні моделі систем електронної комерції. Запропонована узагальнена модель таких систем. Інтернет-система електронної комерції – цілеспрямована множина об’єктів довільної природи з набором зв’язків між ними та між їхніми властивостями. Інакше кажучи, Інтернет-система електронної комерції складається зі взаємопов’язаних частин. Запропоновано методи вирішення цих проблем.

Some problems of electronic commerce are analyzed in proposed paper. Generalized model of such kind systems are proposed. The Internet-system of electronic commerce – purposeful set of objects of the any nature with a set of connections between them and between their properties. In other words, the Internet-system of electronic commerce – everything, that consists of the interconnected parts. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість публікацій – 3

Завантажити статтю

УДК 004.853

*О. Гапеєва, М. Пасєка., **М. Навитка

* Національний університет “Львівська політехніка”,
Львівський інститут Сухопутних військ
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління
**Лапаївська ЗОСШ, Львівська обл.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕСТОВИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

© Гапеєва О., Пасєка М., Навитка М., 2009

Визначено методологічні засади застосування комп’ютерно-орієнтованих тестових програм контролю знань e навчальному процесі, проаналізовано навчально-програмний комплекс дидактичного спрямування, розроблений НПП «Метекол», визначені перспективи подальшого удосконалення програмного продукту, бази даних.

Need of introducting test technologies which can’t develop apart of other technologies is viewed. Author proved that test technologies can increase the quality of teaching, will give to a student an opportunity to control present knowledge from different disciplines.

Кількість публікацій – 11

Завантажити статтю

УДК 681.327

В. Грицик (1973 р.н)

Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (м. Львів)

ОБРОБКА ДАНИХ В ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Грицик В., 2009

У роботі показано можливості синтезу складних систем паралельної обробки даних, які можна використати для реалізації у задачах комп’ютерного зору.

In the article are shown synthesis of complex systems of parallel data processing for computer vision tasks.

Кількість публікацій – 8

Завантажити статтю

УДК 519.254:004.021

Я.М. Грицишин, Д.В. Корпильов, Р.З. Кривий, Т.В. Свірідова, С.П. Ткаченко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра систем автоматизованого проектування

ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ РОЗМІЩЕННЯ

© Грицишин Я.М., Корпильов Д.В., Кривий Р.З., Свірідова Т.В., Ткаченко С.П., 2009

Описано головні аспекти використання генетичних алгоритмів для розроблення гібридних інтегральних схем, функціонування генетичних алгоритмів для автоматизованого розташування об’єктів довільної форми на площині довільної форми. Запропоновано критерії для визначення послідовності вибору лекал та площин для розташування, а також критерії для вибору оптимального розміщення одного лекала. Розроблено генетичний алгоритм для оперування критеріями вибору і відбору необхідної популяції рішень.

In this paper main aspects of using of genetic algorithms in design of hybrid integrated circuits is discussed and described the functioning of genetic algorithm for the automated arranging the arbitrary shape objects on the arbitrary shape platforms. The set of criteria for determination the sequence of selecting templates and platforms for arranging and also a set of criteria for selecting the optimum arranging of single template are suggested. The genetic algorithm for the selecting criteria manipulation and choice of necessary decisions is developed.

Кількість публікацій – 11

Завантажити статтю

УДК 681.325

*Х. Гульовата, Д. Пелешко, I. Цмоць

*Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ОБРАЗІВ ВОДИ

© Гульовата Х., Пелешко Д., Цмоць І., 2009

Сформульовано принципи побудови, розроблено структуру програмного забезпечення спеціалізованої підсистеми дослідження інформаційних характеристик води, обґрунтовано і вибрано методи та засоби опрацювання інформаційно-структурних образів води.

The principles of construction of the specialized subsystem on researches of water informational behavior are formulated, the structure of software is developed. Methods and tools aimed at the water data images processing are chosen and substantiated.

Кількість публікацій – 9

Завантажити статтю

УДК 621.64.029

А. Дацюк*, Я. П’янило, М. Притула, Н. Притула, Б. Землянський

*ДК “Укртрансгаз”,
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПРОЦЕСУ РУХУ ГАЗУ В ТРУБОПРОВОДІ

© Дацюк А., П’янило Я., Притула М., Притула Н.,Землянський Б. , 2009

Побудовано наближений розв’язок нелінійної взаємозв’язаної системи диференціальних рівнянь у частинних похідних з розподіленими параметрами, яка описує рух газу в трубопроводі. На основі отриманого розв’язку досліджено вплив фізичних факторів на газодинамічні параметри руху газу (масові швидкості на початку і в кінці трубопроводу). Проаналізовано результати досліджень, отриманих під час обчислювального експерименту.

The approached decision of the nonlinear interconnected system of the differential equations in private derivatives with the distributed parameters which describes gas movement in the pipeline is built. On the basis of the received decision influence of physical factors on gasodynamic parameters of movement of gas (mass speeds in the beginning and in the end of the pipeline) is investigated. It is conducted the analysis of results of research received during computing experiment.

