№ 43 (2009)

УДК 621.01

В.М. БОРОВЕЦЬ, В.С. ШЕНБОР, А.Л. БЕСПАЛОВ

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З ОБЕРТОВИМ ПРИСТРОЄМ

© Боровець В.М., Шенбор В.С., Беспалов А.С., 2009

Розглянуто динамічну модель вібраційної машини з обертовим пристроєм для закріплення деталей під час обробки з метою інтенсифікації технологічного процесу. Встановлено чинники впливу на обробку деталей у вібраційних машинах та розраховано кінетичну енергію вібраційної машини та обертового пристрою.

In this work the dynamic model of vibrational machine is considered with a circulating device for fixing of details in the process of treatment, for intensification of technological process. The factors of influence on the process of treatment of details are set in vibrational machines and the calculations of kinetic energy of vibrational machine and circulating device are conducted.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 539.3

І.А. ВІКОВИЧ, Б.М. ДІВЕЄВ, М.Р. МЕЛЬНИК

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШАРУВАТИХ ЗВУКОЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ

© Вікович І.А., Дівеєв Б.М., МельникМ.Р., 2009

Виконано дослідження акустичних властивостей шумопоглинаючих екранів для транспортних процесів. Жорсткість і демпфуючі властивості шаруватого пластинчастого елемента визначаються на підставі експериментальних даних і результатів багаторівневого теоретичного підходу. Наведено приклади розв’язання конкретних задач.

Theoretical studies are presented for the acoustic performance of absorbent noise barriers in transportation. Stiffness and damping properties of barriers have been derived by using
on experiment design and multi-level theoretical approach. Examples of solutions of concrete problems are given.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 534.111

П.М. ГАЩУК, І.І. НАЗАР, Б.І. СОКІЛ*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
*кафедра теоретичної механіки

ВПЛИВ НЕЛІНІЙНОГО ДЕМПФУВАННЯ НА РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА ГНУЧКОГО ЕЛЕМЕНТА МЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ

© Гащук П.М., Назар І.І., Сокіл Б.І., 2009

Досліджено вплив нелінійного демпфування на динамічні процеси у приводах з гнучким робочим елементом у разі змінної сили його натягу. З використанням методу Бубнова-Гальоркіна отримано амплітудні співвідношення, на основі яких побудовано залежності резонансної амплітуди коливань від величини розбалансування частот.

Influence of nonlinear dampfiring is explored on dynamic processes in drives with a flexible working element in the case of variable force of his draw. With the use of Bubnov-Galerkin method correlations of peaks, on the basis of which dependences of resonance amplitude of vibrations are built on the size of disbalancing of frequencies, are got.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.01

В.М. ГУРСЬКИЙ, Я.В. ШПАК

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

РОЗРОБКА ВІБРАЦІЙНОГО ЖИВИЛЬНИКА-ЗМІШУВАЧА З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ

© Гурський В.М., Шпак Я.В., 2009

Наведено методику створення вібраційного живильника-змішувача з електромагнітним приводом та трубчастим робочим органом для сипких компонентів. Виконано моделювання динаміки та розрахунки пружної підвіски на міцність та довговічність.

The article describes the method of creation of oscillation feeder-mixer is pointed with electromagnetic drive and tubular working mechanism for friable components. The design
of dynamics and calculations of resilient pendant is conducted on durability and longevity.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.302:621.314.1

Б.М. ДІВЕЄВ, В.Я. ГРИЦАЙ, Т.Б. КОВАЛЬ

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ВЗАЄМОДІЯ ПОДОВГАСТОГО ЕЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦІЇ З ДИНАМІЧНИМИ ГАСНИКАМИ КОЛИВАНЬ МАЯТНИКОВОГО ТИПУ З УДАРНОЮ МАСОЮ

© Дівеєв Б.М., Грицай В.Я., Коваль Т.Б., 2009

Розглянуто методи розрахунку та оптимізації конструкцій з динамічними гасниками коливань. Розглядається дискретно-континуальна модель системи: подовгастий елемент – динамічний гасник коливань. Отримані алгоритми зменшення вібрації подовгастого елемента за допомогою динамічного гасника коливань маятникового типу з ударною масою.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions with the dynamic vibration absorbers. The discrete-continue models of dynamic system: elongated element – dynamic vibration absorber are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated elements by means of dynamic vibration absorbers of the pendulum type with the shock mass are presented

Кількість посилань – 20

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

Я.М. КУСИЙ, В.Г. ТОПІЛЬНИЦЬКИЙ *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра електронного машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІЦНЕННЯ НА ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ДОВГОМІРНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ

© Кусий Я.М., Топільницький В.Г., 2009

Досліджено вплив технологічних параметрів методу вібраційно-відцентрового зміцнення (ВВЗ) стосовно довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів. Викладено методику досліджень, наведено принципову схему устави для дослідження впливу основних технологічних параметрів методу ВВЗ на геометричні параметри якості поверхні. Проаналізовано емпіричні та графічні залежності впливу технологічних параметрів методу ВВЗ на геометричні параметри якості поверхні довгомірних циліндричних деталей з конструкційних матеріалів, встановлено раціональні режими оброблення.

