№ 655 (2009)

УДК 624.012:620.193

M. Kušnír, P. Kapalo

University of Košice, Civil Engineering Faculty,
Institute of Building and Environmental Engineering

MODEL EXAMPLE OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM APPLICATION

© Kušnír M., Kapalo P., 2009

Розглядається питання використання відновлювальних джерел енергії в період фінансової кризи. Наведено результати експериментальних досліджень сонячних панелей для сумісного виробництва теплової та електричної енергії.

In the period of simultaneous energy and financial crises are increasingly coming to the forefront of renewables energy. One of the perspective energy production, is the production of electricity through photovoltaic cells. The article discussed a model example of the application of electricity generation by photovoltaic panels and its use in the administration building. In the contribution is remitted the effectiveness of the current conditions and is outlined anticipated development in the future.

Кількість посилань - 6

УДК 624.21.004.69

І.Г. Іваник, В.М. Марків, І.П. Синенько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПЕРЕХРЕСНО-РЕБРИСТИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПО ДОВЖИНІ МАСАМИ

© Іваник І.Г., Марків В.М. , Синенько І.П., 2009

Розроблено методику динамічного розрахунку просторових перехресно-ребристих систем з багатьма степенями свободи. Використовуючи змішаний метод будівельної механіки, отримано загальні рівняння визначення амплітуд вільних коливань в усіх вузлах перехресної стрижневої системи.

The developed method of determination of free vibrations in the spatial cross-ribbed systems with many degrees of freedom. Using the mixed method of structural mechanics, the got common evening of determination of amplitudes of free vibrations in all knots of the cross bar system.

Кількість посилань - 3

УДК 666.395

В.В. Ілів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ОТРИМАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОКСИДІВ ZrO2 і SiO2 ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ

© Ілів В.В., 2009

Наведено результати дослідження взаємодії у модельних системах, побудованих на оксидах ZrO2 і SiO2 під час нагрівання. Результати цих досліджень є теоретичною основою для отримання нових конструкційних матеріалів, здатних працювати за високих температур.

The results of investigation of oxide ZrO2 and SiO2 interaction in model system are bringing in the article after the heating. The results of these investigations are of the theoretical basis for new construct materials receiving. These materials may be work under high temperature.

УДК 622.692.4

Б.С. Білобран, Р.Я. Якимечко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНЬ В ОБИЧАЙЦІ З ДНИЩАМИ БАНДАЖУ ТРУБОПРОВОДУ НА РОЗШИРНОМУ БЕТОНІ

© Білобран Б.С., Якимечко Р.Я., 2009

Наведено результати теоретичних досліджень напружено-деформованого стану зовнішньої обичайки з днищами бандажу на розшироному бетоні. Розрахункову модель розроблено на основі теорії кругових циліндричних оболонок та кільцевих пластинок. Дослідження проведено на прикладі сталебетонного бандажу магістрального газопроводу діаметром 1220 мм.

In this article scientifically proved results of theoretical research of the stress-strain state of the expanding concrete bandage’s outer shell with bottoms was carried out and the results were presented. The mathematical model for stress definition was developed using the cylindrical shells and circular plates theory. The expanding concrete bandage, mounted on 1220 mm diameter pipeline, was used as a subject of investigations.

Кількість посилань - 7

УДК 624.014.2

М.Р. Більський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

РОБОТА МЕТАЛЕВИХ СТРИЖНЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПІДСИЛЕНИХ З РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУЖЕНЬ

© Більський М.Р., 2009

Наведено результати досліджень роботи металевих стрижневих конструкцій, підсилення з регулюванням напружень під навантаженням, а також основні результати теоретичних і експериментальних досліджень.

In this article deals with the results of research of steel columns stability intensified under the loading and main results of theoretical an experimental researches are giwen.

Кількість посилань - 11

УДК 624.012.004.69

З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, Р.В. Вашкевич, Р.Ф. Струк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОРОЗІЇ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В., Струк Р.Ф., 2009

Наведено результати досліджень залізобетонних балок, пошкоджених під час одночасної дії навантаження та агресивного середовища. На підставі отриманих результатів запропоновано методику розрахунку міцності нормальних перерізів балок, пошкоджених корозією. Проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин міцності.

The results of reinforced-concrete beams researches, damaged at the simultaneous action of loading and aggressive environment are presented. On the basis of the got results the method of calculation of the strength of beams normal cross sections, damaged corrosion is offered. Comparison of experimental and theoretical sizes of the strength is conducted.

