№ 652 (2009)

УДК 94(477):(477.82):(477.83/.86) “1866/1934”

О.Й. Дем’янюк

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПЛАНАХ ГОЛОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

© Дем’янюк О.Й., 2009

Досліджується процес формування та еволюції державницьких поглядів голови УЦР Михайла Грушевського. Зроблено спробу визначити впливи на трансформацію українських позицій видатного ученого у різні моменти його життя. Особливу увагу у статті звертається на відношення М. Грушевського до державної та етнічної належності населення західноукраїнських земель.

The process of formation and evolution of state opinions of the leader UCR Mikhail Hryshevski is analysed in the article. There is an attempt to comprehend the influence or transformation of Ukrainian state decisions of prominent scientist in different moments of his life. The main attention in the article is concentrated or attitude of M. Hryshevski to state and ethnic belonging of western Ukrainian people.

Кількість посилань - 28

УДК 94(477)”09”+355.4

А.В. Білецький

Технологічний коледж державного вищого навчального закладу
Національного лісотехнічного університету України

СВЯТОСЛАВ ХОРОБРИЙ І СВЕНЕЛЬД

© Білецький А.В., 2009

Йдеться про взаємовідносини воєводи Свенельда з князями Ігорем та Святославом. Обґрунтовується теза про зрадливу діяльність Свенельда стосовно князя Святослава Хороброго.

This article deals with the relationships of voievoda Svenelda with princes Ihor and Sviatoslav.Thesis is grounded about the treacherous activity of Sveneld in regard to the prince Sviatoslav the Brave.

Кількість посилань - 52

УДК 94(477: 470+571): 316. 653/199

В.М. Банах

Львіський національний університет імені Івана Франка,
кафедра історії слов’янских країн

РОСІЙСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА 1990-х рр. ПРО УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СНД

© Банах В.М., 2009

Проаналізовано російсько-українські взаємин у рамках Співдружності незалежних держав протягом 1990-х років. У дослідженні відображено коментарі російської громадсько-політичної думки з приводу участі України в інтеграційних процесах СНД під егідою Росії.

The article analyzed the Russian-Ukrainian relationship in the framework of the Commonwealth of the independent states during 1990th years. The research showed different points of view of Russian public-political elite about the participation of Ukraine in an integral process of the Commonwealth of the independent states under the aegis of Russia.

Кількість посилань - 31

УДК 94 (477) 1914/ 1915

І.В. Баран
Львівський національний аграрний університет

ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СТАНОВИЩЕ МІСТ І СІЛ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Баран І.В., 2009

Розглянуто наслідки кривавих боїв між військами Австро-Угорщини та Російської імперії на теренах Галичини та їх вплив на становище міського і сільського населення на початку Першої світової війни 1914–1915 рр.

The given artikal deals with the fighting between Military Forces of the Austro-Hungeria аnd the Russia Empire on the datlfild of Galicial Their Consequences and impacts on urban and rural population are examinated.

Кількість посилань - 50

УДК 94 (477.81/82)”1939/1945

Н.М. Барановська, О.Г. Макарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

КАРПАТО-УКРАЇНCЬКЕ ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ ПЕРІОДУ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 рр.)

© Барановська Н.М., Макарчук О.Г., 2009

Входженню Закарпатської України до складу УРСР (29.06.1945 р.) передували тривалі переговори Кремля з емігрантським урядом ЧСР. Розглянуто таємні зусилля сталінської дипломатії. Висвітлено намагання україномовного населення Пряшівщини возз’єднатися з Українською РСР.

Protracted negotiations of Kremlin with the emigrant government of CHSR preceded to including of Zakarpatian Ukraine to the Ukrainian SSR. Secret efforts of Stalin diplomacy are considered. Lighted up attempts of Ukrainian-speaking population of Pryashivschina to reunite with Ukrainian SSR.

