№ 653 (2009)

УДК 519.16

Р.П. Базилевич, Р.К. Кутельмах

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМ ПРИЄДНАННЯ ЧАСТКОВИХ РОЗВ’ЯЗКІВ У ПІДМНОЖИНАХ ПРИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

© Базилевич Р.П., Кутельмах Р.К., 2009

Запропоновано новий метод приєднання часкових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера. Алгоритм передбачає розбиття вхідної множини точок на підмножини. Процес розв’язання починається в певній підмножині, де розв’язок відомий. Розв’язок у наступній (сусідній) підмножині утворюється за допомогою розширення існуючого розв’язку.
Ключові слова – задача комівояжера, транспортна задача, декомпозиція, підмножина.

New algorithm is suggested for union partial TSP solutions in subsets, created with the decomposition. The algorithm presupposes splitting the initial vertex set into subsets. The solution begins in a certain initial subset, where solution is found. The solution in the next subset is found by expanding the existing initial one.
Keywords – traveling salesman problem, vehicle routing problem, decomposition, subarea.

Кількість посилань - 19

УДК 004.89

А.Ю. Берко, О.М. Явлінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ НЕПРИБУТКОВИМИ ПРОЕКТАМИ

© Берко А.Ю., Явлінський О.М., 2009

Описано створену інтелектуальну систему, метою якої є визначати ймовірність успішності неприбуткових проектів, що зазвичай організовуються неприбутковими та неурядовими організаціями. Науково обґрунтованим є використання теорії ймовірності та методу ядрового згладжування при визначенні ймовірностей з оперуванням малими обсягами наявних даних.
Ключові слова – системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні системи, теорія ймовірності, прогнозування, проектний менеджмент, прийняття рішень в умовах невизначеності.

In the abstract it is showed the example of the implemented intelligence system which aim is to predict the estimated successfulness of the unprofitable projects, which are mostly realized by the nonprofit and non-governmental organizations. The usage of probability theory and the kernel smoothing method while proceeding the predictions operating with a small number of available data is scientifically grounded.
Keywords – decision making support systems, intelligence systems, probability theory, prediction, project management, decision making in uncertain terms.

Кількість посилань - 4

УДК 004.89

Є.В. Буров, Ю.О. Калінчук, А.В. Ломтєв

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДОГОВІРНОМУ ПРОЦЕСІ

© Буров Є.В., Калінчук Ю.О., Ломтєв А.В., 2009

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у договірному процесі. Розглянуто структуру системи, організацію знань та порядок роботи системи.
Ключові слова – системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні системи, договірний процес

An approach for creating an intellectual decision support system for negotiation process is proposed. System functions and structure, knowledge processing and storage features are presented.
Keywords – decision making support systems, intelligence systems, negotiation process

Кількість посилань - 11

УДК 004.89

Є.В. Буров, Ю.М. Лотоцький, Д.М. Нікольський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ДІЛОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГРИ

© Буров Є.В., Лотоцький Ю.М., Нікольський Д.М., 2009

Розглянуто та запропоновано структуру і принципи роботи ігрової системи моделювання конфліктних ситуацій в економіці, що містить підсистему автоматизованого прийняття рішень. Запропонована система дає змогу отримувати досвід у прийнятті рішень, і має модуль, який автоматизовано приймає рішення та навчається у ході гри.
Ключові слова – інтелектуальні системи, ігрові системи, моделювання конфліктних ситуацій.

General framework and architecture of the game system for modeling of conflict situations is proposed with a subsystem for automated decision support. This system allows to get experience in decision making, and also has an decision making module which learns during the game.
Keywords – intelligence systems, game system, modeling of conflict situations.

Кількість посилань - 4

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АЛҐОРИТМИ ЗГОРТАННЯ І РОЗГОРТАННЯ ФОРМУЛ АБСТРАКТНИХ АЛҐОРИТМІВ

© Василюк А.С., Басюк Т.М., 2009

Подано означення процесів згортання, розгортання й адаптації формул алґоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алґоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знака операції. Наведено моделі алґоритмів згортання і розгортання формул алґоритмів. Показана верифікація розроблених алґоритмів.
Ключові слова – процеси згортання, розгортання і адаптації формул алґоритмів.