Кількість посилань - 12

УДК 621.311.18:628.1'17

М.П. Босак, Н.М. Тазалова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

БАШТОВИЙ ВОДОСКИД З ДВОПОВЕРХОВИМИ ВІДВІДНИМИ ВОДОВОДАМИ

© Босак М.П., Тазалова Н.М., 2009

Наведено результати дослідження водоскидних споруд баштового типу. Розроблено нову конструкцію баштової водоскидної споруди з поверховим розміщенням відвідних її водоводів, в якій при цьому відсутня водобійна частина.

In this article scientifically proved results of research of the tower–type waterway with two–storied tudes was elaborated which were carried out in tail without whirlpool.

Кількість посилань - 6

УДК 624.042.5

С.С. Була, А.Б. Пелех, О.М. Бадло, П.О. Лесюк, Б.І. Мальків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ У ЗАЛІЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕРІЗІ ЗА ДІЇ МІСЦЕВОГО НАГРІВАННЯ

© Була С.С, Пелех А.Б., Бадло О.М., Лесюк П.О., Мальків Б.І., 2009

Описано результати досліджень розподілу температури у залізобетонному перерізі за дії місцевого нагрівання. Виконано порівняння експериментальних даних з теоретичними, що були отримані за допомогою методу скінченних елементів.

This article describes the results of investigating the temperature distribution in reinforced concrete elements during local heating. The results were compared with theoretical figures.

Кількість посилань - 9

УДК 697.34:.620.92:696.4

В.І. Венгльовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗАСТОСУВАННЯ ЄМНІСНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ ІЗ ГВИНТОВИМИ ЗМІЙОВИКАМИ ДЛЯ АКУМУЛЮВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

© Венгльовський В.І., 2009
Наведено результати дослідження теплового розрахунку акумулятора як ємнісного теплообмінника. Враховано вплив кривизни змійовика на коефіцієнти тертя і тепловіддачі. Знайдені конструктивні розміри змійовика.

In this article represented results of research of thermal computation of accumulator as recuperations exchanger. Influence of curvature of coil-pipe is taken into account on the coefficients of friction and heat emission. Geometrical sizes of coil-pipe are found.

Кількість посилань - 12

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк, Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ ЗА ВЗАЄМОДІЇ СТРУМИН

© Возняк О.Т., Миронюк Х.В., Cухолова І.Є., 2009

Представлено результати досліджень акустичних характеристик повітряного потоку за взаємодії струмин, які надають можливість виконати перевірку підбору повітророзподільників з врахуванням допустимого рівня шуму для заданої продуктивності припливного насадка. Було досліджено залежність рівня шуму від швидкості витоку струмини і типу насадка.

In this article there are presented results of investigations with interaction of opposite non-coaxial of air jet’s acoustic characteristics, that give possibility to make a control of air supply devise choice at air distribution calculation. Dependence of noise level from jet’s leakage velocity and size of air supply devise has been investigated.

Кількість посилань - 8

УДК 624.074:666.3.135

М.М. Гивлюд, І.В. Ємченко, О.І. Передрій, І.В. Маргаль, О.З. Микитин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва,
Львівська комерційна академія,
кафедра експертизи товарів та послуг

ВОГНЕ- ТА ТЕМПЕРАТУРОСТІЙКІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ НАПОВНЕНИХ ПОЛІАЛЮМОСИЛОКСАНІВ

© Гивлюд М.М., Ємченко І.В., Передрій О.І., Маргаль І.В., Микитин О.З., 2009

Із врахуванням механізму структурування системи поліалюмосилоксановий лак КО-978 – мінеральні наповнювачі розроблено вогне- та температуростійкі органо-силікатні захисні покриття для будівельних конструкцій з деревини, металу, бетону.

Polyaluminosiloxane lacquer KO-978 – mineral fillings developed fire-proof and temperature resisting organosilicate protective covers for wood, metal, concrete constructions including system structuring mechanism.

Кількість посилань - 10

УДК 624.012.45

Д.Г. Гладишев, Г.М. Гладишев*, Демчина Х.Б.**, І.З. Бутринський ***

Національний університет „Львівська політехніка ”,
кафедра архітектурних конструкцій,
*кафедра будівельних конструкції та мостів,
**кафедра технології будівельного виробництва,
***кафедра мостів та будівельної механіки

ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЛИВОСТІ КРОКІВ РОБОЧОЇ АРМАТУРИ У ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОНОЛІТНИХ ПЛИТАХ

© Гладишев Д.Г., Гладишев Г.М., Демчина Х.Б., Бутринський І.З., 2009

Наведено результати експериментальних досліджень несучої здатності та жорсткості залізобетонних балочних плит, зафіксовано характер їх тріщиноутворень залежно від мінливості кроків робочої арматури, яка імітується варіантами нормованих та виробничих відхилень кроків арматури від проектних значень.