Кількість публікацій – 4

Завантажити статтю

УДК 622.02.658.284

Б. Демида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ШТРИХ-КОДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Ч. II)

© Демида Б., 2009

Розглянуто метод автоматичного розпізнавання штрих-кодової інформації зі звітних листків ідентифікації виробничих операцій виконаної роботи для системи автоматизації обліку на швейному виробництві.

This paper considers the method of automatic recognition of bar code information from reports of identification of production operations of the performed work for the account automation system in sewing industry.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 517.958:536.12

Л. Журавчак

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПРОЦЕСУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИГРАНИЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РІЗНИХ ТИПІВ

© Журавчак Л., 2009

Обґрунтовано ефективність непрямого методу приграничних елементів для побудови і числово-аналітичного розв’язування систем граничних інтегральних рівнянь, до яких зводиться нестаціонарний процес теплопровідності в однорідних областях довільної форми. Це дало змогу порівняно з непрямим методом граничних елементів послабити сингулярність граничних інтегральних рівнянь, спростити побудову дискретно-континуальних моделей та істотно підвищити точність обчислення шуканої температури поблизу меж об’єктів. Розглянуто використання приграничних елементів (ПГЕ) чотирьох типів (шестигранники з неплоскими гранями, криволінійні плоскі чотирикутники, сімейства кривих і точок) для знаходження нестаціонарного теплового поля. Проведено теоретичний і числовий аналіз пропонованих підходів. Показано, що для оптимально вибраної товщини приграничної області точність обчислення температури на границях круга і квадрата є вищою під час використання чотирикутників та сімейств дуг, покращується при збільшенні кількості дуг і точок та поєднанні різних типів ПГЕ (зокрема, чотирикутників і сімейств дуг).

The efficiency of indirect method of near-boundary elements in constructing and numerical-analytical solving of systems of boundary integral equations, the non-stationary process of heat-conductivity in the homogeneous domains of arbitrary shape reduces to, has been proven. The method enabled, as compared to indirect method of boundary elements, to reduce the singularity of boundary integral equations, to simplify the constructing of discrete-continual models and to significantly improve accuracy of temperature calculations near the domain’s boundaries. Near-boundary elements (NBE) of four types (hexahedrons with non-planar faces, curvilinear flat quadrangles, and families of curves and points) have been compared in estimation of non-stationary thermal field. Theoretical and numerical analysis of the elements has been conducted. It has been shown that, in the case of optimally chosen thickness of near-boundary domain, accuracy of temperature estimations on the boundary of circle and square was better when quadrangles and families of curves were used, improved with the increase of the number of curves and points and when combinations of different types of NBE (in particular, quadrangles and families of curves) were used.

Кількість публікацій – 14.

Завантажити статтю

УДК 621.391: 517.5(075.8)

С. Заболотній

Черкаський державний технологічний університет,
кафедра радіотехніки

СТАТИСТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ РОЗКЛАДУ В ПРОСТОРІ З ПОРІДНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

© Заболотній С., 2008

Викладені принципи нового методу статистичного розпізнавання образів, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин в просторі з порідним елементом (просторі Кунченка). Запропоновано спосіб формування класифікаційних ознак на основі статистики нелінійних функціональних перетворень вхідних даних. Визначено критерій прийняття рішень у вигляді мінімуму середньоквадратичної похибки розкладу. Розроблена структура системи розпізнавання.

Principles of new method of statistical analysis of patterns, which is based on the apparatus of decomposition of random values in space with a generating element (space of Kunchenko) are expounded. The method of forming of classification signs on basis statistician of nonlinear functional transformations of input dates is offered. The criterion of decision-making in an aspect to a minimum square-error expansion is defined. The structure of the system of recognition is developed.

Кількість публікацій – 6

Завантажити статтю

УДК 004.932.1

1 В. Загребнюк,2 А. Кидисюк,1 А. Яворський

1 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова,
2 Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАРУНЕНА-ЛОЕВА ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

© Загребнюк В., Кидисюк А., Яворський А., 2009

Запропоновано модифікацію алгоритму ІЗОДАТА з використанням перетворення Карунена–Лоева. Показано, що використання тільки компонентів кольору недостатньо для забезпечення надійної кластеризації з подальшим виділенням об'єктів інтересу. Якісніих результатів можна досягти при сумісному врахуванні координат та розподілу компонент R, G, B.

In article updating of algorithm ISODATA with use of transformation Karhunen-Loeve is offered. It is shown, that use only a component of chromaticity is not enough for support reliable clustering with the subsequent allocation of objects of interest. Qualitative results can be reached at the additional account of distribution component R, G, B in an image plane.

