№ 656 (2009)

УДК 711.168+725.4

С.О. Іванов-Костецький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

КОНЦЕПЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В СТРУКТУРІ М. ЛЬВОВА (на прикладі колишнього Львівського м’ясокомбінату)

© Іванов-Костецький С.О., 2009

Досліджено історію формування, становлення та занепаду колишнього Львівського м’ясокомбінату та на прикладі Львова висвітлено існуючі і програмні проблеми архітектурно-функціональної та історико-культурної реабілітації виробничих комплексів.

It is investigated history of formation, formation and decline were «a meat-packing plant in Lviv» and on an example of Lvіv it is shown existing and program problems of architecturally-functional and historical and cultural rehabilitation of industrial complexes.

Кількість посилань - 18

УДК 711.45

Г.С. Іванова-Костецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЛОГІСТИКА МІСТА”

© Іванова-Костецька Г.С., 2009

Розкрито зміст поняття «загальної» логістики та логістики міста.

The concept of logistics and city logistics is opened.

Кількість посилань - 2

УДК 72.01

У.І. Іваночко, С.М. Лінда, Л.І. Лучко

Національнрий університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ФОРМУВАННЯ УРКАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ В АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНИ

© Лінда С.М., Іваночко У.І., Лучко Л.І., 2009

Проаналізовано взаємозв’язок між процесами формування національної ідеї в українській історичній науці та розвитку національних тенденцій в архітектурі. Показано, що концептуалізація національної ідеї в історіографії стимулює появу та розвиток національних форм в архітектурі.

The interconnection between the process of the national idea shaping in the Ukrainian history science and the development of national trends in the architecture is analyzed in this paper. It is proved, that the shaping of the national idea in the historiographies stimulates the appearance and development of the national forms in the architecture.

Кількість посилань - 21

УДК 72.01/03 “18-19”

Ю.В. Івашко

Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ МОТИВІВ В АРХІТЕКТУРІ МОДЕРНУ

© Івашко Ю.В., 2009

Проаналізовано особливості застосування природних мотивів в європейському, українському і російському модерні на прикладі найвідоміших об’єктів.

The peculiarity of using the elements of natural environment in European, Ukrainian and Russian Art-Nouveau had been selected in the famous examples objects of architecture.

Кількість посилань - 6

УДК 72.03+04(477)+72.014+7.035(73)4

О.Б. Білінська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну і основ архітектури

АНТАБЛЕМЕНТ, АТТИК: ОРДЕР У ЗАВЕРШЕННЯХ СПОРУД ЛЬВОВА XVІ – XVІІ ст.

© Білінська О.Б., 2009

Проаналізовано завершення споруд Львова XVІ–XVІІ ст. у вигляді антаблементів, аттиків та фронтонів.

Crownin in Lviv buildings of the 16th–17thc. as a entablature, gable have been analyzed.

Кількість посилань - 17

УДК 711

Ю.Л. Богданова, Т.І.Кушнір

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ТЕАТР ЛАНДШАФТУ – ЛАНДШАФТ ТЕАТРУ

© Богданова Ю.Л., Кушнір Т.І., 2009

Розглянуто основні особливості гармонійного проектування середовища садів і парків із використанням театрально-видовищної функції як сучасного засобу реанімації міських ландшафтів.

In the article there are the basic features of the harmonious planning of environment of gardens and parks are considered with the use theatrical and show functions, as a modern mean of reanimation of the city landscapes.

Кількість посилань - 4

УДК 738.8:719(477.83)

О.М. Винниченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ КЕРАМІКИ КІНЦЯ XX ст. В ІНТЕР’ЄРАХ ЛЬВОВА

© Винниченко О.М., 2009

Розкрито роль монументальної кераміки кінця XX ст. у створенні мистецького середовища Львова. Показана необхідність її збереження в інтер’єрах Львова.

The role of monumental ceramics of end of the XX c. is exposed in creation of artistic environment of Lvіv. The necessity of its saving is shown for the interiors of Lvіv.

Кількість посилань - 5

УДК 72.01

Д.І. Войтович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ПОЛІХРОМІЯ НАРОДНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК БАЗА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОЛОРИСТИЧНОМУ ПРОЕКТІ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

© Войтович Д.І., 2009

Висвітлено проблематику сучасної колористики архітектурно-предметного середовища та впровадження народних (етнографічних) поліхромних рішень у декоративно-ужитковому мистецтві та їх особливостей в формуванні колористичної палітри для забезпечення і збереження своєрідності забудови нових поселень та малих міст України.