In clause the given results of experimental researches carrying ability and rigidity reinforced concrete of plates fixed character them occurrences of cracks depending on variability of steps of the working fixture, which is simulated by possible variants of the normalized and industrial deviations of steps of the fixture from design meanings.

Кількість посилань - 5

УДК 624.131.64

Гнідець Б.Г., Войціховський В.І., Кавацюк І.Д., Рудий М.Й., Щеглюк М.Р.

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельної механіки

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ДОСЛІДНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ

© Гнідець Б.Г., Войціховський В.І., Кавацюк І.Д., Рудий М.Й., Щеглюк М.Р., 2009

Представлено результати опрацювання методики проведення експериментальних досліджень під час випробувань елементів збірно-монолітних залізобетонних нерозрізних прогонових будов мостів коробчастої форми.

In this article scientifically proved results of processing methods of holding experimental research during test prefabricated monolithic elements of reinforced concrete solid stringer structure of box configuration bridges.

Кількість посилань - 3

УДК 624.21.004.69

М.В. Гоголь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ НДС В КОМБІНОВАНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

© Гоголь М.В., 2009

Викладено результати аналітичних досліджень регулювання НДС в комбінованих конструкціях. Показано переваги і область використання розрахункового методу. Наведено удосконалену методику проектування комбінованих металевих конструкцій та визначено принципи їх використання замість типових конструкцій.

The results of analytical researches of adjusting of stress deformation state (SDS) are expounded in the combined constructions. Advantages and area of the use of calculation method are shown. The improoved method of planning of the combined metallic constructions is resulted and principles of their use are certain in place of typical constructions.

Кількість посилань - 13

УДК 624.075: 539.3

О.Р. Давидчак, Р.В. Лісоцкий*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельної механіки,
*кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТИХ СТРИЖНІВ ІЗ КУСКОВО-ЗМІННОЮ ЖОРСТКІСТЮ

© Давидчак О.Р., Лісоцкий Р.В., 2009

Представлено результати дослідження стійкості центрально-стиснутого стрижня трубчастого поперечного перерізу із змінною жорсткістю. Для підвищення стійкості стрижень підсилений прямокутними пластинами, розташованими вздовж осі стрижня.

In this article the presented results of research of firmness of the centrally compressed bar of tube cut section with variable inflexibility. For the increase of firmness a bar is increased rectangular plates, located along the axis of bar.

Кількість посилань - 4

УДК 624.131.64

Б.Г. Демчина, А.Б. Пелех, Г.М. Олексин, М.І. Сурмай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ПОВЕДІНКА ДОЩАТОКЛЕЄНИХ КОЛОН ЗА МІСЦЕВОГО ВПЛИВУ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

© Демчина Б.Г., Пелех А.Б., Олексин Г.М., Сурмай М.І., 2009

Наведено методику та результати дослідження роботи центрально стиснутих дерев’яних дощатоклеєних колон за місцевої дії високої температури. Виконано аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень.

This article presents the method and results of research the centrally compressed wooden columns, made with plankglue elements, is resulted at the local action of high temperature. The analysis of the got results of experimental researches is executed and their generalization is done.

Кількість посилань - 3

УДК 624. 073. 001. 5

Х.Б. Демчина

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІНОБЕТОННИХ ПЛИТ НА ПРОДАВЛЮВАННЯ АРМОВАНИХ ПЛАСТИКОВИМИ СІТКАМИ

© Демчина Х.Б., 2009

Представленно результати експериментальних досліджень пінобетонних плит на продавлювання армованих пластиковими сітками.

In this article there are presented results of experimental researches of punching shear of reinforced by plastic nets foam concrete slabs.

Кількість посилань - 2

УДК 69:658.513.4

В.І. Доненко, Є.Ю. Антипенко, О.О. Книжнікова

Запорізька державна інженерна академія,
кафедра промислового та цивільного будівництва

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СКЛАДОВІ ТА ВЕЛИЧИНУ ЛАГУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В БУДІВНИЦТВІ

© Доненко В.І., Антипенко Є.Ю., Книжнікова О.О., 2009

Розроблено класифікацію лагу капітальних вкладень, яка відображає його використання на кожному етапі інвестиційного проекту. Показано, що урахування лагів в оцінці ефективності інвестиційних проектів потрібне на кожному з етапів життєвого циклу виробничих фондів.