Кількість посилань - 19

УДК 747.7

О.М. Бежук

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ОЛЬГА ЛЕВИЦЬКА – УЧАСНИЦЯ ТОВАРИСТВ “СІЧ” ТА “ПЛАСТ” У ЛЬВОВІ

© Бежук О.М., 2009

Проведено дослідження щодо участі О. Левицької (Басараб) у мілітарних товариствах Східної Галичини, які сприяли формуванню політичного світогляду майбутньої громадської діячки.

The research of participation of O. Levytska (Basarab) in military communities of Eastern Galicia which contributed to formation of political world outlook of the future public figure has been put into practice.

Кількість посилань - 34

УДК 94:17](477.83/86)” 1921-1925”

В.С. Виздрик

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТАЄМНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ЛЬВОВІ

© Виздрик В.С., 2009

Досліджено роль студентського руху в боротьбі за український університет як складову частину національно-визвольних змагань українського народу у міжвоєнний період на західноукраїнських землях.

The article is dedicated to the student’s organizations that had taken part after Ukrainian university that has been played of national revival Ukrainian people’s of Western Ukraine’s lands.

Кількість посилань - 28

УДК 94

О.А. Гурська

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ У ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1944 рр.)

© Гурська О.А., 2009

Проаналізовано діяльність Українського Центрального Комітету, її вплив на організацію у жорстких умовах німецької окупації українського національного життя в роки Другої світової війни. Дискусії з концептуальних проблем Другої світової війни продовжуються, і це ще раз засвідчує актуальність дослідження окремих її аспектів, зокрема й функціонування культурного життя, діяльності людей інтелектуальної праці в умовах війни.

The article is devoted the analysis of activity of Ukrainian Central Committee. To its influence on organization drastic of German occupation Ukrainian national life in the years of Second world war. Proceeds a discussion from the conceptual problems of Second world war, and it certifies actuality of research of its separate aspects once again, fatigue number and functioning of cultural life, activity of people of intellectual labour in the conditions of war.

Кількість посилань - 10

УДК 94(477)”192/194”:623.746

Л.Є. Дещинський

Національний університет “Львівська політехніка",
Інститут гуманітарних та соціальних наук

З ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ ЗА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ 80-х – ПОЧАТКУ 90-х рр. ХХ ст.

© Дещинський Л.Є., 2009

Досліджується історія боротьби за проголошення незалежності України наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст.

The beginning of national movement from Ukrainian independent during Horbatchov’s liberalization of Soviet society is considered.

Кількість посилань - 20

УДК 94(477)” 19”

І.П. Карий, C.В. Терський

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ОБОРОННОГО МИСТЕЦТВА ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ АРХЕОЛОГІВ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

© Карий І.П., Терський С.В., 2009

Досліджено основні тенденції розвитку дослідження археології середньовічних оборонних споруд Південної Волині в 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано еволюцію поглядів провідних археологів регіону на етапи розвитку оборонної мережі волинського князівства, зокрема з боку Степу.

The main trends of development of archaeologist investigation of medieval fortifications of South Volhyn’ in 30 years of XX century are investigated. The evolution of views of the main archaeologists of region on this fortifications is analyzed, especially Step inside.

Кількість посилань - 28

УДК 97

Б.С. Левик

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОПОМОГИ КОНГРЕСУ США КРАЇНАМ-ПРЕТЕНДЕНТАМ ДО ВСТУПУ У НАТО В ПЕРІОД 1994–2007 рр.

© Левик Б.С., 2009

Проналізовано роль законодавства США про розширення НАТО і надання всебічної допомоги країнам – претендентам на шляху приєднання до Північноатлантичного договору.

The article deals with the role that legistation of the USA plays in NATO enlargement process and providing all-round assistance to the aspiring prospective member-countries on the road to full membership in the North-Atlantic Treaty.

Кількість посилань - 8

УДК 94 (477) 1914/ 1915

О.Я. Мазур

Національний університет „Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ТА ЇЇ ЗМАГАННЯ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ (жовтень 1918 р.)