The influence of technological parameters of a vibratory-centrifugal strengthening treatment (VCST) for hardening of long-sized cylindrical details, which are manufactured of constructional materials, is explored in this article. The procedure of research examinations, principle diagrams of the hardening instrument with an electromagnetic drive and mechanisms for embodying a vibratory-centrifugal strengthening treatment are suggested. The mathematical equations and pictorial diagrams of technological parameter’s influence of a method VCST for geometric properties quality of long-sized cylindrical details, which are manufactured of constructional materials, are analysed.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.01

О.С. ЛАНЕЦЬ, Т.І. КОЧАН, В.І. ЛОЗИНСЬКИЙ*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості (АКМ),
*кафедра ЕЗІКТ

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПАРАМЕТРИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ МІЖРЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ

© Ланець О.С., Кочан Т.І., Лозинський В.І., 2009

Порівняно з традиційними тримасовими конструкціями вібраційних машин з електромагнітним приводом окреслені параметричні особливості вібраційних машин з синфазним рухом коливальних мас. Вказано переваги таких машин.

In the article in comparing to the traditional three-masses constructions of the vibration machines with the electromagnetic occasion the self-reactance features of vibration machines with cophased motion of oscillating masses are outlined. Advantages of such machines are specified.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 62-83 (075.8)

В.С. ЛОВЕЙКІН , Ю.В. ЧОВНЮК, М.Г. ДІКТЕРУК, Д.В. ЛЕВАНЮК

Київський національний університет будівництва і архітектури

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРОКОВИХ ДВИГУНІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ СУЧАСНИХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ

© Ловейкин В.С., Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Леванюк Д.В., 2009

Виконано фундаментальний аналіз динамічних характеристик крокових
двигунів систем керування сучасних вантажопідйомних кранів.

The fundamental analysis of the dynamical characteristics of the stepping motors of the control systems of the modern load-lifting cranes is proposed.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 681.325

С.І. МЕЛЬНИЧУК

Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки
“Галицька академія”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗРЯДНОСТІ АЦП НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРОБЛЕННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ ЗІ ЗМІННОЮ ЕНТРОПІЄЮ В ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛАХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

© Мельничук С.І., 2009

Досліджено вплив розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових випадкових сигналів зі змінною ентропією в каналах обміну даними.

Influence of bit of ADC is investigational on efficiency of the spread spectrum casual signals with variable entropy in ducting of exchange by information.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 621.798:681.5.015.23

Б.О. ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ, О.М. ШАПОВАЛ

Луцький національний технічний університет,
кафедра автоматизації виробництва та пакувальної техніки

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПАКУВАЛЬНИХ АВТОМАТІВ

© Пальчевський Б.О., Шаповал О.М., 2009

Розглянуто багатокритеріальні методи оптимізації пакувальних автоматів для упаковки ламкої продукції.

In the article the methods of multicriterion optimization of technological machines are considered and it is conducted with their help of upshots of task of optimization an automat for packing of friable products after the criteria of reliability and cost.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621. 825. 001. 24

Р.Я. ПРЕДКО, В.Т. ПАВЛИЩЕ

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗА ТЯГОВОЮ ЗДАТНІСТЮ АВТОМАТИЧНО РЕГУЛЬОВАНОЇ КЛИНОПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З САМОЗАТЯЖНИМИ КІЛЬЦЯМИ

© Предко Р.Я., Павлище В.Т., 2009

Наведено порівняльну оцінку розрахунків традиційних і автоматично регульованих клинопасових передач. Показано, що розрахунками автоматично регульованих клинопасових передач можна забезпечити прогнозований ресурс роботи приводних клинових пасів.