Classification of capital investments lag, based on its use on every stage of investment project, is developed. Shown that taking into account lags in assessing the effectiveness of the investment projects need at each stage of the production assets life cycle.

Кількість посилань - 4

УДК 628.334.6

В.М. Жук, І.І. Матлай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ЧАС ПОВЕРХНЕВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОЩОВОГО СТОКУ З ЛІНІЙНИХ В ПЛАНІ БАСЕЙНІВ СТОКУ ЗА ЗМІНИ ПОХИЛУ ЗА СТЕПЕНЕВИМ ЗАКОНОМ

© Жук В.М., Матлай І.І., 2009

Подано нову теоретично обґрунтовану методику гідравлічного розрахунку дощового стоку для лінійних в плані басейнів стоку з поздовжнім похилом, який змінюється за степеневим законом. Отримано залежності для обчислення часу поверхневої концентрації як функції інтенсивності дощу, довжини басейну стоку, коефіцієнта шорсткості поверхні, середнього похилу та показника степеня в законі зміни похилу.

New theoretical method of the storm-water hydraulic calculation for the linear catchments with the longitudinal slope, that changes corresponding to the degree law, is presented. There are obtained formulas for the calculation of overland flow time as function of rainfall intensity, flow length, Manning's roughness coefficient, average slope and index of degree in the law of slope changing.

Кількість посилань - 5

УДК 697.922.2

С.С. Жуковський, Б.І. Гулай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО ВИРІВНЮВАЧА НАГНІТАЛЬНОГО ПОТОКУ І ГОРИЗОНТАЛБНОЇ ГНУЧКОЇ ВСТАВКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Жуковський С.С., Гулай Б. І., 2009

Проаналізовано результатів тисково-витратних експериментальних досліджень вентиляційних систем з циліндричним вирівнювачем нагнітального потоку та горизонтальною гнучкою вставкою із типовою гнучкою вставкою та прикріпленим до неї дифузорним симетричним вирівнювачем потоку

The analysis of results of experimental researches of two vent systems is resulted, at with comparison of their results

Кількість посилань - 5

УДК 629.113.06:628.83

С.С. Жуковський, О.М. Довбуш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

РОЗПОДІЛ ТИСКІВ НА ВХОДІ ЛОКАЛЬНОГО ВІДСМОКТУВАЧА З КІЛЬЦЕВИМ ПОВІТРООБМЕЖНИКОМ

© Жуковський С.С., Довбуш О.М., 2009

Наведено результати експериментальних досліджень розподілення поля надлишкових тисків у зоні всмоктування циліндричного відсмоктувача з кільцевим повітрообмежником.

In this article are poited the results of experimental researches distributing of the field of surplus pressure in the suction zone of cylinder hood with circular air distinctor.

Кількість посилань - 7

УДК 666.942

І.І. Кіракевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ МОДИФІКОВАНИХ ЦЕМЕНТНИХ СИСТЕМ

© Кіракевич І.І., 2009

Досліджено процеси структуроутворення цементного каменю з добавками полікарбоксилатів під час тверднення в нормальних та повітряно-сухих умовах.

The processes of structure formation of cement paste with polycarboxilates admixture, which hardened in normal and dry conditions were investigated.

Кількість посилань - 9

УДК 624.012

В.М. Канюк, Я.В. Сорока

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗГИНАНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЗАВАНТАЖЕНИХ У МЕЖАХ ВИСОТИ ПЕРЕРІЗУ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМУВАННЯ

© Канюк В.М., Сорока Я.В., 2009

Проведено аналіз характеру утворення і розкриття тріщин у згинаних залізобетонних елементах без поперечного армування; виділено характерні стадії напружено-деформованого стану бетону на ділянках відриву; зроблено висновки щодо причин руйнування таких елементів.

In the article the analysis of character of education and opening of cracks is conducted in bend reinforced-concrete elements without transversal re-enforcement, the characteristic stages of the tensely deformed state of concrete are selected on the areas of tearing away, conclusions are done in relation to reasons of destruction of such elements.

Кількість посилань - 4

УДК 624.046:691.328.43:69.056.53

І.І. Кархут, Ю.А. Іленков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій і мостів

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ І ДЕФОРМАТИВНОСТІ ТРИШАРОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ І ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ

© Кархут І.І., Іленков Ю.А., 2009

Наведено результати випробувань аналогів МДМ-панелей з мінераловатним утеплювачем та склопластиковою арматурою під час випробувань на стиск і згин. Визначено максимальні рівні навантаження та характер руйнування зразків.