© Мазур О.Я., 2009

Висвітлено позиції західноукраїнської інтелігенції, громадських об’єднань і партій напередодні утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Проаналізовано діяльність Української Національної Ради з організації влади у Східній Галичині.

Attitude of Western Ukrainian intelligentsia, public unions and parties on the eve of formation of Western Ukrainian People’s Republic is revealed. Activity of National Council of Ukraine as to establishing Ukrainian power in Eastern Galicia is analysed.

Кількість посилань - 37

УДК 94(477)”1919/1921”

В.С. Матвєєва

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету.
кафедра культурології

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ У СПРАВАХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ У ПОЛЬЩІ

© Матвєєва В.С., 2009

На основі аналізу української та зарубіжної історіографії, архівних документів досліджено передумови створення закладів для полонених та біженців. Розкрито етапи їх організаційного становлення. Проаналізовано форми і методи роботи у цих закладах. Особливу увагу приділено висвітленню міжнародного впливу на польську владу.

The article focuses on the pre-conditions of the creations of establishments for captives and refugees on the basis of analysis of the Ukrainian and foreign historiography, archive documents. The stages of their organizational becoming are exposed. Forms and methods of work in these establishments are analyzed. The special attention is paid to the international influence of the Polish power.

Кількість посилань - 11

УДК 355.48 (477.09) „1918-1920”

Р.П. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

КОМПЛЕКТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ У 1917–1920 рр. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

© Мельник Р.П., 2009

Розглянуто методи комплектування української армії у 1917–1920 рр. та їх вплив на розвиток військового руху в Україні, пов’язаного зі створенням національних Збройних сил.

Consider the acquisition of Ukrainian army in the 1917–1920 biennium and their impact on the development of military movement in Ukraine associated with the creation of the national Armed Forces.

Кількість посилань - 21

УДК 355.48 (477.09) „1918-1920”

Ж.В. Мина

Національний університет „Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ВІЙСЬКОВА ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УНР (листопад 1918 — січень 1919 рр.)

© Мина Ж.В., 2009

Проаналізовано військову і зовнішньополітичну ситуацію в УНР з листопада 1918 по січень 1919 рр., уточнено кількісний склад військ Директорії УНР, з’ясовано причини неспроможності політики Директорії УНР об’єднати українські національні сили у боротьбі з ворогами.

The article gives the analyzes of military and political situation in UPR in the period from November 1918 to January 1919. The author pays attention to the Army strength of the Directoria, reveals causes of Dyrectoria in capability to unite the Ukrainian national forces in struggle with enemies.

Кількість посилань - 25

УДК 94(477)”1917/1920”:623.438.5

М.В. Моргун

Львівський державний університет внутрішніх справ

БРОНЕПОЇЗДИ В АРМІЇ УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)

© Моргун М.В., 2009

Досліджено організацію та озброєння бронепоїздів Армії УНР у 1918–1920 рр. Вивчено бойове застосування бронепоїздів у протигетьманському повстанні, обороні проти більшовицької агресії та в інших воєнних конфліктах 1919–1920 рр.

The organization and armaments of armored trains in army of UNR in 1918-1920 is described. It is investigational experience of fighting using of armored trains in anti-Hetman rebellion, the defense against Bolshevik aggression and other military conflicts in 1919-1920.

Кількість посилань - 24

УДК 327.58:94( 477.83 /86) “1920”

А.Я. Нагірняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ОСОБЛИВОСТІ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ В ГАЛИЧИНІ У 1920-х рр.

© Нагірняк А.Я., 2009

Досліджено особливості антиукраїнської політики польської влади в Галичині у 1920-х роках. На основі історіографічного та джерельного матеріалу проаналізовано основні закони польської адміністрації, що стосувались українського населення.

The peculiarities of anti-Ukrainian policy of polish government in Galicia in 1920 have been researched and investigated. On the basis of historiographical and source materials the main laws of polish government concerning Ukrainian population have been analyzed.