This article provides comparative calculations of traditional and automatically adjustable belt-driven transmission. Calculations of automatically adjustable belt-driven transmission can provide forecasted life of the wedge-type belts.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.01

Р.І. СІЛІН, А.І. ГОРДЄЄВ*

Хмельницький національний університет,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ВІБРАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАВІТАЦІЙНО-МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ

© Сілін Р.І., Гордєєв А.І., 2009

Дано аналіз використання вібраційних коливань та кавітації у рідині. Запропоновано технологію та вібраційне обладнання для зміни складу води та її властивостей за одночасної дії гідрокавітації та намагнічування. Наведено конструкцію та принцип роботи кавітаційно-магнітного обладнання. Запропонована загальна методика проектування обладнання та методика розрахунків вібраційного приводу.

The analysis of the use of oscillation vibrations and кавітації is given in a liquid. Technology and oscillation equipment is offered for the change of composition of water and its properties at the simultaneous action of гідрокавітації and magnetizing. A construction and principle
of work of кавітаційно is resulted – magnetic equipment. A general design technique equipment and method of calculations of oscillation occasion is offered.

Кількість посилань – 34

Завантажити статтю

УДК 519.677

С.А. ТАЯНОВ

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПРЕСІЇ НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ КЛАСТЕРІВ ЗОБРАЖЕНЬ ШТУЧНОГО ЗОРУ РОБОТА

© Таянов С.А., 2008

Досліджено ефективність стискання зображень штучного зору робота на основі розбиття зображення на окремі кластери та подальшої компресії за допомогою компонентного аналізу (перетворення Корунена-Лоєва).

Efficiency of image compression of robot artificial vision on the base of cutting image on separate clusters and further compression with help of component analysis (Hetteling or Korhunen-Loeve transformation) is investigated

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 629.3.03:62-837:62-531.7

С.А. ТАЯНОВ, Р.В. ЧУБИК*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості,
*Прикарпатський фінансово-економічний коледж,
кафедра основи виробництва

АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ АДАПТИВНИМИ ВІБРАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МАШИНАМИ

© Таянов С.А.,Чубик Р.В., 2009

Подано математичні моделі котрі дозволяють встановити зв'язок
між прямокутною широтно-імпульсно модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного віброприводу із швидкістю та прискоренням робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини (АВТМ). Показано, що за критерій оцінки резонансного режиму роботи АВТМ слід брати зсув фаз, між швидкістю робочого органу та прямокутною широтно-імпульсно модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного віброприводу.

Mathematical models are given which allow to set connection between rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive with speed and acceleration of working organ of adaptive vibration technological machine (АVTM). It is shown that for the criterion of estimation of the resonance mode of work of АVТМ it follows to take the change of phases, between speed of working organ and rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.86.017.4

Є.В. ХАРЧЕНКО, С. СОБКОВСКІ*, Ю.Є. НОСОВ**

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів
* Вармінсько-Мазурський університет в м. Ольштині, Польща
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ВПЛИВ ПОДАТЛИВОСТІ МУФТИ ПРИВІДНОГО МЕХАНІЗМУ НА ДИНАМІКУ ПІДІЙМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

© Харченко Є.В., Собковскі С., Носов Ю.Є., 2009

Розглянуто результати математичного моделювання процесів пуску будівельного підіймального пристрою з приводом, змонтованим у каретці. Аналіз динамічних процесів виконується на основі сумісного інтегрування рівнянь руху елементів системи і рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Досліджується вплив структури і механічних характеристик привідної системи на динамічні зусилля в пружних ланках.

Results of mathematical modeling of processes of start-up of building elevating device with located in carriage drive are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried
out by joint integration of the equations of movement of elements of systems and the equations of the electromagnetic phenomena in asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristics on dynamic efforts in elastic parts is investigated.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 621.798(088.8)

Ю.П. ШОЛОВІЙ, І.В. КУЗЬО*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості,
*кафедра теоретичної механіки

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ БЕТОННОЇ СУМІШІ ЗА АБСОЛЮТНИМИ ОБ’ЄМАМИ

© Шоловій Ю.П., Кузьо І.В., 2009

Обґрунтовано параметри робочого тиску та об’ємів ємкостей дозатора компонентів бетонної суміші сипких матеріалів, принцип роботи якого ґрунтується на вимірюванні за допомогою повітря абсолютного об’єму одного з компонентів суміші з подальшим автоматичним підбором інших компонентів за пустотністю основного.

The parameters of working pressure and volumes of capacities of metering device of components of concrete mixture of friable materials are grounded in the article, principle of work of which is based on measuring by air of one absolute volume of components of mixture with the subsequent automatic gathering additionally of other components after emptiness basic.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

Syndicate content