Determination of processes of rolling up, development and adaptation of formulas of algorithms is described. The algorithm of adaptation of formulas of algorithms is resulted. It is synthesized, it is minimized, a mathematical model and probed algorithm of adaptation of base sign of operation is built. The models of algorithms of rolling up and development of formulas of algorithms are resulted.
Keywords – processes of rolling up, development and adaptation of formulas of algorithms.

Кількість посилань - 7

УДК 004.652.4

О.М. Верес, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ДАТАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

© Верес О. М., Чирун Л. Б., 2009

Досліджено методології розрахунку рейтингів науково-педагогічних працівників кафедр університету. Запропоновано даталогічну модель бази даних підсистеми визначення рейтингу та описано структури її основних об’єктів.
Ключові слова – методологія розрахунку рейтингів, даталогічна модель бази даних.

In the article research of activity of methodologies of calculation of ratings is conducted by the scientifically pedagogical workers of departments of university. The datalogichnu model of database subsystem of determination of rating is offered and the structures of its basic objects are described.
Keywords – methodologie of calculation of ratings, datalogic model of database subsystem.

Кількість посилань - 9

УДК 004.9

Я.І. Виклюк*, Н.М. Іванущак**

*Національний університет “Львівська політехніка”
**Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОФІЗИКИ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОЗВИТКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР

© Виклюк Я.І., Іванущак Н.М., 2009

Розглянуто необхідність створення інформаційних систем, які повинні ґрунтуватися на нових методологіях. Здійснено огляд концепцій представників еконофізики, визначено причини її ефективності як фундаменту для побудови нових інформаційних систем.
Ключові слова – інформаційні системи, концепції представників еконофізики.

In this work has been shown the necessity of creation of the information systems, which must based on new methodologies. The review of conceptions of econophysic’s representatives has been carried out, the reasons of its efficiency has determined as foundation in construction of the new information systems.
Keywords – information systems, conceptions of econophysic’s representatives.

Кількість посилань - 19

УДК 004, 347.78

О.Б. Вовк, В.А. Андруник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ФОТОГРАФУВАННЯ У КОНТЕКСТІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

© Вовк О.Б., Андруник В.А., 2009

Досліджено проблеми, пов’язані з відношенням між суб’єктом фотографування та фотографом у контексті авторського права. Розглянуто також ситуації при використанні фотографій, на яких зображені суб’єкти фотографування, третіми особами.
Терміни – фотографія, авторське право, інтелектуальна власність.

This material studies problems that link the relation between a subject of the photography and a photographer in the context of copyright. The situations that use the photographs which depict subjects of the photography by third individuals are also examined.
Keywords – photography, copyright, intellectual property.

Кількість посилань - 10

УДК 004.652

А.Г. Григорович1, В.Г. Григорович1, В.В. Пасічник2

1Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ДАНИХ “ДІЛЬНИЧНИЙ ТЕРАПЕВТ”

© Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В., 2009

Проаналізовано дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Детально розглянуто всі документи та звіти, які існують в предметній області, та обґрунтовано, що саме не¬нормалізовані відношення найадекватніше описують предметну область. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи “Дільничний терапевт”.
Ключові слова – ненормалізовані відношення, вкладені відношення, аналіз предметної області, медицина, дані про захворювання, облік.

In the article there are analyzed the data which are studied by a district therapist. There are examined all documents and reports which exist in the subject area and it is proved that nested relations characterize the subject area the most adequately. By means of nested relations there is built the data model in the system “A district therapist”.
Keywords – nested relations, medicine, data of disease

Кількість посилань - 13

УДК 004.93.1

М.М. Заяць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННИХ ОЗНАК ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРА

© Заяць М. М., 2009

Розглянуто підходи до формування первинних ознак при розпізнаванні користувачів комп’ютера на основі аналізу їх рукомоторних реакцій. Запропоновано метод формулювання цих ознак за допомогою вимірювання часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера в реальному режимі часу. Застосування цього методу до побудови автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера.
Ключові слова – автоматизована система розпізнавання та ідентифікації користувача.