The article covers the problems of modern coloristics in architectural and object environment, solutions to the problems via introduction of folk (ethnographic) polychromatic solutions in decorative applied art as well as their peculiarities in the formation of coloristic palette for the sake of ensuring and preserving specificity of building up new settlements.

Кількість посилань - 8

УДК 711.45

Т.М. Габрель

Національного університету “Львівська політехніка”,
кафедра основ дизайну і архітектури

ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙН-ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Габрель Т.М., 2009

Вивчення, дослідження та аналіз різноманітних творчих методик із використанням комп'ютера як інструмента в творчому процесі дизайнера – актуальне завдання, завдяки якому можна буде розробити практичні рекомендації для підготовки нових спеціалістів у галузі. Автор окреслює та класифікує проблеми дизайн-творчості в умовах розвитку комп’ютерних технологій.

Study, research and analysis of various creative methods based on computer usage as an instrument in the designer’s creative process is a matter of great importance enabling further development of practical guidelines for training new specialists in the given field. The author outlines and classifies problems of design in the context of computer technologies development.

Кількість посилань - 3

УДК 726. 69

Р.Б. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

ЗМІСТ ТА ФОРМА ЯК ВИРАЖЕННЯ СУТІ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ХРАМОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

© Гнідець Р.Б., 2009

Розглянуто сакральний простір храмової архітектури, який у своїй формотворчій структурі виражений через певні форми та їх змістовне наповнення, а також співіснування таких креативних його компонентів, як ідея – форма – функція – значення та знак-символ.

This article to consider the sacral space in the temple architecture what is express in ones of forming structure through the definite forms and theirs profound be filled. How to coexist like that its creative components, such us idea-form-function-sense or marc-symbol.

Кількість посилань - 11

УДК 711.728.31

І.П. Гнесь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проетування

ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ПРИ ФОРМУВАННІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА

© Гнесь І.П., 2009

Розглядаються питання кваліметричної оцінки якості житлового середовища. На основі аналізу даних соціологічних досліджень пропонується ієрархічна система орієнтирів, яка допоможе проектанту оптимізувати структуру міського багатоквартирного житла в діапазоні «квартира–будинок–квартал–мікрорайон».

The questions of quality assessment of residential environment a researched in this article. The hierarchical system of landmarks, which is based on sociological studies, will help the designers to optimize the structure of urban multifamily housing.

Кількість посилань - 6

УДК 725.82(=411.16)

Б.В. Гой

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ФЕНОМЕН ЄВРЕЙСЬКОГО ТЕАТРУ В УКРАЇНІ ТА США

© Гой Б.В., 2009

Висвітлено питання розвитку єврейської театральної культури на теренах сучасної України, її впливу на розвиток сучасного американського і світового театрального мистецтв, зокрема на розвиток жанру мюзиклу та формування принципів побудови театру мюзикл-холу, а також з’ясовано, яке місце в цих процесах належить давній українській музично-пісенній культурі.

The article is devoted to illumination of question of development of the Jewish theatrical culture at the territory of modern Ukraine and its influence on development of modern American and world theatrical culture.

Кількість посилань - 10

УДК 711

А. Гофер

Професор Віденського технічного університету

МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КУБИНСЬКОЇ СТОЛИЦІ ГАВАНИ

© Гофер А., 2009

Проаналізовано історю та перспективи містобудівного розвитку кубинської столиці Гавани.

The article is devoted to the analysis of the history and the perspectives of city-planning development of Cuba’s capital Havana.

Кількість посилань - 8

УДК 711. 424

Ю.М. Денисенко, К.В. Денисенко

Одеська державна академія будівництва та архітектури,
кафедра основ архітектури і дизайну архітектурного середовища

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЦЕНТРУ ЧЕРКАС

© Денисенко Ю.М., Денисенко К.В., 2009

Проналізовано особливості формування архітектурного середовища Черкас. Виявлено архітектурні та дизайнерські засоби формування громадських просторів.

In the article the authors analyze the peculiarities of the architectural surrounding of the Cherkassy centre. Architectural and design methods of forming of public spaces are analyzed.

Кількість посилань - 5

УДК 711

І.А. Дида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ МІСТОБУДІВНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТ ДОЛОКАЦІЙНОГО ЧАСУ

© Дида І.А., 2009

З’ясовано пов’язання традиційної української та польської архітектури міст, що склалися історично в найдавніший період і тривалий час впливають на характер їх мистецького образу.

The paper deals with the connections of the traditional Ukrainian and Polish architecture of towns, historically established in the old-time period and for a long time exerting an influence on the character of their artistic image.

