№ 639 (2009)

УДК 532.536

П.І. Скоропад, Я.Т. Луцик, В.В. Паракуда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОПЛІВКОВИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ

© Скоропад П.І., Луцик Я.Т., Паракуда В.В., 2009

Запропоновано та проаналізовано методи визначення динамічних і теплофізичних властивостей тонкоплівкових термоелементів.

It was offered and analyzed the methods of determination of dynamical and warmly physical properties of thin thermocouples.

Кількість посилань – 1.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73+612.014.422

Я.Р. Совин, В.В. Хома, І.Я. Тишик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ У СУЧАСНИХ РЕОГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ

© Совин Я.Р., Хома В.В., Тишик І.Я., 2009

Розглянуто перспективні програмно-апаратні рішення та елементну базу, використання яких при побудові реографічних комплексів дає змогу розширити функціональні можливості апаратури, підвищити якість реєстрації реограм та достовірність результатів обстеження.

The perspective hardware-software decisions and element base consider in work, use of which in case of construction of reographics complexes enables to broaden functional possibilities of apparatus, to promote quality of registration of rheograms and inspection results authenticity.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 536.532 (088.8)

М.М. Степаняк, Я.Т. Луцик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ЧАСТОТИ ОБЕРТОВИХ ОБ’ЄКТІВ КРИСТАЛООПТИЧНИМ МЕТОДОМ

© Степаняк М.М., Луцик Я.Т., 2009

Виконано дослідження кристалооптичного методу вимірювання температури для обертових об’єктів.

Researches of сrystaloptic method are conducted for the revolved objects.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.8

Н.П. Тимошик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГРУПОВОГО ВРАХУВАННЯ АРГУМЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ АТАК

© Тимошик Н.П., 2009

Розглянуто застосування методу групового врахування аргументів для побудови системи класифікації мережевого трафіку та ідентифікації атак. Описано спосіб застосування комбінаторного алгоритму методу групового врахування аргументів (МГВА) при генерації моделей мережевого трафіку на основі вибірки KDD'99 системами виявлення атак проти атак класу “відмова в обслуговуванні”(DoS).

In the article the question is about application Group Method of Data Handling for the construction of the system of classification of network traffic and authentication of attacks. The method of application of Combi algorithm of Group Method of Data Handling (GMDH) is presented during the generation of models of network traffic on the basis of selection of KDD'99 by the systems of exposure of attacks against the attacks of class “deny of service”(DoS).

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.322

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННИХ ОСЦИЛЯТОРІВ

© Тимощук П.В., 2009

Зроблено огляд популярних моделей нейронних осциляторів, здійснюється їхній порівняльний аналіз. Проаналізовано переваги, обмеження і проблеми, що виникають під час використання таких моделей. Даються рекомендації щодо їх можливих застосувань. Наведено перелік відкритих питань, які залишаються предметом подальших досліджень в області моделювання нейронних осциляторів.

The review of popular models of neural oscillators has been made, its comparative analysis is fulfilled. There is analyzed advantages, limitations and problems arising when the models are used. The recommendations concerning its possible applications are given. The list of open questions as the subjects for further investigations in the field of modeling of oscillator neurons has been given.

Кількість посилань – 16

Завантажити статтю

УДК 681.325

І.Я. Тишик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ ЛОКАЦІЇ

© Тишик І.Я., 2009

Запропоновано здійснювати опрацювання прийнятих імпульсних сигналів локації методом пакетного вейвлет-перетворення з метою покращання їх виявлення та локалізації у шумовому тлі. Наведено та проаналізовано результати моделювання процесу опрацювання імпульсного сигналу локації пакетним вейвлет-перетворенням.

The received pulse signals of location in based on technique wavelet packet transform is processing suggested to carry out with purpose the improvement for extracting and localizing from their a noisy background. The results of design pulse signal of location processing are resulted and analyzis in based on technique wavelet packet transform.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.395

В.В. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА АБОНЕНТСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЯХ

© Хома В.В., 2009

Описано загрози для інформації на абонентських телефонних лініях. Наведено огляд і характеристику методів та засобів захисту від прослуховування приміщень через абонентські телефонні лінії, а також захисту телефонних повідомлень від перехоплення на ділянці абонентських телефонних ліній.

The security threats on subscriber telephone loops are described. The protecting methods and means against listening of building spaces through subscriber telephone loops and also the protecting methods and means against telephone messages interception in the subscriber telephone loops section are reviewed and described.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 621.311.25

О.П. Чабан

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ВЕКТОРНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

© Чабан О.П., 2009

Наведено оцінювання рейтингу автомобільних шин різних виробників за їхніми показниками якості.

Rate evaluation of car tyres made by different manufacturers due to their quality indices is notified.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.397+681.723

В.І. Шклярський, Ю.М. Матієшин

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНКА ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МІКРООБ’ЄКТА ТЕЛЕВІЗІЙНИМ СКАНУВАЛЬНИМ ОПТИЧНИМ МІКРОСКОПОМ У КАДРОВОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

© Шклярський В.І., Матієшин Ю.М., 2009

Проаналізовано похибки визначення швидкості руху мікрооб’єкта, що пов’язані із методикою вимірювання, параметрами сканувальної плями, нестабільністю формування сканувального растра (зміщення, зміна розмірів за рахунок стиснення чи видовження) та геометричними спотвореннями сканувального растра. Визначено максимальні значення похибок вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта при різних дестабілізуючих факторах.

Errors of microobject velocity of movement definition, which are connected to a technique of measurement, scanning spot parameters, instability of a scanning raster formation (displacement, change of the sizes owing to its narrowing or expansion) and geometrical distortions of a scanning raster are analyzed. The maximal values of the errors of microobject velocity of movement measurement by different instability factors are determined.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

Syndicate content