In the article the proposed approaches to formulation of primary signs at recognition of users of computer on the basis of analysis of their hand motor reactions. The method of formulation of these signs is offered. Application of this method to construction of the automated system of recognition and user identification of computer allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 times and to automate procedure of users authentication.
Keywords – automated system of recognition and user identification.

Кількість посилань - 19

УДК 519.2: 681.5

Р.М. Камінський1, Г.Р. Дмитрів2

1Буковинський університет, м. Чернівці,
2ЛК ДУІКТ, м. Львів

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ВІДНОШЕННЯ МЕДІАН

© Камінський Р. М., Дмитрів Г. Р., 2009

Подано результати експериментального порівняння згладжування часових рядів методами ковзного середнього, експоненціального та медіанного згладжування. За критерієм відношення медіан показано, що найадекватнішим є метод медіанного згладжування.
Ключові слова – медіана, медіанне згладжування, часові ряди.

In article results of experimental comparison of smoothing of time series by methods moving average, exponential and median smoothings are presented. At use the relation medians criterion is shown, that the most adequate is a method of median smoothings.
Keywords – median, median smoothing, time series.

Кількість посилань - 6

УДК 004.942

А.В. Катренко, Ю.О. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

КООРДИНАЦІЯ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

© Катренко А.В., Верес Ю.О., 2009

Розглянуто проблеми координації у системах розподілу обмежених ресурсів. Визначено перелік задач, які повинна розв’язувати відповідна система підтримання прийняття рішень, запропоновано комплекс математичних моделей прийняття рішень, що забезпечують мінімізацію сумарних видатків системи.
Ключові слова – система розподілу обмежених ресурсів, система підтримання прийняття рішень.

Problem of co-ordination in the systems of division the limited resources is conducted in the article. Defined the tasks list which must be solved of the proper decision support system, proposed complex decision making mathematical models that provides minimization of total system outlays.
Keywords – systems of division the limited resources, decision making support systems.

Кількість посилань - 9

УДК 004.832; 004.852; 004.891

П.О. Кравець, О.М. Проданюк

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ МЕТОДОМ НАВЧАННЯ З НЕЧІТКОЮ ЛОГІКОЮ

© Кравець П. О., Проданюк О. М., 2009

Досліджується проблема оптимального прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою марківських методів навчання з нечіткою логікою. Описано структуру та функції системи прийняття рішень на основі продукційних правил нечіткої логіки. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних під час логічного виведення рішень. Наведено та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання нечіткого прийняття рішень у клітинному просторі.
Ключові слова – марківські методи навчання, нечітка логіка, комп’ютерне моделювання нечіткого прийняття рішень.

The problem of optimum decision-making in the conditions of uncertainty by the Markovian learning methods with the fuzzy logic is investigated. The structure and functions of fuzzy decision-making system on the basis of productional rules of fuzzy logic are described. The stages of the fuzzy data transformation in the course of a logic conclusion of decisions are specify. The results of computer simulation of a fuzzy logic decision-making process in cellular space are resulted and analysed.
Keywords – Markovian learning methods, the fuzzy logic, computer simulation of a fuzzy logic decision

Кількість посилань - 30

УДК 658.012.011.56

І.М. Кульчицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ЕЛЕКТРОННИЙ ГЛОСАРІЙ З АРХІВІСТИКИ

© Кульчицький І.М., 2009

Проаналізовано структуру українського термінологічного словника з архівістики, Державного стандарту України ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення” та глосарію термінів архівної справи та діловодства Товариства американських архіваріусів. На основі виконаного аналізу запропоновано інформаційну модель чотиримовного (українська, англійська, німецька, російська) електронного глосарія термінів архівної справи та діловодства.
Ключові слова – термінологічний словник з архівістики, глосарій термінів, електронний глосарій.