Кількість посилань - 22

УДК 94(477)+

Т.В. Оніпко

Полтавський університет споживчої кооперації України,
кафедра культурології та історії

ЗАЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ АРМІЇ В 20-ті рр. ХХ ст.

© Оніпко Т.В., 2009

У статті наголошено на тому, що протягом 20 – х рр. ХХ ст. владні структури УСРР неодноразово у директивному порядку залучали споживчу кооперацію до забезпечення армії продуктами харчування та товарами першої необхідності.

The attraction by the state of Consumer Cooperatives of Ukraine to provide the army with foodstuff in the 20s of the 20th century. In the article it is accented that during the 20s of the 20th century the authorities of USSR repeatedly in a directive order involved Consumer Cooperatives in the maintenance of the army with foodstuff and essential commodities.

Кількість посилань - 21

УДК 37:94 (477.8)

А.В. Прокiп, О.M. Вознюк

Львівська комерційна академія

МIЛIТАРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНIВ РОГАТИНСЬКОЇ ГIМНАЗIЇ (1909–1914 рр.)

© Прокiп А.В., Вознюк О.M., 2009

Розглянутi питання розвитку вiйськово-патрiотичного виховання молодi в Рогатинськiй гiмназiї.

The article deals with the development of military patriotical education of youth in Rogatyn gymnasium.

Кількість посилань - 11

УДК 94(477)“1918”+355.4

О.М. Ратушна, І.М. Стасюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПЕРЕДУМОВИ І НАСЛІДКИ УКЛАДЕННЯ БРЕСТСЬКОГО МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УНР ТА ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВІРНОГО СОЮЗУ

© Ратушна О.М., Стасюк І.М., 2009

Проаналізовано передумови та наслідки укладення Брестського мирного договору між Українською Народною Республікою і Австро-Угорщиною, Болгарією, Німеччиною, Туреччиною.

Preconditions and consequences signing of Brest Peace Treaty between Ukrainian People Republic and Austria-Hungary, Bulgaria, Germany, Turkey are analysed.

Кількість посилань - 34

УДК 94 (477.4) “1917-1918”

Л.В. Скорич

Національний університет „Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН МІЖ СХІДНОЮ ГАЛИЧИНОЮ ТА НАДДНІПРЯНЩИНОЮ (березень 1917 – жовтень 1918 рр.)

© Скорич Л.В., 2009

Розглядаються факти, які визначали громадсько-політичні взаємини між українцями Східної Галичини та Наддніпрянщини. При цьому акцентується увага на тому, наскільки ці взаємини сприяли політичному та національно-територіальному об’єднанню усіх українських історичних земель.

In the article describes basic facts which determined public-political mutual relation between ukrainians people of East Galichina and Dnipro region. Together at the same time attention accept on the how it’s relations assistance political and nation union of all Ukrainian historical lands.

Кількість посилань - 22

УДК 356.169

А.І. Сташко

Національний університет“Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНІ ОПЕРАЦІЇ У ПЕРІОД РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ

© Сташко А.І., 2009

Висвітлено використання ПДВ у роки радянсько-німецької війни, розвиток воєнного мистецтва під час Вяземської і Дніпровської повітряно-десантних операцій, участь ПДВ у Корсунь-Шевченківській операції.

The use of the airborne troops in the years of Soviet – Germane war, an art of war development during Vyazemska and Dniprovska airborne operations and participation of airborne troops in Korsun-Shevchenkivska operation are described.

Кількість посилань - 25

УДК 94:351.858(477.83/86)„18/19”

Тарабан В.М.

Національний університет „Львівська політехніка”,

Біла Н.М.

Львівський національний аграрний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ГАЛИЧИНИ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

© Тарабан В.М., Біла Н.М., 2009.

Виокремлено та охарактеризовано ті соціально-економічні та політичні умови, ідеологічні засади, що детермінували формування національної свідомості українського селянства Галичини, сприяли залученню його до національно-визвольних змагань.

In this article are selected and described those social-economic and political terms, ideological bases, which determinates forming of national consciousness of the Ukrainian peasantry of Galicia, promotes peasantry bringing in national-liberation fight.