Кількість публікацій – 9

Завантажити статтю

УДК 533.6.011

К. Зеленський, В. Ліщина, *Є. Ваврук

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”;
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машини

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НИЗИННИХ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

© Зеленський К., Ліщина В., Ваврук Є., 2009

Розглянуто задачу про виникнення та поширення низинних лісових пожеж. Запропоновано ітераційний числово-аналітичний метод розв’язання відповідної крайової задачі відносно концентрації речовин, що горять, та температури горіння в осередку пожежі. Наведено результати комп’ютерного моделювання запропонованого алгоритму.

The problem of appearing and extending of bottom forest conflagrations is discusses. The iterative computer- analytic method of decision of system of differential equati0ons in partial derivations for concentration of flying substance and temperature of flying is considered.

Кількість публікацій – 4

Завантажити статтю

УДК 681.84.087.4

А. Ковальчук, О. Суха, Л. Фабрі

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра автоматизованих систем управління

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

© Ковальчук А., Суха О., Фабрі Л., 2009

Запропоновано методику використання можливостей нечіткого виведення в системах прогнозування природничих і соціальних процесів.

It is offered the theory of operation of capabilities of an indistinct conclusion in systems of the forecast of condition of natural and social processes.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 681.326

І. Ковела, О. Іванюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА СИНТЕЗУ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ПІ-ПД – АЛГОРИТМОМ РЕГУЛЮВАННЯ

© Ковела І., Іванюк О., 2009

Пропонується нова інженерна методика параметричного синтезу й аналізу неперервних та цифрових автоматичних систем з ПІ-ПД-регулятором.

A generalized is new engineering method for parametrical synthesis of continuous and digital automatic control systems with the PI-PD-controller.

Кількість публікацій – 10

Завантажити статтю

УДК 004.852; 004.942

П. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ

© Кравець П., 2009

Досліджується проблема колективного вибору варіантів рішень у мультиагентних системах на основі стохастичних ігрових моделей. Виконано формулювання ігрової задачі в умовах невизначеності. Побудовано адаптивні рекурентні методи розв’язування ігрової задачі. Визначено умови збіжності ігрових методів до колективних станів рівноваги. Розроблено алгоритмічні та програмні засоби для розв’язування ігрової задачі.

The problem of collective alternate solutions in multiagent systems on a basis of the stochastic game models is investigated. The game problem formulation in uncertainty conditions is executed. The adaptive recurrence methods of the game solving are constructed. The convergence conditions of game methods to collective equilibrium states is defined. The algorithm and software tools for the game task solving are developed.

Кількість публікацій – 9

Завантажити статтю

УДК 622.279.23

Н. Лопух, М. Притула, Н. Притула, Я. П’янило

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,

РОЗРАХУНОК ПОЧАТКОВО-ГРАНИЧНИХ УМОВ У ЗАДАЧАХ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАЗУ В ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

© Лопух Н., Притула М., Притула Н., П’янило Я., 2009

Досліджено рух газу в пористих середовищах складної структури, який описується нелінійним диференціальним рівнянням у частинних похідних. Запропоновано метод його розв’язування і досліджено вплив коефіцієнта проникності на розподіл тиску в пласті.

Motion of gas in porous environments, which is described nonlinear equation in derivative parts, is investigated in this paper. The method of it untiing is offered and influence of permeability coefficient on distributing of pressure in a layer is investigational.

Кількість публікацій – 2

Завантажити статтю

УДК 502/514

Н. Луців, В. Юзевич*

Львівський інститут економіки і туризму (Львів),
* Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України (Львів)

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТОВАРІВ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

© Луців Н., Юзевич В., 2009

Запропоновано систему захисту випробувальної екологічної лабораторії від негативних впливів техногенного та антропогенного характеру з використанням еколого-економічних показників. Систематизовано процедуру прогнозування змін параметрів екологічного стану об’єкта досліджень з урахуванням елементів теорій надійності, ризиків, а також оптимізації випробувань.

The system defence of proof-of-concept ecological laboratory from negative influences of technogenic and anthropogenic character with use the ekological-ekonomical indexes is offered. Procedure prognostication of parameters changes of the ecological state of object researches taking into account the elements of theories of reliability, risks, and also optimization of tests is systematized.

Кількість публікацій – 13

Завантажити статтю

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Р. Тушницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ ТА СКЛАДНІСТЮ АЛГОРИТМУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ ДОПУСКОМ НА ФУНКЦІЮ ПОДІБНОСТІ ТА ДЕКОМПОЗИЦІЄЮ

© Мельник Р., Тушницький Р., 2009

Розглянуто агломеративний ієрархічний алгоритм кластеризації даних. Запропоновано коефіцієнт швидкості для зменшення алгоритмічної складності без втрат точності алгоритму. Приведено результати із якісними характеристиками кластеризації тестових даних.

The clustering agglomerative hierarchical algorithm for data grouping is considered. To reduce algorithmic complexity without accuracy losses an approach with the speed and accuracy coefficient is proposed. Some results with quality characteristics of clustered test data are presented.

Кількість публікацій – 6

Завантажити статтю

Syndicate content