In the article the structure of Ukrainian terminological archival dictionary and the archival terms glossary of American registrar society were analyzed due to state standard of Ukraine (ДСТУ 2732:2004) “Business Correspondence and Archival Science Terminology. Terms and definitions.” On the base of conducted analysis informational model of four-language (Ukrainian, English, German, Russian) archival terms and business correspondence e-glossary was suggested.
Keywords – terminological archival dictionary, terms glossary, e-glossary.

Кількість посилань - 5

УДК 002.53/.55

Н.Е. Кунанець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ: СУЧАСНИЙ ФАХ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО НАПРЯМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК

© Кунанець Н.Е., 2009

Подаються основні моменти становлення та розвитку нової галузі науки та освітнього напряму – консолідована інформація.
Ключові слова – консолідована інформація, галузь науки, освітній напрям.

The basic features of formation and development of new branch of science and educational guideline – Competitive Intelligence are presented.
Keywords – Competitive Intelligence, branch of science, educational guideline.

Кількість посилань - 58

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУ ПОВЕДІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ПЕТРІ ТА ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

© Литвин В.В., 2009

Розглянуто побудову плану діяльності інтелектуального агента. Для моделювання поведінки інтелектуального агента використано мережі Петрі та онтологічний підхід. Показано, що розроблену модель поведінки можна звести до задачі асинхронного динамічного програмування.
Ключові слова – інтелектуальний агент, мережі Петрі, онтологічний підхід.

Article considers intelligent agent functioning plan development. For intelligent agent behavior modeling Petri nets and ontology method were used. It was shown that developed behavior model could be transformed into asynchronous dynamic programming task.
Keywords – intelligent agent, Petri nets, ontology method.

Кількість посилань - 6

УДК 004.62:004.942

Є.В. Малахов, В.І. Марущак

Одеський національний політехнічний університет

ВРАХУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ПРАЦЕДАВЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ “НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС” ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВНЗ

© Малахов Є.В., Марущак В.І., 2009

Розглянуто важливість урахування побажань працедавця у підготовці інтелектуальної продукції ВНЗ під час впровадження Болонського процесу та відповідно до вимог системи менеджменту якості. Проаналізовано вимоги щодо професійних навиків, якими повинен володіти конкурентний фахівець. Результати аналізу відображено в моделі життєвого циклу підготовки фахівця під час розгляду предметної області “Навчальний процес” на рівні екземплярів об’єкта “дисципліна”. Подано інтерпретацію терміна “якість інтелектуальної продукції ВНЗ”.
Ключові слова – інтелектуальна продукція ВНЗ, критерії оцінки якості, інформаційна модель.

In the article is considered importance of employer’s wishes account in higher educational establishment’s intellectual production preparation within the framework of Bologna declaration introduction and in accordance with the requirements of quality management system. In relation to professional skills are analyzed the requirements which a competition specialist must own. The results of analysis are represented in the life cycle model of specialist preparation within the consideration framework of subject domain the “Educational process” at the level of copies of object “discipline”. Interpretation of “higher educational establishment’s intellectual production quality” term is given.
Keywords – higher educational establishment’s intellectual production, quality estimation criteria, informative model.

Кількість посилань - 7

УДК 004.773.2

А.М. Пелещишин, Ю.Й. Пероганич, О.В. Марковець, Н.О. Думанський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО АВТОРИТЕТУ ВНЗ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОГО ПОДАННЯ В СИСТЕМІ ВІКІПЕДІЯ

© Пелещишин А.М., Пероганич Ю.Й, Марковець О.В., Думанський Н.О., 2009

Розглянуто проблему формування суспільного авторитету вищого навчального закладу України наповненням авторитетних онлайн-енциклопедій.
Ключові слова – суспільний авторитет, онлайн-енциклопедії.

The problem of forming of public authority of higher educational establishment of Ukraine is considered by the way of fill of authoritative on-line encyclopaedias.
Keywords – public authority, on-line encyclopaedias.