Кількість посилань - 6

УДК 699.885

Р. Кінаш, М. Яців*, В. Лагуш, А. Ігнатюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
*кафедра дизайну архітектурного середовища

ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ ІНСОЛЯЦІЇ ЖИТЛА

© Кінаш Р., Яців М., Лагуш В., Ігнатюк А., 2009

Розглянуто містобудівні, архітектурні, санітарно-гігієнічні й екологічні аспекти нормування, оцінювання та розрахунку тривалості інсоляції в умовах реконструкції житлової забудови та впровадження нового будівництва в історично сформоване міське середовище.

In the article the town-planning, architectural, sanitary-hygenic and ecological aspects of setting of norms, evaluation and calculation of duration of insolation are examined in the conditions of reconstruction of housing building and introduction of new building in the historically formed city environment.

Кількість посилань - 14

УДК 711.4 :658.2 :504

Г.В. Казаков, І.О. Лукомська, І.Д. Романюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

АРХІТЕКТУРНІ ТА ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ У МІСТОБУДІВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Казаков Г.В., Лукомська І.О., Романюк І.Д., 2009

Розглянуто актуальне питання енергоощадності за рахунок природно-кліматичних умов і архітектурних факторів. Описано всі ці фактори. На основі досліджень даються деякі рекомендації щодо проектування і будівництва з метою зменшення енерговитрат.

The article is devoted to the actual question of energy saving at the expense of the natural climatic conditions and architectural factors. General description of all these factors is done. The research is focused on the problem of reducing energy consumption. On the ground of investigations some guidelines about designing and building were given and definite conclusions were made.

Кількість посилань - 7

УДК 721.9

І.М. Копиляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ТЕАТРАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ В ІСТОРИЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ БУДІВЛЯХ (на прикладі Львова)

© Копиляк І.М., 2009

Розглянуто ключові етапи зародження та розвитку українського театру та його зв'язок із діяльністю мережі українських культурно-просвітницьких закладів.

This article presents the key stages of origin and development of the Ukrainian theatres and its connection with activity of network of Ukrainian cultural and educational buildings

Кількість посилань - 3

УДК 7.01 + 72.01

Х.П. Крамарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну і основ архітектури

ВИДИ ТА ТИПИ МЕТАФОР У ДИЗАЙНІ. АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ОРГАНІЧНОЇ МЕТАФОРИ

© Крамарчук Х.П., 2009

Розкрито онтологічну важливість метафори, її органічність, види та типи найпопулярніших користованих прийомів метафори у дизайні. Запропоновано аналітичний метод пошуку органічної метафори.

The article exposes ontological importance of metaphor its organic kinds and types most use method of metaphor in a design. The analytical method of search of organic metaphor is exposed.

Кількість посилань - 17

УДК 711.4

Ю.І. Криворучко, В.В. Базилевич*, Х.П. Крамарчук**

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування,
*кафедра архітектурних конструкцій,
**кафедра дизайну та основ архітектури

Концепція комплексного облаштування М. львова. Основні положення

© Криворучко Ю.І., Базилевич В.В., Крамарчук Х.П., 2010

У статті викладено окремі положення Концепції комплексного облаштування м. Львова.

This paper is devoted to the main thesis of the Conception of the complex designing of Lviv environment.

Кількість посилань - 14

УДК-72.01

В.І. Кузьмич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

СКЛАДОВІ ГАРМОНІЇ ВІЗУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ

© Кузьмич В.І., 2009

Розглянуто першопричини та складові візуальної гармонії, функціональний взаємозв’язок між ними та загальну схему синтезованої гармонійної подачі в архітектурному та дизайнерському проектуванні. Задекларовано авторський підхід до вирішення проблеми гармонійності в контексті творчого підходу.

The sources and components of a visual harmony are outlined, the functional connection between them as well as a general scheme of the synthesized harmonious rendition in architectural and designer projection.

Кількість посилань - 10

УДК 72.037

С.М. Лінда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ІСТОРИЗМ І РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦІЇ

© Лінда С.М., 2009

Розглянуто проблему історизму в архітектурі у контексті вираження ним національних ідей. Проаналізовано поняття нації, визначено роль мистецтва для утвердження національної ідеї у суспільстві. Також визначено, яку роль відіграє історизм в архітектурі для візуалізації національних прагнень.

This article is devoted to the historismus problem in the architecture as one of ways of the national ideas impression. The nation term is analyzed here, the meaning of the art for the confirmation of the national idea in society is determined in this paper. Also the role of the historismus tor the visualization of the national desires is defined here.