Кількість посилань - 29

УДК 94(477)”10/14”: 438.41

C.В. Терський

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ОБОРОННІ УКРІПЛЕННЯ НАДСТУБЛЯНЩИНИ — ВОЛОСТІ КНЯЖОГО МІСТА ПЕРЕСОПНИЦІ у X–XIII ст.

© Терський C.В., 2009

Досліджуються особливості топографії та розміщення військово-стратегічних об’єктів одного із центральних князівств Волині – Пересопницького. На тлі військово-політичної історії у світлі археологічних досліджень аналізується стан оборонних споруд. Подано характеристику найважливіших пам’яток його військової історії, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати.

The process to accumulate of knowledge about medieval military complex and weapons also thanks to archaeologist investigations of the Peresopnycia’ prinsipality in this article has been investigated. All this generalizations of the main monuments of the Peresopnycia’s military history has been investigations.

Кількість посилань - 34

УДК 614.8

О.О. Фуртес, Д.А. Ткачук

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ДОСВІД БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ССО СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (1990–2007 рр.)

© Фуртес О.О., Ткачук Д.А., 2009

З огляду на формування в Збройних силах України нового роду військ – Сил спеціальних операцій, розглянуто сили спеціальних операцій Великобританії та досвід їх бойового застосування.

Taking into account forming in Military Powers of Ukraine of new sort of troops – forces of the special operations in the article forces of the special operations of Great Britain and experience are considered them battle application.

Кількість посилань - 8

УДК 94(477)”193”:623.746

А.І. Харук

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

МІЛІТАРИЗАЦІЯ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 30-х рр. ХХ ст.

© Харук А.І., 2009

Досліджено основні тенденції розвитку авіаційної промисловості України в 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано еволюцію виробничих програм провідних підприємств галузі, насамперед Харківського авіабудівного заводу.

The main trends of development Ukrainian aircraft industry in 30 years of XX century are investigated. The evolution of productions programs of the main plants this branch is analyzed, especially Kharkiv aircraft plant.

Кількість посилань - 27

УДК 94 (477) “1917-1918”+355.4.

Н.О. Химиця

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

УЧАСТЬ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ РУСІ І ТВОРЕННІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УНР (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

© Химиця Н.О., 2009

Проаналізовано стан наукової розробки цієї проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками.

In the article has been analyzed the condition of the scientific problem by the native and foreign historians.

Кількість посилань - 50

УДК 94(477)”1918”

І.Я. Хома

Національний універститет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

БІЙ ПІД КРУТАМИ НА ТЛІ УКРАЇНСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ГРУДНІ 1917 – БЕРЕЗНІ 1918 р.

© Хома І.Я., 2009

Бій під Крутами розглядається крізь призму процесів, які передували цій події та розвивались після неї. При цьому акцент уваги зосереджений на участі молоді і в інших боях Першої українсько-більшовицької війни та питанні піднесення загиблих під Крутами до рівня героїв.

The battle under Cruty describes in the First Ukrainian-bolshevist war. Together at the same time analilysis participation of peoples in the other battles of the First Ukrainian-bolshevist war and question elated theirs to the stage of the heroes.

Кількість посилань - 23

УДК 97

С.Ю. Шаповалов

Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут гуманітарних та соціальних наук

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ВІЙСЬКОВОГО АПАРАТУ ПІСЛЯ ПОВАЛЕННЯ САМОДЕРЖАВСТВА (березень–грудень 1917 р.)

© Шаповалов С.Ю., 2009

Досліджено державотворчу діяльність Центральної Ради зі встановлення цивільного і військового апарату після повалення самодержавства.

In the present diploma paper the reasons for the creation of the Ukrainska Centralna Rada (Ukrainian Central Council) were considered. There were analyzed achievements and failures of the Ukrainska Centralna Rada during the struggle fight for the independence of Ukrainian nation.

Кількість посилань - 11

Syndicate content