Кількість посилань - 4

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОПРАЦЮВАННЯ НЕЧІТКИХ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ЗАПИТІВ, ЗАДАНИХ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ

© Ришковець Ю.В., Жежнич П.І., 2009

Розглянуто поняття інтересу користувача, який будується на основі аналізу запитів пошуку, методи аналізу текстової інформації та інформаційні системи, що здійснюють такий аналіз. Запропоновано алгоритм аналізу та опрацювання заданих природною мовою запитів, які містять нечіткі часові параметри.
Ключові слова – віртуальна галерея, інтерес користувача, лінгвістичний аналізатор, нечіткий час.

In this article is considered the concept of users interest which is built on the basis of analysis queries search and also methods of analysis text information and existent informative systems which carry out such analysis. Is offered the algorithm of analysis and working, set a human language, queries which contain fuzzy times parameters.
Keywords – virtual gallery, users interest, linguistic analyzer, fuzzy time.

Кількість посилань - 15

УДК 004.773.2

Ю.О. Сєров, Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-ФОРУМІВ

© Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., 2009

Розглянута актуальна проблема дослідження та розроблення методів аналізу ефективності Веб-форумів.
Ключові слова – Веб-спільнота, форум, Інтернет-форум, аналіз ефективності, методи аналізу ефективності.

Article considers actual problem of Web-forum efficiency analysis research and developing.
Keywords – Web-community, forum, Internet-forum, efficiency analysis methods.

Кількість посилань - 11

УДК 004.89

Л.В. Чирун, Д.М. Сорохан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ

© Чирун Л. В., Сорохан Д. М., 2009

Нові інформаційні, інноваційні, телекомунікаційні технології сприяють ефективності та оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІІС аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри.
Ключові слова – інтелектуальні інформаційні системи, управління навчальним процесом, аналіз навчально-методичного забезпечення.

New information, innovation and telecommunication technologies contribute to the effectivness and optimization in the management of studies. In the article the author suggests the structure of IIS analysis of learner's guide.
Keywords – intelligence information systems, management of studies, analysis of learner's guide.

Кількість посилань - 5

УДК 004

Н.Б. Шаховська, Я.І. Виклюк, Д.І. Угрин, Я.П. Кісь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ДАНИМИ В ТУРИЗМІ ЯК УПРАВЛІННЯ НЕСТРУКТУРОВАНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

© Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І., Угрин Д.І., Кісь Я.П., 2009

Описано технологію керування контентом корпорації ECM та запропоновано способи її використання для аналізу туристичної галузі.
Ключові слова – керування контентом, корпоративні дані, простір даних, сховище даних, туристична галузь.

In the article technology of content corporation management ECM is described and the ways of its use are offered for the analysis of tourist industry.
Keywords – content management, corporation content, dataspase, dataware, tourist industry.

Кількість посилань - 4

УДК 004

Н.Б. Шаховська, В.Я. Крайовський, Є. Могильський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕГРАЦІЯ НЕОДНОРІДНИХ ДЖЕРЕЛ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МЕТАДАНИХ

© Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є., 2009

Описано методику інтеграції інформації з неоднорідних джерел на прикладі предметної області туризму. Розроблено схеми метаданих та методи їх опрацювання.
Ключові слова – інтеграція, корпоративні дані, простір даних, сховище даних.

In the article the method of information integration from heterogeneous sources based on the domain of tourismis is described. The schemas of metadatas and methods of their working are developed.
Keywords – integration, corporation content, dataspase, dataware.

Кількість посилань - 7

УДК 004.043

О.В. Шпортько

Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра інформатики та прикладної математики

ОПТИМІЗАЦІЯ БЛОКІВ СТИСНУТИХ ДАНИХ У ГРАФІЧНОМУ ФОРМАТІ PNG

© Шпортько О.В., 2009

Запропоновано алгоритм генерування альтернативних стиснутих блоків, вибору найкоротшого стиснутого блока з альтернативних та ітеративного зменшення його розмірів для покращання компресії зображень у форматі PNG. Як показують експерименти, реалізація цього алгоритму дає змогу підвищити коефіцієнт стиснення переважної більшості зображень на 2 – 6 %.
Ключові слова – компресія зображень, формат PNG, коефіцієнт стиснення.