Кількість посилань - 25

УДК 72.035

О.Ю. Лисенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ЗНИКАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ У СТРУКТУРІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЛЬВОВА (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

© Лисенко О.Ю., 2009

Розглянуто значення архітектурної деталі як важливого культурного ресурсу. Адже зникаючі елементи заслуговують наших праці і старань, спрямованих на їх збереження та захист, і повністю компенсують наші витрати часу та зусиль інформацією, якою вони володіють.

This article helps us see architectural details as important cultural resources in their own right, objects that are well worth our efforts to preserve and protect; objects that will repay our investment of time and effort with the information only they possess.

Кількість посилань - 5

УДК 72.03: 128

О.Л. Михайлишин

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

АРХІТЕКТУРНІ КОНКУРСИ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: ВІДОБРАЖЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПОШУКИ

© Михайлишин О.Л., 2009

Розглянуто роль архітектурних конкурсів 1920–30-х років, присвячених проектуванню об’єктів громадського і житлового призначення на Волині, у розвитку стилістики і типології будівель у контексті західноєвропейської, польської та радянської архітектури.

The role of architectural contests in the 1920-30th, devoted to designing of objects of public and dwelling purpose in Volyn, in the development of stylistics and buildings typology, in the context of West-European, Polish and Soviet architecture is considered in the article.

Кількість посилань - 18

УДК 711

О.П. Олешко, С.І. Топилко, О.Б. Білінська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

АРХІТЕКТУРНІ ОБМІРИ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ “АРХІТЕКТУРА” І “ДИЗАЙН”

© Олешко О.П., Топилко С.І., Білінська О.Б., 2009

Розглянуто методику проведення архітектурних обмірів історичних споруд відповідно до програми навчальної дисципліни “Обмірна практика”. Для студентів І курсу напряму “Архітектура”, “Дизайн” на кафедрі Дизайну та основ архітектури Інституту архітектури.

The method of conducting of architectural measurements of historical buildings is considered in accordance with the program of educational discipline “Measurement practice”. For students of the first course (educational year) of the direction “Architecture” and “Design” established on the Department of design and bases of architecture of the Institute of architecture.

Кількість посилань - 8

УДК 721.011

В.І. Проскуряков, С.О. Іванов-Костецький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ІСТОРИЧНІ РЕМЕСЛА ЯК СКЛАДОВА ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ВИДОВИЩ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ (на прикладі Львова)

© Проскуряков В.І., Іванов-Костецький С.О., 2009

Висвітлено відродження історичних ремесел засобами видовищ.

In the article the revival of historical crafts is opened with the help of means of representations.

Кількість посилань - 10

УДК: 727.82

В.І. Проскуряков, Д.Р. Ярема

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ВИСВІТЛЕННЯ ЯВИЩА СЦЕНОГРАФІЇ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ АРХІТЕКТУРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ТА ПОШУКОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

© Проскуряков В.І., Ярема Д.Р., 2009

Розглянуті деякі проекти, в яких сценографія є основним методом формування архітектури театральних просторів.

Some projects are considered in which scenography is the basic method of forming of architecture of theatrical spaces.

Кількість посилань - 2

УДК 7.025.4;7.021;719

В.Р. Радомська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПРОБЛЕМА РЕСТАВРАЦІЇ СТІНОПИСУ МОДЕСТА СОСЕНКА В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПАМ’ЯТКИ

© Радомська В. Р., 2009

Розглянуто роль консерваційно-реставраційних заходів для збереження архітектурно-мистецької пам’ятки пер. чверті ХХ ст. – стінописів видатного українського сецесеїста М. Сосенка (1875–1920 рр.) в інтер’єрному середовищі церкви Архистратига Михаїла с. Підберізц, Пустомитівського р-ну (1891 р., архітектурно-проектне бюро І. Левинського.)

Reviewed the role of the conservation and restoration measures for the preservation of an architectural monument of the first quarter of XX century – the frescos of an outstanding Ukrainian modernist M.Sosenko (1875–1920) in the interior environment of the Archistratyg Mychail´s church, Pidberizciv village, region of Pustomyty (1891, architectural bureau of I. Levinsky).

Кількість посилань - 16

УДК 711

А.М. Рудницький, *О.А. Дида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування, *кафедра архітектурного проектування

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ ДОВКІЛЛЯ І ПРЕСТИЖНОСТІ МІСТ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

© Рудницький А.М., Дида О.А., 2009

Розглянено проблеми методики формування комфортної ситуації у містах архітектурними засобами та забезпечення престижності міст в умовах сучасної України

The problems of the methods of forming a comfortable situation in towns by architectural means and securing the prestige of towns in the conditions of the present Ukraine are considered.

Кількість посилань - 5

Syndicate content