This paper presents test results of analogs of 3-d panels with glass-plastic rebars and rockwool insulation during the compression and bending loads. The breaking load levels are defined and behavior is investigated.

Кількість посилань - 7

УДК 624.138

І.І. Кархут, О.В. Крочак, М.Й. Пахолок, С.П. Марценюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БЕТОННИХ КОЛЕКТОРІВ, ПІДСИЛЕНИХ СКЛЕПІНЧАСТИМИ ПЛИТАМИ

© Кархут І.І., Крочак О.В., Пахолок М Й., Марценюк С.П., 2009

Наведено новий метод підсилення колекторів склепінчастими плитами, який дає можливість значно збільшити його несучу здатність з меншими трудозатратами, ніж існуючі методи. Наведено результати випробувань підсиленого колектора статичним навантаженням і дослідження його за допомогою методу акустичної емісії.

The article deals with the new method of collector reinforcing by means of arch slabs, that greatly increases the carrying capacity and decreases the labor-intensiveness in comparison with other methods. The results of tests of reinforced collector under permanent loading and investigations by means of physical emission are given.

Кількість посилань - 4

УДК 624.131.64

В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, Ю.М. Собко, О.В. Панченко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки,
* ТзОВ “Сіка Україна”, м. Київ

ПІДСИЛЕННЯ ПЛОСКОГО МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ НАКЛЕЄНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ

© Кваша В.Г., Салійчук Л.В., Собко Ю.М., Панченко О.В., 2009

Описано технічний стан, причини деформацій та конструктивне рішення підсилення ділянки міжповерхового перекриття багатоповерхового каркасно-монолітного житлового будинку у м. Києві.

The technical condition and wthat was the rison of unallowable deformations and cracks opening of Kievs' RC multistory domestic building flat first floor plate area were described. Technical solution of strengthening this cracked plate area was given too.

Кількість посилань - 6

УДК 697.92

Г.М. Клименко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ТИСКОВІ ВПЛИВИ В КОРПУСІ ДВОКАМЕРНОГО ПАНЕЛЬНОГО ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ РІВНОМІРНОСТІ

© Клименко Г.М., 2009

Подано результати експериментально-аналітичних досліджень розподілу статичних тисків в корпусі секційного джерельнoго повітророзподільника з внутрішньою і лицьовою дірчастоперфорованими стінками з горизонтально-поличковими вирівнювачами тиску у первинній тисковій камері. Cкладено матрицю 4-факторного експерименту, отримано рівняння регресії та зроблено його аналіз. Встановлено оптимальні відносні розміри вирівнювачів тиску.

Results of experimental and analytical research into the distribution of static pressures inside a sectional source air distributor with interior and exterior perforated walls and horizontal shelf pressure equalizers inside the first pressure chamber are presented in this article. A four-factor experiment matrix has been compiled, a regression equation generated and analyzed. Optimal relative dimensions of pressure equalizers has been established.

Кількість посилань - 20

УДК 624.21.012.35

М.Д. Климпуш, В.Г. Кваша*

Державне підприємство “Укрдорінвест”,
*Національний університет «Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКАМИ, ЗА БАГАТОРАЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

© Климпуш М.Д., Кваша В.Г., 2009

Наведено результати експериментального дослідження впливу багаторазових навантажень на напружено-деформований стан і деформативність залізобетонних балок, підсилених наклеєними вуглепластиками CFRP.

In the paper are given the results of experimental research of influence of the multiple loadings on the stress-deformed state and deformability of reinforced-concrete beams, strengthened by CFRP.

Кількість посилань - 20

УДК 624.012.035

А.П. Крамарчук, Б.М. Ільницький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра гідравліки та сантехніки

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГИНІВ ЗГИНАНИХ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ДОДАТКОВОЮ АРМАТУРОЮ ВСТАНОВЛЕНОЮ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ЇХНЬОГО РОЗРАХУНКУ

© Крамарчук А.П., Ільницький Б.М., 2009

Наведено результати досліджень прогинів сталебетонних згинаних елементів, які після дії тривалих навантажень різних рівнів повністю і частково розвантажувались перед встановленням додаткової арматури.

The outcomes of the researches conducted on the bends of composite steel and concrete bending elements, which upon the effect of continuous loadings of various levels were wholly and partially unloaded prior to the adjustment of supplementary reinforcement, have been provided.

Кількість посилань - 6

Syndicate content