This algorithm of the generation of alternative compressed blocks, choice of the shortest compressed block from alternative one and iterative diminishing of its size for the improvement of compression images in the format of PNG is offered in the following article. As the experiments show, the realization of this algorithm allows to raise the compression factor of the majority of images in 2 – 6 percent.
Keywords – compression images, format PNG, compression factor.

Кількість посилань - 4

УДК 378.147:376.352 (477)

Б.І. Шуневич

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра іноземних мов та технічного перекладу

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

© Шуневич Б.І., 2009

Проаналізовано тенденції розвитку трьох складових частин, необхідних для організації дистанційного навчання у ВНЗ України, а саме: 1) використання віртуальних навчальних середовищ; 2) розроблення дистанційних курсів; 3) підготовки викладацького штату до роботи з новими технологіями навчання. Крім цього, розглянуто використання дистанційнних курсів або їх елементів у традиційному навчанні.
Ключові слова – дистанційне навчання, віртуальні навчальні середовища, дистанційні курси.

The article deals with tendency analysis of three component development needed for distance learning organization at Ukrainian higher schools, namely: 1) application of virtual learning environment; 2) distance course development; 3) faculty personnel training for implementation of new teaching/learning technologies. Besides application of distance courses or their elements in traditional learning is considered.
Keywords – distance learning, virtual learning environment, distance courses.

Кількість посилань - 33

УДК 621.317.361:621.317.76

С.Ю. Юриш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

РОЗДІЛЬЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧАСТОТИ НА КОД

© Юриш С.Ю. 2009

Описано дослідження роздільчої здатності засобів вимірювання частоти на базі сучасних методів перетворення частоти на код, а саме на базі методів зворотної та залежної лічби. Наведено порівняльні метрологічні характеристики класичних і покращаних методів вимірювання, а також результати моделювання роздільчої здатності перетворювача частота-код на базі методу залежної лічби у середовищі аналітичних розрахунків Maple 6.
Ключові слова – вимірювання частоти, методи перетворення частоти на код, моделювання роздільчої здатності перетворювача.

The resolution analyze for measuring instruments and frequency-to-digital converters based on modern conversion methods such as the ratiometric counting method and the method of the dependent count is described in the article. Comparative metrological performances for classical and advanced methods of measurement and modeling results of resolution for the frequency-to-digital converter based on the method of the dependent count in the Maple 6 software for analytical calculations are given.
Keywords – measuring instruments, conversion methods, modeling results of resolution for the frequency-to-digital converter, Maple 6.

Кількість посилань - 16

УДК 681.3;004.93

А.А. Яровий, Р.С. Власюк

Вінницький національний технічний університет

АНАЛІЗ МЕТОДИКИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РОЗПІЗНАВАННЯ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЇЇ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ

© Яровий А.А., Власюк Р.С., 2009

У здійснених наукових дослідженнях запропоновано методику нейромережевого розпізнавання багатокольорових зображень в контексті її практично прикладного застосування у різних предметних галузях. Математичне та комп’ютерне моделювання, програмна реалізація розробленої методики, а також отримані результати досліджень підтверджують ефективність її застосування для різноманітних прикладних задач та мають ознаки певної універсальності.
Ключові слова – багатокольорові зображення, методика нейромережевого розпізнавання, математичне та комп’ютерне моделювання.

Multicolored images recognition technique based on neural nets in the context of its practical application in different subject areas is proposed in the conducted scientific research. Mathematic and computer modeling, software realization of the developed technique and obtained results confirm effectiveness of its implementation for various applied problems and show signs of universality.
Keywords – multicolored images, neural nets, mathematic and computer modeling.

Кількість посилань - 11

Syndicate content